23 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4

23 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ŞUBAT. ic sevketmiştir ki bu harbin myee| Oo Yirminci Asırda Kadın Meselesi. ikı vrü ya sinde galipler de mağlüplar kadar i cs felakete uğramışlar: hedi Diğ T ta- i Ki ee çi Yaazn: Francis Delaisi Türkçeye çeviren: F. C. | Faftan Ee i ai salar Meselenin Bugünkü Sat halarına Bir Nazar. - © genişlemesi, lel 79 iktisat, iie. rabıtaları herhangi Kadınlık Meselesinin Halli Yalan Li so yn asa kesi olmıyan dev-| bir aa tam olmal kü iŞ ir piy: lmıyi de lmaktan mah- > ni İk vs eden ve müğei küllerinin letler de yani - Ein ii a Hemi ii Kp eN ye Ni üsat Sistemleri Ve Kadın. — Şark MR hr ünkü e icabında ii irinin yeri; a veya diğerlerininkile: let, araftan mem. ziveti: Türkiye'de i : mesi mümkün memleketleri hakkını elde etm eğe tt eki özimiz a kasığı din Ni senii ye'de mieied peri ime z Kalınlığı 4 rfedilen bun tlerin ayni gi ali: ii tasnif, bilâkis Sarfe: taraftan hariçten & ihtiyaçları farklı e kezalik ie le < deli Mb k e bir tecavüze karşı müda- ın harbinden sonra kadınlık mak esası güdülmektedir. farklı maddeler arz ve talep eden” . Tropikal çi ıntakalarda, ii: SO “| faa vasıtalarını ak. hakkına | meselesinin aldığı yeni cereyan; memleketleri de biri Eş inden tema e ren bi a e Eği Mizleşie aliktir. Bu iki va- az a İlmi sta Mi Bugünkit Şark Kadınlığı le a p j ” sivfn ve ihmal sedi'emez, | carette hürriyet, siyasette intihap Şark kadınlığı, henüz aa bu te bü tasnik netiycesinde ,top ihata eden kıs vE air Dü çi | ve cemiyette iş hakkı vermek gibi, Ii tesirlerini “üzes ğ Si ilhassa sekenenin ei çok kesafet hasıl ettikleri yer ein işi, GN daha ziyade nazari olan sahalar- m ti a rağı, iklimi, ve bil larini arı de burasıdır. (9e 17 ila 18). Beyaz- afızasma kâf: kuvvetle “ileri. uzıklaşaralipiş dabaidoğnnün rinde açıktan açığa hissetmiş e ie A rim çi r bü takalarda pök çok fidan| rmı tesbit etmek vevmitiz.letin si- yılar Üetiya; ii yerel lk isin ziyette değildir. Asya'nm geniş RED Rene bilir telli de ber İla a getirmişler, şimen! lahla'm: bu budutlardan — M6: eki almiş alime; O MR yay çer ye “raf ederek, kürenin altr iktisadı diferler ve limanlar tesis ve götüremiyecek tedbirleri ak | rudan doğruya kadının istihsal ha madur bir ik ii yatına girmesinden ve bilfiil çalı- iyeti- mntakaya taksimini teklif ediyo- Si So lom dalar ara in yi lp si llER 0) 3 ei garp medeniyeti Eee İ rik: as amasrı i ğ Seki ü 5 evzubahs-olan mesele; beyi. Avrupa mamulatı istihlak edi- Saip oni yat ipa elli ols e Si Tai kuvveti avrupasının iktis: va yoklar Gümü almanın 7 66 e Se Bile — ür ka- Meselenin böyle bir cereyan al- in Avrupâ 8 asetiyle esaslı bir zeneşinin nasil tecessüs. edöc. ğini 1). bule madedir. Or | Maas, cihan hayatinda büyük 'bİr urette tem ettiği garbi tâ- aramak olduğu için, yaptığı il a diri mil hepsini birden bi m ktir, Ky iş VE İS- ormiş ve kendini onunla birleştir. catm diğer bes mıntaka arasında iktiham edecek tam lân tekli-| 95 ed iştir. Türk kadınlığı son Balkar 1 K de miştir. Tü ne suretle unduğunu. tet ; Tohdidi. Teslihai A e 5 İLA eği e. £ Büsün ihtilaçı| defi insan nüfusunun bir yarısının konferansları esnasında diğer Bal kik edelim. | e i 4 İatm'bir renkde bigi! Sebeebelilei atılması - kan milletleri kadınları için gıpta iri OE ecnesinideş bu ilracat Pie Muhtelif Devletlerin resek bis şi birin birdenbire blm bm KG | uyandırdcak bir nümune “ halinde riben 7.400.milyon dolara baliğ > z . 5 şte bunun in cihan harbin- erlemistir. m ve şu ,şekilde izinle. İ Teklifleri; ası il ” ğ en sonraki yeni cemiyet bur | Ancak Türkiye, hukuki olarak, tır (1): | 2 v ME e iş e İsviçre Kanunu Medenisini kabul ei yüzde itiba- m LSAHILAĞI ve düşünmeğe mecbur oi | etmel etiyle kadın haklâi olar ilen nisbet RMERİKA M : sade İk; | bir taraftan tahdit, diğer taraf 3, 27, 5') © GİLSON'UN.BEYANAT VE Kadınlık Meselesinde İki | da tazyik etmekten, kurtulamamış 8,4 | TEKLİFATI. vi ei i m. tır. İzdivacm metiyc leri... islamı İ enik koriferanamın ilk saf.) ve.tenziline ait her tej menim Kadınlı ım cemiyetteki yarın hukuktakinden daha sıkı bir suret | ar iuerika. efkârın; al niyetle ve sempati ile Eri ee bugün ortada ki dereya &lanmıs, erkeğe verilen ser- İ merakla intizar ediliyordu. Zen ğ rardır. Bühlardan eN me bei li ak hakkı eplere ve İ rika murahhağ eti Röisi M.) “Amerika bü gayeye ermel v& sermayedarer âlemi ü ükümlerine talik edile İ Hueh Gil ALİ Görleki bel MR noktaları birer prensip! şü, diğ iğeri de on Halis ve iştirakçi EE ad olunmustur. Faki ki 13,21 Yanat ve teklifatla tatmin mİŞ-| 1 birer hareket noktası olmak tü. ül âlemin görü; iie tarafın rızasiyle inikat eden muka 3,1 | ür yl e konferansın tasvibine . arze- irinci'ci cereyana'göre, kadmlık velenin gene il an rızasiyle “Mehlâketini konferansa isth-| der; meselesi, hâlâ cihan Harbinden“e- bozulabilmesi gibi, Fransa'da bile 1Ol ei ; li ; velki yerindedir.* Yalnız kadınla-| kabul edil kekli a ii mümkün olan ee i bir Zi di eee rePoieai e rar ii 7.390, 100 ( rakkiy İİ ei il yeğ ai LR e EZ *i rm filen-ihraz ettikleri salâhiyet:| ais olmadığı iri Ret etedi -) yi eri, merasim kabiylinden “olarak, denisinde de ihmale uğramı; Bu ce ezelden garip pi bedaheti Kin ne çeri ii yi iğ ? berbe iie tasdik etmekle iktifa zarureti var- zeden bazı hakiykatler . tezahür ihti tahdidi çayı, ğ z li i — ç ee ilave “e Mesela İngiltere safirapet ce- taraftan islami hukukun edu e e deslihat için dizen sl tayı in Re bsr. k Bimde tamamiyle mahfuz ii lab di ei. âleme fena hem veriniz! pal ni ep R a Ai iri n başlıca devletler aha RE zi niş n bahri itilaflar, deniz küvvetleripi tahdide ka-| isen a ER da iltihakiyle ü Si b YERİMER merika, Gi #5 div edilebilir. > iltihak etmekle 6 zamand ka m a Yas ve Londra : i veri- yediği “bir tefevvuku um e baki tonajlar, ek : n. ka ti ede ki adm meselesinin mun.emniyet ve selameti namı al hakkında tesbit edilmiş olan ra-| Sa ENA a > ii ve ça üni talmdımlarmalstadır. etmiş oldu.. 1930. senesin kamlar Wasliington' konferansı | m4 I e lie e ami i ondra'da dünyanın deniz tes-| iştirak etmiş in devletlerin itilâ! huk vi a'da kadınlara verilen! Kadınların Sulh İşinde * | ihatında en ileri giden üç devlet! fiyle ni mii bir surette biraz da ha üüi alihi Gia ln — Alâkuru i ele bü-! vi di yetlerden ibarettir. a- gemilerinin tahdidi husu miz lâğvedik tek ki ze İM ar a eleme b e Eri senem - sunda bir adını. dah: oldü| melidi a ale Ral ama kele dara kini i. B İşt i i « rtagalde, Belçika'da, kadın huku e imi BOR za Wen pü ein Ti yali te mişallere , istinaden e bombardıı Ep e nz adaki muhtelif kadın. te- a, Pütün ihtiyaç arr seri konferansa, . silahlar! larına karşı si dl hali meselesi yanan ayannda dez çal imdi i nr kendi kendine temine muktedir tahdi ie pek âlâ taha Kaku: kabil as iyi ahaliyi hiniaye vam edip gidiyor. Cermen medeni “€ li EİN b ri kalan” bütüü ME Sİ abil| için esaslı te. Pz alınmalıdır. yetine mensup olan Avusturya, İs © ei işlere Bağla olduğu ve mil etlerin “6. — Öldürücü gazlar ve mik- Veç; Norveç, Daglari ve oL. dıkları çalışmalatını genişleterek, a yete günü isal ve harp siteleri menedilme-! landa'da da iş Alihanya'daki şek-! ağar ke Yi e linden çok aşi ie de,| linde bir istirha iler EN ip Ea — Muhtelif memleketlerin! mokrat dünyada kadma resmen rdukları çocukların, evlendikle- eri ike erin iie idine vi ten- sie rami ii seayiin La ie hi kule veren ya Gö? lo- © ada malar siperler de ölüme mah afazası ve tin üne geçmek klifi dinleme-| tecavüze yes İ - v ip OL ui da iktrsadi bir ba emdi) VE bu, tehl ea ortadan Kaldır: b ge üez'ne hesap; edilmek lâzımdır. yanmaktan ziyade bir nevi 1 ak istizhi li a Dahili asa; uhafazası için ii mahiyetini göstermekte iğer bir Erlik Re bi va ek tenzil İkinci cereyan; kadına işini doğ | un müddet ta-| yüz kudreti vetleri ise tecaz| rudan oğruya bir cemiyet isi ola ir.| Yeti edir retine göre nispi bir mahi Tak göz önünde tutmakta ve kadr-' görü İĞ sebe. > mal sil Gri ve iktrsadi Nletlerin omuzlarındı — Tan harp rak tanımaktadır. esini' tasvip ede- ae ile sağa in önlü Erdi saza hatla ayrılan, | #ix-olarak de- İri da mühim tahditler Konul-| vazivfesi ve iş bölümündeki fHev. | i a a kii baska nzviyet “olmıyâcak | arasında emniyet- dan doğruya si-| © da herkes'gibi çalısan; kazanan Zevce v ydi e ik ü rmakta, kuvveti seç - izleri —. tedbirlerini ta-! V* rabtala rında serhest ve müsta-! hal a e yaptığı tanları dila zla masrafa girme. mamlamak üzere askeri masarif ARL sahsivet - sahibi - olacaktır; iman va ke r. 1898 sene den bu pe e istifade ar; A arın: tahdidi hakkında ba ir ge herhangi bir mukavele si nız kadımlığın bu davada nereye ie elm, kendisini na, kuvveti anları da daha F tedbirler alınabilir. tarafın rızalariyle veva ! kadar varmayı göze ke! estirdiği me m dimiyen Almanlara: İkuvvetlilere yetişmeleri ie; Feda u dokuz nokta tahdidi değil asan sebenlerle yapılır bor sele selesi vardır. ve İsi veli z denizlerdedir,, del kârlık yapmak ihtiyacına düşür. dir. B a ilave edilecek diğer Hip rabıta olaca ak; bu ral mi hi İ Eğer dünya kadınlığı, bu büyük en boş bir söz söylemiyordu. GL Böyle bi vaziyet doğu- her türlü teklifleri de Amerika | Kuki netiyceleri cemiyeti doğrn-| Sulh davasında, silahlanmanın bü- Okyanus'u gr kuvveti Li ii r siyaset medeniyet itibariy. | Memn iyetle dinliyecektir.,, dan doğruya alâkadar eden mahi-! tün bütün elele gibi esaslı minin büyül ridir, hil ve hezitnete mahküm bir 7 merika başmurahhası bu tek-| Yette tutulmıy. | bir tedbiri kabul-ettirmek icin büz siye imei nihayet ii ba a get tir; li Mi konferansa a geze m zdivacı bu yeni şekli serbest tün maddi ve manevi küdretleriyle diri ii ei tarzda “B. rr Amerika'nın sülh ia ünyanın a arzın eşmiye d ir yürümedir. mücadeleye girmeğe ederse, iş iin al eke etiyle a Knl memleketi, fi va| garP nısfınmn sulh ihtiyac: vlenmeler mali ve İda netiy-| sulh davası pek'kuvvetl: bi muza” vi ire ine 1 880 - 'nele- Ma itibariyle tecavüz like-! vir etmiş, bir misal olara! A meri-; celer İki tarafı « kati e hir kütlesi kazanmış olur! Kadın m ca itibare! den güne artan sinden masün bulunmasma atfet-| ka LE ıtasında! ki diğe, r devletlerden, ebedi Tablar bağlam İZ; Luz böyle bir zafere: ermesi N T ehemmiyet atfetmeğe başladı. mektedirler. Amerika emi pen lerden silahlarını Diğer taraftan bu veni cereya-, Yirminci asırda kadm davâsma ye- İngiltere. Fransa, H ne AL bu vi cevabı vı tahdit et olduklarından, buna nmileri h veledi mülkiyet, vera-! ni ve geniş bir cephe verir, Kadım- nya, içika gibi devletler, vrupa zrindeki mile rağmen eN da hiç bir muhare Set, ferdi vaj rak esasları nın ilgası- -| Uk hukuku meroles ni, sulh isiyle zotik imla etlerde, kendi nefile harpten ik devam: lan-| zuhür etmedi Binden bahs i iza İDE ürüdüğü için, cemiyet Pei il Lir hamlede halleder. rine e geniş İmparatorluklar yarat. biz sie yapılan. ittifaklar, sulhü rek, bu nümunenin Avru; lığı a hamurlaşacak olan m daha ilerisi ne olacak? di ) Lahikaya i milsicaği, k, tmek şöyle day bilakis' tün dünya e b a için emsale tasa Mene Ze öyle dehşetli ylemiştir. ir harbe! ğunu söyl İyi ERİR kadın ve erkek ayrılığı, Bütiğ bie ancak istikbal göstere- allız uzvi bir farktan ibaret RE bilir y

Bu sayıdan diğer sayfalar: