22 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2

22 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yarı Siyasi ; HAKLEVLERİ. men em çlmaları Reşit İN nl ediği sekel ll edecek olan gençliğe “önsaf eti,, “bit Me yi cihan har- iytesi' pp ken, o gençliğin biz ep suru olarak değil, ancak wv Pi hücüm ve iaarruz sağa ola- rak telakkisinde isabet olabilirdi. ve inkild Burhan ASAF, Tashih. Dünkü * Si ize ie ve ei ilk kısmının “terki ti esl ti, el hümunün olduki a vazıl'bir teklik ilde et- Pim e © geçen cümlede teklik, ekl çüsiğ dizilmiştir. Tashih o- v2 amman Tekattlüğümü İstiyenler. Samsun HAKİMİYETİ MİLLİYE ALMAN TEKLİFİ, i Dahili Haberler. HAC SENESİ İSTANBUL SEYAHATİ. Şu sinin tanbul şayahatine... Fakat size önce Haç ağız kırk sene çalışmış, nmiş, büikürsiş, Belediye Kanunu. Encümenlerin Salâhiyetleri aa bsi ek İlâve Etmiğtir. ies la beledi: va zile iz seli olan vaziyfeler. emine kümeye de ayni surette eee e iŞ mma ik develerin heme lie müş. Artık cı Bey aşa, Hacı Bey yukarı. vii Beyde k koltuklar nah! hacı ta fikir, harman yeri gibi açıl cı Bey rfan getirmiş. Hacı Be İT in bilmediği görmediği, akıl erdi yi > e Mahaile kahve- öylese, hacı Bey!'mi — Eâlâ, evet, hac senesinde görmüştüm. — Yaaa, hac senesinde böyle ol tu. oktü. Mahalleli bıkmış usanmış bu e senesinden. en. Bira, ihtar, tavsi si ide hac senesi! seneler geçmis de kimsecikler iki 1âf Sdemlez ol mi lkışmış- e atmışlar tokar, vermişler SR tepiği.. ci a bey bayılmış, paspas gibi yere erilmiş. vi zaptiyeye, kadıya düşmesin diye hacı Beyin sura surat üşler, Zuşturmuşlar, Jatmışlar. ml zarzor Vı ğm baygın gözlerini yarı iğ; etraftakiler e sormuşlar Aman hacı Bey iğ ii Bey ince, yorğun bir ses- le cevap vermi: — Merak etm senesi bir defa böyle olmuştum !!.. vi su de MM klaşı Beyin | lönece; m, Üç yılda için ve her iŞ: in eyin, geçer Hac) tu; mania İstanbula e Yağmur, a ER iL kıyamet.. la dım. Toputopu li MİNEL görülmüş ve Teclisi Di ilâve ir Bu fıkra; e beledi. eri belediye alel) iç tima halinde Are zamanlarda mühim hususatı belediye encümenleri ka rar altma abililklerii — Benim hac senesinde bunlar | dördün nin örüşülmüştür. ve meiyecsinde köy ve şi beledi: idare heyeti-uz ve kaza im mi A mizi tetkiyki » Bu el e göre iye Teis- e (rüeşa) tabirinin çerçeve: a girmiş ve bir derece Lale merci LA tabi tutulması tasvip edil- Tefsir heyeti umumiyeye sevkedile- *ktir. devi sekte, ii icra ve iflas lâyihasr €diyı na iler kadar olan ei üzerinde tetkiykatımı ikmal etmiştir. Dahiliye Memurları Sicil izamnamesi, Dahiliye vekâletince tanzim ve dey- let şurası tarafından tadilen eri i tesbit edilen Dahiliye vekâleti memur- ları sicil nizamnamesinin 22-2-: el tari- binden iytibaren meriyete v rür Dahiliye Tayinleri. Samsun mektupçuluğuna sabık Ada- zarı kaymakamı Talat, Malatya mek: çuluğuna sabık Mesudiye ka; mi vaği ail Hakkı, İçel ama kaymakamı Eyüp Sab- mektupçul sabık — a sabık Ayaş kaymakamı Şefi Beylerin tayinleri âli tasdikten Sabi Hariciyede Tebdiller va elçi kini pe Hayı €sivle meri ailevhin ye: ti Mİİ isleri edri inde in kon N " solosu Bedri Tahir Bey Meli ta- albuki ne şöyle olan var nı böyle giden. *İstanbul, eski hildi- ğimiz İstanbul, Rabrâli, o Babrâli, ene katmerli yeni veya eler bir şey yok. Çok şü rinde durup duru; e un için, adancağızın sine Emar 'k maks: yle” ark 6090 yal mektüpları) nı tan vazgeçtim. Davetler -İçiimalar. Altıriordu Spor Kulü- arkadaşı Kiyetler dileriz. iyen Aka GÜNDÜZ 7 yin olunmuştur. ee m Tayin, amelat şeflerinden çaresi yemi ai yirlafiie iEŞE, dana iz aşi Adana, 21 (ALA) — amuğun okkası 167 kuruş — paradan, öne buğdayın okkası 5 kuruştan satılmıştır. dirne'de Kış, yu yüzden münaka m esimin imdi hava açıktır, fa- en fazladır. Trenin ih san ei liyor. Muğlada Karakerların Talibi, Muğla, 21 Gn Şehrimiz ih sas mahkemesi bugün lerine kacak tütün ve sigar;

Bu sayıdan diğer sayfalar: