23 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2

23 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Buhran.. SELAMET YOLU HANGI TARAFTA? “Amerika görüşüne Göre, mesi İle Çare Bulunacakmış sat buhranınm en ka ihan ikti rekteristik sanatı, bu buhr: düşkündür. Eski , Buhrana Paranın kiymetlendirilmesi ve Yükselmesi İle, ri Di lerine Nazaran da Bilâkis tadır. Buralarda para umumiyetle kıymetlerin “add HAKİMİYETİ MİLLİYE ilâyetlerde. HALKEVLERİ | FAALİYETİ. #yon 2, “ii bayram | vermek istiyol Halkevi, Yak elni ri i ve için merasimde çok Halkevi açılma. bazıları Ee ie ai e bin şa k hal da yer pese! Afyon ütün, © 5 tezahüratiyle Mi bütün halkın iş- halk fevkalâde alâka ve Kö kimniliei mi Düş- mi açılmı; ka- ik salon! , 23 ŞUBAT. | Ankara” ya Kon Kontenjan. İ | Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 1 Da Yapıyor. ümrüğüne e hissesi iy gümrüği kamibakl belediye erik buraya eşya aliş ER e si yolundaki gisi pek az bir'zü: Cümhuriyet li si Ee ırka get ii ileri ve gerek çareleri nadir olarak, muvaffak olmuştur. e i rinde uyandırdığı biribirine uymaz | Bu yoldaki en 3 çarpar ime e prn ri ve bir çok Hanımlar da merasi-| ie Mi mr muhtelif müracaatlar > e r N | YE Şiirlerir. Denilebilir ki” buhran e m le ENE ee ku karar- isa vi emi h yi Gümrük vekâleti bir kaç- ayni ikirlere sirayet et- li ie ağ . e ei lar ilan edilmi ee | günden beri b ii tetkikatta bulun miş, ortada adeta bir şaşkınlık u e li iğ me şk | Açılı ük a iytibaren tarafından söylenen İstiklâl m alir. Gekdlet terk ilem Ml yel dı a YER Ke $ Halkevi binası al şiyle başlamış ve müteakiben Cüm tü i İngiltere, son buhranın ertesi iii Bu dozasin ve tereddütlerin ia cesini, şimdiye kadar buhranm s: bepleri üzerinde muhtelif eklerin olmak üzere çarpışması gösterme! üzere bu ve meşriya Iz izaha ki- fayet eder. Ki 'duna bile inanmıyan, muş e ği bir iie ii gören, kim da, kmisi akik kimisi cemiyet te ay istiyen türlü türlü dü- şünce! Fakat oradaki dna ve fi- kir uyğunsı derecesini en mo gösterecek sey, Yö. be ar dir. Bunlar | içi a tezat, adeta elle tutulacak hn edir. elâ, bu. ara kıyiğ metinin in düşüş sanan var, Bun| ti Jar, gördük. Ea si geçen sene ev| atımız ğ misi ii sin sel Bir memle! fa; arasının altın zla kıymette le omi leketin mali kudreti ve şerefi n düşük p: dan daha pahalı bir mal oluyordu. etalor'unu bı- uvak- memleket parasınm diğer dö ketlerin .parasma nisbe nu müte: ümhuriyet -afından e, masını susundaki vokalde kabiliyeti n m iri “geldiğini e dünkü mi kısı halkt doldurmuş vi ii bklsiyorarr. e kurulmakta buli a rasim n dörtte hassa Kaydeti iş ve ni istiklâl margiyle başladı lar evinde çalış; MİNİ YA- temennisiyle bitirmi ası tuktan sonra bir genç Beh- Açılırkı raya hangi yı eye- İsa etrafındadır. canlı bir sürette okunmuştur. Bu- rileci akip Cümhi Halk m Fırkası Vilâyet idare ii eti reisi Muvafık bir de Halkevinin zi tır. EZ alk in malları lerle muhafaza seli meselesi ei tetki de vekâlet bir > mesi Ankara güm. fakat edeceği tahmin Vel bu mesele hakkındaki kara- günlerde verecek ve alâkadarla ; cektir. xi — ey Memleket Hava Vaziyeti. Memleketimiz hava vaziyeti arafına Orta Anadolu'nun bir e yi ise yalnız yağmur yağ: Mn Kiki karın yüksekliği va ti olarak yirmi beş santimetre- biyat 2 e e mıntakasında da dün” imi Sırrı Bey tarafından i > e altı santimetreyi ei milli mefkâreye ve bey- me edilen bir nutukla merasime! tu. kadar bu hastalığın sirayetin. er masun kalmış ari İngiltere'e de de ni göst böklamy en m açık min selerinin önüne iki yoldan geçile-| » bilir: Biri düşmüş paraya yeni e eski kıymetini vermek diğeri slim düşkün de olsa sabit bir ie vermek. Al iş halli için yollardan hangi: j bu ne gitmeli? yük- ana ilâ olacak, yok- İşte bu suale bile, en salâhiyet- hi ağızlar ve kalem! v7 er başka er biribirini tutmaz cevaplar ve: Amerika noktai nazarı, buhra- ikselme aa ili rika - birleşik hükümetleri Reisi luna: Hoover, bu rare er açık be: atta bulunm bö karı de alıcı enler. abi fiyatı daha düşü! er te rcih vey du, İngiliz ha ba SE leketin parası yi mi ursa, il Böyle bir iğ temin edilemez. s bere kanunlari, riyle de böyle bir yük” mi di ipe muadilmalları yeti alan bir çün dsenin tesiri si rk e böş“ barak icini müşahede, yalnız bir mem-| eski kıymetine yük- eklenen yarısına yükselirse er kalmaz. Lâkin acaba buna imkân var- si in hakkı is mudır ? ir yükselme cebri El - biz taraftan eşya yeli arttırarak vim tazyik etmekte, İzer raftan yevmiyeleri, ücretleri ih- bırakmaktır. Bina “İde Bana âzımdır. Hey m. be bü yuhran aldığı vaziyet tek bir m He pek r önünde Yal la halkı nasıl e bulmak ha parayı il ei mi, EM AE - ile bir cevap veren edilebiliyor: Kör döğüş önü ii) > kasının yes Ai Bagli haya- j tanı ol tai güz 61 b içtimai! > fayda- rette pe edilen *Açılı Er gri yardım ve köycülük Ebil e edilemiye: oi reisi heyecanlı alkışlarla ---— am —— eke Fakat yükselmi ani bütün din evleri dari heyeti reisi Galip Be; paraları 43 birden meselâ harp- ten evelki kıymetlere, yahut o okıy metlerin bu itade ile iyzah edere! zura ai va: İktısadın ali İşe, a) 'nın görüş tarzı da Emel iz iyen' ayet verilmiştir. Fakat mera- bir kısım va- tının himayesine vedriğini söylemiş A “metre Türk genç- NN el eğ liğine, li d > zırlanan evlerini hiç bir zaman aydma hararetle de: İsözünü bitirmiştir. Bundan Bey tarafmdan muaim Tabi eden şubeler er şi E iE Süz Spor, güzel dinlendi ve edildi. Bunu müteakip YEM i takdir İnhisarların Nakli saa İstanbulda inhi: Heri meg ve Şübelerdeki Ga” karıya iie ve bime e komi: tanzim lışma tarzını çok m Ve, güzel bir, adetinden isinde etm onu daha zi; elleştirm. tirmek ie gene Hey sı- Zin vaziyfesidir, diyerek sözünü bi- El ve il ; takdim olunmuştur. ar ikizi estiği o ve birkat Maliye ve dahada. vekâleti rapor! kemandan ürekkep e heyeti yemi ve tetkikata e erkin vak işle, V olan gre haziranından sonra tatbik edilecektir. ii Siyad kii sükünet bu- Memur kadrosunda ri yapılıp ! ve gibi oldu. Musiki e son Yâpıl yenin hakkında mi e öperim muali Mu- Bey diyor ki z alarak; bugünün ni bahsederek mut- na müstenit olmamaklı ni ömer bitirmiştir: İda 7 a RM İçe > El La r Adil ia beraber açıkta Ss e pi . TUT V mili v e mu- o İzmir'de Sığırlarımızın ıslahı e Mi aziyinlerimiz olayisiyle için. VATANDAŞ! - ESKİDE N YERLİ MALI KUL. 7 LANMAK AYIP SAYILIRDI. | undan niha- garis ESKİDEN TURKE, TÜRK yet ilmi ket önü mi sI ii Bunlardan baska bu! bir mani O İzmir, 22 (A.A.) — Vilayet e — m ii seniii min bilindeki uğ hayvanatına a tlerini almal ki se dün çin Ri; igaya elliyi raüt 'ecaviz lim Ayı 0 tane Pl onra merasim: evne e boğa e i hitten ayrıl “ ristan 30 eşek yolunu kov: YEMEK Dİ i sami; ni y bei da Kiba edilecektir. . FAKAT ARTIR <EÜRKE OS: iğ Kem el —.— dan şubelere kaydedilmex istiyen- Amerika noktai nazarma muka| MANLI DEMEK NASIL lik lerin bir çok — in RPU-| İçtimalar < Davetler. vi, e moktai nazarı: Buhra- — YERLİ MALI KU lar: e na -a kıymetini seltme değil, düşürme ile mukabele et- mek fi İşte sveiki gö taban taba- zıt olan bu düşünüş tarzı da, Av|.- vü hemen hemen yapılmak-| Ü e. Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti. ramamışlardır. KD, A O KADAR AYIP e m e her şube lal siye baş- v İlin De ş ve âzasını toj B.M. M. Hariciye mii 22. Encümeninden: ge key açıldığını | Bugün fırka tım, Şimdi de açılına mera- Ficiye ncümeni ağla malümat kiramın teşrifleri rica olunur. dan sonra Ha azayı İğimi tafeilatı aklnde SR fi Azâ ki vam 'men söyliyerek sülenelmidr, En fazla azâ kayd- e Anadolu'da 5 sonra uzun müddet Halkevin- Sai yillik has- - yine bir ; Cenubi Ana- dületdük gayri her tarafta gece ve etleri sıfırm altında etti Re gekri-! | sabah sühun ce etra eği a kar yağmur e ği Karadeniz sahil mıntakası Ri- ze ve T: olmak ü | zere tamamiyle karlıdı İnebolu'da im etiket 12 san- timetrevi bulmuş! arki Anadolu bermu kalm iz ağ ; yesiyi yle nakıs 3 etrafında oynamış: “Orta Aanadolu'da sühunet na- a 5 derec: ındadır. Ankara kıs e büği? Emil DÜN GECEKİ YANGIN. Dün gece saat dokuz raddele- rinde Musevi mahallesinde havra SR Gi İlyanm mutbahmı ateş elik si niye ei vde çamaş yıkanması een a di- varındaki dire! klerin kızararak bil- ahare tutuşmasını alez dığı anlaşılmıştır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: