22 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8

22 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HAKİMİY ETİ MİLEİYE Ne. 3810: ON ÜÇÜNCÜ SENE. Ukuyınız 1 Deniz Aşırı. Rıfkı Beyin Cenup| ına seyahatidir. © Ce- İhup Amerikası l zılmış yegâne türkçe eser. Vi- ! yapi ler. yana'da tarrlmaz: En eyi basılmış türk kitabı. 2 - Faşist Roma Kemalist Tiran ve Kaybolmuş Make- onya. Falih Rıfkı Beyin Faşist İtalya'yı, Yeni Arnavutluğu ve Makedonya'yı anlatan kitabı. Bu mevzulara dair yazılmış yegâne türkçe eser. 3- Yeni Rusya Rıfkı Beyin komşu ihtilal memleketinin bizi alâ- ei eden başlıca meseleleri, münakaşa eden kitabı. İn- kalp Rusya > yazılmış ye- güne türkçe Hepsi İstanbul'da — Halit Kütüpanesinde bulun 25900 Beyoğlunda Pangaitıda Harbiye cad desinde cedit 61-63 450 zira terbiinde ayrıca arkasında tak- olan maa kat bil idare b dönemle — eyleme ri ilan olunur. Be e SIHHATİNİZ VE 'ADENİZ yali ve Klips icar edilir. 4—7120 Hali Tasfiyede Anado lu Otomobil ve Otobüsle ri T.A. Şirketi Tan Me Ermnl Evkaf Müdür- İl mem PAZARTESİ 22 ŞUBAT 1932 Muhterem Müşterilerimize... inızı arzederiz. OTOMOBIL Fabrikamız: dâhilinde ahiren tesis ettiğimiz ve âletlerle mücehhez hususi atölyemizde Otomobil tamiratı ve Dükovalantin ile tabanca boyaları yapmıya başladığı- Salahaddin Refik Fabrikası Limited Şirketi izmir Ziraat | Bankas andan HER YERDE 5 KURUŞ İtfai ive memur ve mürettebat en son sistem mukim di de saat 11'de ie ceza mahkeme İ sine gelmesi veya meskenini gös- | termesi ilanen ihtar olunur. | 3—7 Kiralık Hane, xayeilei mişehir Tuna caddesi a SER uhammen Mevkii İN aş No, Kıymeti taş Tekadi Hab “200 Sulisleri di skele Hane 26 13500 Göze Tramvay” Hane > | daire müdürlüz eşadiye a Hane 27-23. 12000 — Çarşı İkinci belediye 14 13000 günden i Reşadiye Bahçeler Hane ve bahçe (8 30000 İMİ'hir vilâyeti dahilinde K Keçeciler Sadullah Efendi ane 1-5 12000 A san bataklığa 4 Göztepe y caddesi Hap . ire bataklığından Hasan bataklığına ztee yıldızı. Hane dr valin 17 şubat 932 tari hinden itibaren kapalı erin esas olan şartname dahilinde vi avjp İ münakasaya müddetle pazarlıkla satılığa ç erilmiştir. İhale günü 17 mart 932 tarihine uştur. t en embe günü olduğund. yuk: iki muhammen kıymı üzeri: li i den le i buçuk teminat en birlikte ruezkür Bil de saat 11 de ziraat bankasmm. i Bet lAşaaliyay; »GASNNENA di bulvarmdaki İzmit şubesinde müteşekkil satış heyetine 7780 || taklıkta ve (30000 M*) kuruda haf- ri Jriyetile (500 M“) de set yapmak numaralı e Bugün Bu gece Kulüp Sinemasında, Racanın Esiresi M: ROSE ve CHARLES BİCKFORT Sözlü sesli harikalar filmi, m aşk maceraları, vahşi sie Say İlâveten Canlı sele rl Fem Yeni Sinemada. Aşk Hazretleri Almanca sözlü şarkılı fevkalâde operet tan ibarettir. ali; sirin yi demle ka- nunun tarifatı v. şart- lr saata kadar mezi M: Kâthe V. Nagy ve Franz Lederer li ni teklif edecekleri fi- İbi | atlara göre bedi liğini: e İlâveten Canlı Resimler. İğ - yedi buç tarmda ki teminatı İtekli b ai ERA A. üm ayn EE TEZER GAM zl irili ii a e diyem in fabrik, Arthur Krupp A. G. 'kasının cihanşümul bir şöhreti haiz “AYLI maraklı çatal kaşık ve bıçakları murluğundan Anadolu otomobil ve otobüsleri T. A| Askeri müessesat şirketinin 4 şubat 1932 tari ğe inikat | gi ve lokantalarında ii olunma! e tasi Fabrikanıı Güzelliği, hüsnü in İynetidir. m pl ve Türkiye” li zira otel maktadır. eden heyeti umumiyesinc: m zirdeki markaları mus-irren talep ediniz. ç verilmiş olmakla mez Alpaka için Birin ci derece gilmülşlenmiş Alpaka için alacağı olan eshabı matlubun azami bir| © di ei ire “ zarfında mezkür şirketin Ankara- da yenişehirde desin deki dairei caatla. 2la mahsusuna mül kayt ettirmeleri Yi olunur. 3—166 “e ANKARA ASLİYE GERA e, e sr ekteki Sie MAHKEMESİNDEN: jm ve tetkiyk etmek üzere her Kalp para sürmekten suçlu çu- gön. İzmi su işleri müdüriyetine buk kazasının -aatları kir oğlu Mehmedin duruşma günü Si kire de 22 şubat olan 13 3 932 pazar saat 11 de asli En ie saat 9.5 de Ka- ye ceza mahkemesine gelmesi ve- yas istasiyonunda hazır bulunma- ra mi göstermesi ilânen ih ları lüzumu ilan rte tar olı 3 —7680 Ankara askerlik şubesi riyasetinden: 1 — Kısa Ene a aske-/mı ei ava, Diye ee ritam ehliyet olan demiry. ınıflarma 322, 323, 324 emi siyade ve le Miele asırlık kıta! vazım, | vkleri zamanı Sm iğinden 26 şubat larla muameli kısa hizmet besine imdi li süvari, topçu, öl “ölçme, istil sihkâm, | Ziraat Vekâleti I Filik Merkez tale. gelıyor. | Müdürüğünden: Laborat hayvanat natından on bir baş semiz dananın açık e et ve li satılacak tır laboratuvar reis açık ümmi ile satıl iacal İhale j mart günü saat ide ziraat vekâleti muha iriyetinde yaplcaktr. Hayvanati ve ti görmek yeniler etlikte laboratuvar yetine müracaat € edebilirler: 3--7678 2—322, iu ye ve bun- 932 taril Ankara eyer dani ilan olunı e bes ki e koyun ayak

Bu sayıdan diğer sayfalar: