23 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3

23 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

23 ŞUBAT. HAKİMİYETİ MİLLİYE Son Haberler. Uzak Şark”ta TAARRUZ VE CEVA.P | (Baş Bu liva İlani Bulgaristan'da. ! aliaga; da A € i a - inci sayfa ada.) ntihabatı l in İ ER gwa imdi çinliler elan japonların köyünün m — ücumlarına de tır. Diğer Tey- mukavemet ediyo! iler a ei dağılmıştır: İ Komi ere yüzde 13, Demok ii A. 'rat ilat yali yüzde 6, Sosya- bii e a mina listlere yüzde |, ve diğer fırkalara | iki japon iile mdan mak yü; iğ anghaydan Gini kilomet © İntihaş aplarm yanı ;kürtmek- ciheti erliniktlerin E köylerde kayb tir. Japonlar bu hattı nbr sonra etmiş olmalarıdır. bu hat üzerinde tedafüf bir o vaziyet; nn amma larak ortadaki gerginlik azalıncıya ve| ii etlerini geri almalarına imkân ha- #rl oluncıya kadar kalacaklardır. O2.A.A. | Mihimichiye göre © Cemiyeti a (Akvam Muhtirasına Japonyanın cevabı Cemiyeti Akvamı tatmin k yedi noktayı ihtiva et i göre şimdi Konferans Haberleri. TAHDIDI TESLİHAT. e tarafı 1 inci sayfada.) tahdidi Li mütaallik li eri e caktır. İ Ozamanmi zılarının ma raz “imes Tapan gö re ti Akv: geri mesel ti alması i dereli tdi. Czvepek dei yali Ga Ey > inizi Şanghay ve Mançuri'ye Yapon Karina sevki yar akvam, #nisakının onuncu maddesinin tatbiyki doğru değildir. Çünkü böyle biz gey ca e Fam ida binaen iz fasıla ipinin /kalâde meclisin, cemiyeti ak- e sai ve eri azasının 'dermiş olan diğer hükümlere a ir a cenevre'de ri ilimle do ili etmek iycabederdi. Böyle bir mu- layı kolay olmuştu! kramp LAR ileri ii Tehdidi veli peker Ce Harp aleyhindeki en lal e debilmesi için ismini değiştirmesi kâfi ol ğuna dair Akvam Meci isi tarafım. dan şi- el e 'nebilir. i olduğu, için dahi bi gok bee münakaşaya mel nat “e ui misak niye ba umumi meciin ça ti br ör MiMDAE de zikredilmemiş | Mançuri ko ole dar sy a takyk” er Na şark vakayii Pine Akon sönülürmiz | bunla, Ger Basil en geti Bu raporda malüm olan başlıca celer, afakr üze: ağır bi saka e edilmekle iktifa, endise halinde gökmektedir. | aranın Tanon taarruzuna anghay 22. — A. 5 bi kala deta id celse, Vaziyeti askeri gün ikindi vaktine kadar pek az deyiş hazirunda derin bir heyecan uyandırmış » Fevkalâde gayrı tar. ; 3 mart meclisike- | EDİ cemiyeti çin meclisinden yapması muhtemel olmadığı mer ii Teslihat Konferansmda. — Terki iç in vetleri adım adım geriliyö; Hava Postaları. Bir Amerika Şirketiyle e şekkül edecek ve işe başlanaca| Kahve, Çay ve Seker İnhisarı İstanbul, 2 (ieleten) — Şeker, sak ın kül inhi: dikkat | attı a we ve misaller zikretmiştir. Tütün Mesel an “ "alete şi ret odası üzerine dai Nezihi Beyin Balkan tü lesini tetle k ek üzere e Bulga e ve tan'da tetkiyk eyahatma Gediği muvafik gör müştür, Şeker İ viral elenen İstanbul, 22 (Te mii irili mi meseleyi tet kik Bİ rabor önder. bir Wii de ln simiiğe ys derdi. Müddeiumumi de raporu vilâyete gön derdi. Komisyon perşembe günü karar ımı ve ir. Sahık va Kıralı. İstanbul, 22 ve Jeon) — Sabrk İsan | | r kıralı Alfons yarın şehrimi » Çarşamba; Müteferrik Haberler. Cemiyeti Akvamda Memel M ii lesi, Cenevre 22. A. A. Cemiyeti akvamda Memel hadiseleri lili: ii Li Cenevre, 21 (A.A) w EŞ teslihat konferansmda umumi mü İktısadi Haberler. zakerat pazartesi günü bitecektir. Birleşen yn map Denize Düşen ak Dr rs İner ei bir 'şekkül eden yeni müessese yirmi miye ihtiyat sie üzere sabit yol e sahi Donat miz ile k b ğ diğini söylemiştir. Sovyetlerin 37 gamma Hakkımda K: zi icra kömi imiş 40 mil acığnda iğe mecbcur olmuştur. yar İbulmak i için taharriyat yapılmakta İdır. 200 milyonluk bir sermayey. pol iie Almanya Gümrük Sistemini Tadil Edi | .! vii (A. Ay Genie iğ Almanya gümrük sistemini adeti £ yare kara! mensup bir taya, mek tasavvurundadır. le ye bir kanun -— | si! Mısır'da Uyuşturucu Maddeler le | Ticareti, Kahire 22. A. A. karar vermiş olduğu yi İsviçre'de Gümrük Min | 01981 senesinde uyuşturucu maddeler 22.A.A. pe lar üzerinde kilo başma otuz santim tenziline | retle iştigal ve ve 1930 da 5,681 idi. mi mevzu ik resminden | lenlerin di 1564 Me is1 de bu ti- gümrü İ ie aliye ie Bi hukukundan bunların iii here sr i ile de Rı ya girmelerini rmiştir. ç, | lar arası ma Maiye nazırı, bu vi Gaete kölesinde denize sms. Kii Don Pötr krala ir. Tayyarenin iki rakibi Mİ Me nin Harici Ti ww eN (A.A) — lariciye , 1930 senelerinde İn re sile diğer memlel ketler ara- e de İ e mayi bir seir muvaze- e cetvelleri tati vN he 4237 kişi mahküm | fıng olmak üz: Ea vi esarifat rasında 71 10 mil mil. yon ingiliz lirası du. stermektedir. e ZEYTİNDAĞI. (Devamı var) NOT. Dün çıkan (Destanın Soru) nda aşağıdan sekizinci . fıkra Fıkra şudur:

Bu sayıdan diğer sayfalar: