22 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

22 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

GRİPE vs HAKİMİYETİ MİLLİYE eri Taklitlerden sakınınız ASPiRiN Bmprimeler beğen kullariniz 22 ŞUBAT. izdirler. Binaenale: ez Ml | ise a Üyee teveccüh et ii eli- | in zin iktisa- | dir: çünkü mi wedeniyetimi: ve ar dive içtitiai Mmüva: oralardâ; yalmz ren dn, Dünyaya Taksimi: ee 31 kânunuevel 1931 bilançosu İhfâcatimız'cihan pi! yl eda ük dağa İN iye © MEVCUDAT VE MATLOBAT DÜYUNAT kâr$i lâkâyt kaldıkları mi güphe- HENÜZ'TALEP EDİLMİYEN SERMAYE siz iddia edilemez. WUPA rissi SENETLERİ “B; Tertibi 10.000.000. - “© İHTİYAT AKÇELERİ minleketinde gümrük idaresi her. De DES Sri TAHSİL “A,, HİS- Talepi a Mae ay hermeriileketin mümasil istatis SE SNE 1.860/184: 72 Nizami İhtiyat akçesi . © © diklermeşredendiğer yetmiş mem HİSSEİ AŞTRAK MEEAZ İka Fevkâlâde |, : yaptığı ithalât -ve İhracat ON 3.077.079.-33 . i © © mmesimielelerine dair bir cetvel tan- KA e MEV- ğe G.M. mersi Kıy- : , t m > milli CU 2003074 gp ç Çmeti karşılığı n bu he resi MUHABİRLER 10.645. 66 VADELİ VE VADESİZ MEV- çe ikti; si gre hak- ESHAM VE TAHVİLAT CÜZ. 'UAT cüzi ve müphem.bir fi .D EYTAM HESABI CARİLERİ i 1164163: 48 Pilhakika, A Avrupa- GAYRİMENKULLERİMİZ “327.324 30 müşterisi olan bazi milletler, MOBİLYE .VE JİLK .TESİS MUVAKKAT ALACAKLILAR —— âyni ihtiyâğları MASRAFI i 89.391. 35 NAZİM HESAPLAR : his eğe bizden sie muamel z Mabike 76.573. 35 f tr Büte alah nina meskündur.” o İlk 12818. — gar nn Me mari ğ Bilhkis diğer lee rm 1POTEK | MUKABİLİ MATLÜ BAT RAE bri 10,715,628,14 ei e lan üdevver Teme : : et ii MB Kris ölesi ri eşe! Tahsil allak sâtış taksitleri (2.299.868. 32 vr il ma riç m“ Kamda İpotek Tera sğ24 s0 © A amelde. el em fi mişaat üeztint 'âvâtis çakışan ari filân ei işin ka a ya Tan erir Cari eği sami ai Şerâi e) meh ölân e bni HAZİNE izşAR LE, da b eyler bul Kabilâir.| VE HAZİNE Bü #iükabil, ee urâlya, es| SENEDAT C OZDAN NI i Ekr 5 mir. MUHTELİR TEMİNATLI A: kalâ 62 1.0TA.SÂZ. S6 3.148. 05 1.180.607. 68 170.221. 44 m dah: a zalim , arta kal LA! 1:057.796. 18 ıfi Bömbâv da sâtilabileeeği| MUVAKKAT BORÇLULAR 248.490. 05 > BEİ; “ezelik Bal. | NAZIM HESAPLAR 26.276.398. 06 kan memleke: ben potin mübaYaa- çüman Mk Tar 58.271.903. 91. 31 KÂNUNUEVEL 1931 TARİHİNE AİT KAR VE ZARAR HESABİ SEYRİSEFAİN. MASARİFİ UMUMİYE 404.984. 13 T e OLUNAN MUHTE- e İZMİR - ei rene LİF 588538. 54 (o MUHTELİF KOMİSYONLAR TASI, Gİ YAN A 27.454. 30 BANKALARDAN TAHSİL O- LUNAN FAİZLER TRABZON POSTA ilye vi enis 24 şubat çarşambal —— “B,, A- 18 tismanı 3.993. 92 MERSİN POSTASI. ili OLUNACAK HESA- (nebolu) 19 şubat cuma 10 da. BAT PROVİZYONU BANDIRMA POSTASI. © İlk Tesis Amortismanı 12.816. — i 10.644. 38 1930 DAN MÜDEVVER TE: METTÜ 53.000. — 435.138. 72 . Emlak eytam Bankası 100.675. 04 449.662. 48 48 25.787. 62 409351. 10 (Gülnihal) cumartesi, salı perşem ie Bilime Safi Temettüi 409.351. 10 17 de. m inden Müdevver Te 25.181. 62 KARABİGA POSTASI. : —— —————— ——————— iş KN ) cumartesi, çarşamba 1.509.115. 69 1.509.115. 69 ii zi 20.000.000. — 1.000.000. — 4.083.591. 43 >» 5.188.247. 26 1.288.528. 44 26.276.398. 06 © 435.138. 72 lnmekemekellermiie 58:271.903..91 966.317. 74 446,164. -40 70.845. 93 25.787. 62 MUDANYA POSTASI. mp) mer ems» s9 Arkara Nafıa Su işleri Galata ve İdare rıhtımından kalkar- lar. Ka Firmamız Almanyanın olup; her n devi Di e Font su böi Zayi Hisse Senedi. lem me, 876 lira 27 bendi oval 7 Ticaret ddası v. lan akköprü İş Bankasının 44891 AR — İktidarı fenni vesika) Kina im tı bir hisse senedini zayi ettim. Ye-| detle mehaz inşaatı on gün müd | İhale komisyonuna ibraz eyle- a a it e eni dan eskisinin hük- | münakasaya vaz edilmiştir. | meleri ri lâzımdır. netleri, temin ve tedarik eyler. yoki b Nim zi Münakasaya iştirak ir ta-| ER 27 Si RL — İleri evvel emirde: | ie oda on beşte şe > İstanbul, ve Liman liradan ibaret teminatı| culuk odasmda i için ek ime Um kara Cümhuriyet; 1—“6 : Sinşaat Şirketlerinin ve Müteahhit s5 A Beylerin Nazar Dikkatine. en büyük Sendikalarının Mümessili e ruli i bet ve bilumum demir inşaat Mi Bilmesi, dekovil iie ve e A.FİK LİMİTET SL EEİ İstanbul 22354 graf adresi: <4 AP 3—7775 am i ANAYA İRKETİ tiyenler her 1 su miş m yi ağ lz ğa ihti | e An Mü iüdel Umumiliği: nden : : | ra baliğ SR ve hükümetçe — kül etmiş ber bankalar: se ala «Ankara Valiliğinden: bat 932 peryembe | d nam mevkideki taş ocağınm rüsumu nisbiyesi Kayaşta devetaşı ie taş e vera te. ün " müzayedeye konulmuştur. 7 032 pazartesi günü saat 15 teihale ; OAnkara Mustakil; | il 88. , edilecektir. Teminatı müren 375 liradır. Bunun muhase- makbuz Benedini veyâ “> Ankara Müstakil Jan - Tabur Kumandanlığ Sade yağ, odun ve ot mü

Bu sayıdan diğer sayfalar: