23 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5

23 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

23 ŞUBAT. İki Konferans. HAKİMİYETİ MİLLİYS TURK HUKUKUNDA TEKÂMUL. Geviren Adiy. Ve öleti Mü 23 Şubat 1932 Salı. Ankara: Saat 18 - 18,30 Orkestra. İş Alben ni: pi Deli ense ii 30-19 Tahir Puselik faslı güç St” 10.19.30 Caz hattâ gayri mümkün olurdu. gayri sahillerde ibaret olup bunlardan | e Acemi âşiran fali menkul ismiyle gayri menkuller k bir gayri menkulü ih-| (20.20.30 Caz. ime ağ e 0! z 8 g > Tuloz: 385-779-20 de Opera Komik: Şarkı; olacak olan eri esk tar Ee ei bu Manon, Werther (Masenet). 20.15 de dan ittihazına k Ri Gi ei eski | hile iki kısma BYK Biri tek Akordeon. 20.45 Ork: : Rigoletto, rejimin en ik mahzurunu teş-i nik olarak gayrimenkulün V: piri Barbe Bleue. 21 deGramofon. 22.15 de kil etmekte idi. ami e leke iri - Şarkı: Turauduh, Me Butterfly: 22. ,Türkiyede gayı söken v © Kuki ölüp, ayni"hakların üç eğ 30 Be Askeri muzika. 0,45 de Opera j-, sınıfını ihtiva eder: Gayri menkul gal lât ve gayri ğe sicil irlnibi mülkiyeti irtiaklar, takyiteler ve | Bükreş: hakkında asli sa - lâyihası gayri menkul rehni ile şahsi hak-| 394.761-18 de Mei musiki 20.40 tanzimi lüzuml ni m. 21 de Radyo orkestrası rülmüştür. tat- ların tebyi bikat sıralarında tereddi tlere di memek istenirse bu hal dü dürlü - mantıki teşkiylâtın azimet noktası- dır. da Gramofon. konseri: Erogpine (Devam ediyor.) J şarkı: madam Butterfly 22.05'de “Rad- yo orkestrası konseri: La Bajadere. ” | Berlin: | Salahiyettar ime memur- al Şark Ordusu On Beş a 419- vi 19,20 de konser 19,50 günün Sene Sonra. iğ ru 20 de D. Magnus tarafından Fağ- ne e) ii de i hafi, gün ve spor havadisi Bi Elie çıkan “Revue des Bal-| ” kani ecmuası bu isim yeğ ie e isik bir. nüsha eğ 2 n VE miştir. Cihan tesbit edece ektir. 207 kanım büro- / Makedonya” daki Safhalarına ların idaresi ile mükellef “memur ü mü! Belgrat - 20-60) rr 21,30 da pe nakil, 23,50 de rak edenlerin büyük bir alâka e ini örkesiikiz konu “ oka ya: m bu mecmuada pek; de kalemlerin eserleri vardır. Roma ivet ve kaza hakla- Ezcümle Mi si la başvekil (M.| 441-680 - 21 15 de Gramofon. 22 de di i eve), şark a son haberler, yle meri idareve karşı mesu Briand ve M. Painle Ma | liyetlerini tayin edecektif İ sunun iki. başkumandanı Budap : Tanun. bundan mada, tutula- şal Franchet d'Espörey ve Cene-| Budayele Miken Hijdr tarafi cak defterlerin ve verilmesi Mi ral Guillaumat), on ceneral (Ci halk şarkıları. 19,30 di iki müsbi ği donniğr Bardeat, Guesprau, Kala- dan Macar halk şarkıları. 19,30 da Ope dan Pehiteh, | radan nakil ve bilâhara gramofon. ve n den ibaret olduğunu tayin Ri ie Tia Ki Maravigna, i ik, ayri gi u, Rögnaut ve e m intikali . lay Gi de m 1411-212 - 18, 35 ki 20,45 radyi evt , bir;sabık'n ol onser.. iyi am. Di ie si edecek iz David), şark denitesimin € üç azası, jurnal. 21,15 de konser. 23,50 de dans ha e de t a i (Mare Hâraut, L. Cordier ve Due vaları. Bi , | cas), dört Ek ii Jaive, Gaston.C! nri 9 yana ii rd) ile iki! ( 517-580 - 20.de jimnastik ii re- n mipe 20,30 da millihâvalar, 21.15 de temsil: (E Varşova $ lecektir. Ayni za a plâ drâadös), tabip (Lergent kar- ski viyanalrlar) Sağı 23,30 vücüude getirilmesi yri men- deşler ile Niclot) ve bir mizahçı | da dans havaları. kul sicillin tesisini ihtiva e ka (Jacgues Bousguet) nin imzaları dastro, esas itibariyle milli YE mü bu yı-süslemektedir. İstanbul: e! nkara ad i liye pek haki dila de at kolay ve heyeca 18 Gram ion lila diği gibi, bu kadastro mülkiyet ve a vi illa İçinde e 19 Yarıms tirahat ü vadi men her şeyden birer parça var-| 19,30 Hafız | Bl Bey heyeti inin ii Şark ordusunun hakiyki men; 20,30 e olara da şeleri, sevkedile ği Hafız enini Bey heyeti ancak mülkiyet rinde tutunmaları iğin yapılan mü| 22 Orkesi Ankara. Seh svonundan. ia mü ha- Hisarda iri$â edilmekte olan su er m Kosunlar ve sehir boru v vga rinin bın gelerdeldroli, a |larına rapt edilmek üzere yapıla, ak i ai gayri menkül sicilli, mo diğer e içimi komitesinin & analizasyonu için font boru, E dir. ern z usullere nazaran plânla- Şekkülü, heyecan-| sek, va Su saati oneör) ve im edilmiş veyahut, icra edil ii menkıbesi ei alm içti- teferruatı ve yangın muslukları gı. mek üz üzere bulunmuş olan yukarı- mai ileri Venizelos'un o hare-| oi malz. ii ile bazı alât ve —— Ye atası, |satın alınacaktır, e i lar, kitabiyat, muhte-| O İsbu malzeme gayri menkul sicillinin esas lif orduları du: ip ya unsurları İsviçredekinin ayni ola- seleri, teni. sia w arzedilecek es : li eme ehermi- reşal Jotlre'i in el nazarı reket , Chantilly konferans- im hi Delik eclisi tarafindan! , aile dair notlar. v. 5. ( ve, ? Defterikebir, yapılar takdirlere dair a he mala vazedilmiştir. Müteferri siciller, ep bu mecmuada yer bulm.ustı Ni ami Hvrakemüsbite ,,, Mecmuann “merkezi s'te e çe on dörtde Isrklar caddesin- Bi: d ahiyetinde o- Rennes sokağ Ii numarada yu Komi: u İdarei pe ANE a jeneimii enkul sicile Revue des Balkans idaresidir. Fi mahsusasmda icra edilecekti düze eke. bilcümle tahdidatı Yatı 25 İransız #rangıdır. Teklifnameler taliplerden ara ği i > ” nrlan vesark ve muvakkat tem ##ptave Ne ahri moi m mer Dün eman Zelzele; İbu hususdaki münakasa ş; ii erlerin elv: öğ artnn gi kul akitleri tescil hususunda hiç (o Dünsa y de izah EA tarz ve mikdarlarda bir hakka malik olmamalarına ei rek kala bir İdi kei sa jverileci en bu sicili tutanlar r esmi 5 dk e zelzele kaydına mahs sus. fenni “alpler e ve teferrua- i tanzi isyol e den müra reisine mutalea ve li siler ve arzu edenler matbu hi are o- cih bulunduğu an yaşamış ei ii nahiy. S Zelzele şiddetli bir sademe şeklinde | ibni beş Lira ll e İlmi isyondan alabilirler, 3—7466 halli mülki. un ne rm kadar gildeti olduğu (8 istikamet ütevec- ER x & a 3 z ar sicil, ,Vaud 3d pe ) LET > 2 #08 SARK E ei akşam Halkevinde tekrar e-dilen (Çoban) piyesi intibalarından ba- ları. i ç i

Bu sayıdan diğer sayfalar: