22 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4

22 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

, nüve Kezâ bu 'n usullerinin isteiali" 4 lü kii gölü gi ge leke rünmiyen bir'dehliz, basık, silik bir dehliz bir sonra nefesi emme sarar ir. Etrafta çölün m adamlarını görüyor- si İşte topal, yaşlı bir. riva ki su havuzlarını, sstle- mühendis ki Ku- düz hattını, ve çöldeki Mısır ei yaptı. Sonra hatır- lanmı; Pe türkler, kimi zabit, kimi nefer, fakat asıl işi ve i yaratmış olanlar, birine ve alez karşı kayıt- SIZ, tada burada dolaşıyoı Kuseyme'de Sinâ'nın ie ni zaman görmediği bir rü- yayı bulduk: İçi temiz sularla dolu havuzlar, ve Kuse; me sularını kilometrelerce uzağa taşıyan demir boru ii beki li darlaştırır; göze gö- adım Bir YA çiz, ögle bombaladığı için, şimdi havuzlar birçok bölm ayrılmı; Biri Hasâna! > kadar sile Burada başka bir çöl, sarı, yumşak, denizi kurumuş bi ı andıran çöl le Harâna'da' hasta çadırlarında pek büyük bol sudan başka, uzaktan getirilen rı bik rdı. karpuzla e va! Göğüslerin nefes almak için kalkıp inmesi bile fütur veren badiye sıcaklarında ağır demirle işliyen türkler çölü diriltmişlerdi. Çöle gö ömülen bir leyen türk rn gi ve plânm içine toplanır ve teksif olunursa, dört beş se bir am pmağa kâfidir. cak, plânlaşmış, nizamlaşmış, inzi- tatilini bir. dark takıldığı zaman mucizeler doğurur ve allah gibi yara iç bir iii yapılmamış olan bir vatanm bayra- ğı Kahire” ye dikilmek için havaya giden bu enerji boş HAKİMİYETİ MİLLİYE Viya YER 517/580 - 18 de gramofon. te ie ie iy 20.45 e Senlenik konser. 22.35 naklen tel kestrası konserleri. Tul a - 20.45 te e or-| 3/7 kestra. Bas te İsj kısı. 1.45 te Akordeon. le ye mızıka, 22.5 opeta. koimik şarkı. 22.30 di ze in 23de Arjantin o orkest konserleri. 23.45 te ARİEDA “das te muhte- e 304/761 - 21 de konser. Berlin: 419/716 - 20.15 te Newyork'tan naklen: Zenci kuartet konseri, 22 de spor ve günün havadisleri. 22.10 da konser Belgrat: sie - ii p da Salon orkes- tras de Opera: Bar ağ er von Seva, “Mada Bite Roma e gramofon. 22 ei 1 de düz şehir or bir vakit kullanılmadı. de ip ve ie; 35. 55 son ha- Türk, harpte kullanılmış, e destan- ei va mi reisi ise bırakılmıştır. 550/545 - 18:30 könser.'20.30 Çi EA a, in orkestrası, 21.45 e li tın değer oranlarımız işlenmiyo, -ası konser! v Hava raporu — Paha biçilmez madenlerimiz toprak gri yatı- dar si yea mi e er i ölüyor 141 15 - vi 35 Hafif musiki. :Biz ormanlarımızı MIZI, m mah e ri ne arana rimizi, zi ziraatimizi, ticaretimizi ilmizi değil, di biz Türk'ümüzü işletemiyoruz. Falih RIFKI Ziraat eymen (Devamı var) Baş tarafı'1 inci sayfada) " EE e kişehirdeki kuru zi N ALMAN TEKLİFİ. | Bakteriyolojik muharebe silahları : Hi eği — sein tona elite büz“ pie ın istimaline #tüteallik “ölim bü, sne yağmuru eee yan malzemesi her. devlet için sr-| tün istihzarata teşmil edilmiştir. Sul almak imkânları üzerinde ve gayet muf ve miktar iytibasiyle tespit olu e ticaret ve iymali a ilah- be Tanri mare emer nacaktır. asla ih İl daki çalışma- Bi Bakir m ithal ve ihracı m Bahriye RL iye Maamafih bizzat kendileği silahı, ocean iklim iile bank ri oplanacaktır. | mühimmat ve harp levazımı imal edetmi; devletler ve ecnebi mine intibâk © ettirilmek AR) eder. lâm arrant sym di yel ye i veya husu üzdü iğer si fabrikalarda iymel edilecektir. 72 ümetler bu isti tihsalatm her bi € — İstihkâmlar, | ia © 16 — Sahil iştihkâmları pı sip iytibariyle Şimdiki vala sekr Bu mikta dahilinde ipka edilebilir abrikaların: rma malik olm Gl ii meme Ni li İn dei ri olan si ilah ep sağa ildir. lan ğ; istihkâmlar bütün milletlerin bu, (21 — Cem e! azâsı o- yollardı İN 23 i devletlerin © cemiyet - miysakı- ya maruz geçmelerini | hm 8 inci maddesi mucibince tes temin. için menedilecektir | Hihatlarmın miktar ve nispetine Hava kuvvetli müteallik olan malümatı sön dere 17 — Her nevi hava kuyvetleri | ed e açık ve tam . bir surette ta- nin bulundurulması ” kullanılma | dat etmeleri: suretind t- sı memnudur. Hali hazırda kulla- mılmakta y le t t Gizli ha | icra edilen mesarife de teşmil edi- deniz di ii lecektir. Alman heyeti pek sağ- yet verilmiş ol Jar meyanın lam altın mikyası ahire; da alınan silahlar müstesna olmak | birçok devletler tarafından terke- e a pi oluna dilmesinin iştira kuvvetinde ço — Her türlü balonların ri ve nagihani değişiklikler hu sı ve G3 nevi inşaata ait iti? sule getirmiş olduğu ve > ena- vat mutlak surette meninudur. leyh hali hazırda s tm tah- — Bu memnuiyetin tatbiyki didi - hüsüsunün av ahid a için müfacaat “edilecek müessir e pm Mr hüt- her nevi tahdidi mati neti, len Orta anadolu çok yüksek istifade te min ir, Burası da vekâletin kıymet ve miyet verdiği müessesele! undan sonra a mmm etmiştir. Ağaçları kesilen yerlerin de ağaçsız kalmaması için Kyme. Heyeti zn zira müesseseleri- yanı mann bir mesai ile iniz devam ediyo emen plân vücude miami EDE mü; işkületn bais'olaca! Diğer taraftan hattâ organ ği tahdit e- dilmese bile doğtüdan doğruya ve müessir bir suret tte mn olacağını ime n 4 dikkatten dür si ömimi da am trol: an teslihata güncellik a icra mevkiin. konulma: biir riayet, edil mesi ei der için müsavi diyle askeri mahiyette her türlü bir çare olmadığı nl tadir. e koni usulü ile temin olu; ve santrenmaçları Fil. şimdiki ik Yukatıdi ge, tekliflerin ası menedilecektir. Sivil tâyya-, sadi — nakdi ahval ve şerai in evkiim. bir takım tek- re idareli hesabın; veya a tatbiyki vazedilecek 0 nik- tedbirlerin “ittikazmır ve bir himayeli veya harp . | ma mütemadiyen ii konferansm vücuü getirilmesi lecek surette yapılmış tayyareler, bulunulmasına sı sebebiyet Vöreck istilzam eylediği»takdirde muhte- emnudur. bir tâbi seyri- Lif giericilesin rin şimdiki yal ahikâni, ni ciddi surette ihlal» 'eyliyec. <3 mukavel ahkâmına A— primine i eden 20— tir: Fazla olarak hali hazırda mı arp esnasında zehirli vg | telif ymm hal: boğucu Ve ar mümasil dme aleme nn pe silahları. nispetine hatbik man e 9 riayet. etmeleri im 5 usule ve mühletlere mi lik bir ususi ahkâm, vücu- e üz 22 ŞUBAT. UZAK ŞARK: RESİMLE. 'apon harbi mahzurlarının önüne geçmek için müştereken ni hareket mek üzere İngiliz, Amerikân, Fransız ve Japon zabitlerin ki linde. den mürekkep komisyon içtima “ha Japonların top ateşi altında hicret eden bir çin ailesi. ite tekçılağik araba ile ailesini bei gili. Bir e harp gemisi harp sahası ani Şanghayda.

Bu sayıdan diğer sayfalar: