23 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7

23 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

23 SUBAT Hakimiyeti Milliye Müessesesi Gazete ve Matbaası ANKARA Telefon: Gazete: 1062 - 1063 Matbaa: 1064 Matbaacılığa ait en son sistem iymalât ve neşriyat. Eski Türk Ocakları Merkez Heyeti Matbaasının İlavesile 1932 Senesine (Hakimiye ti Milliye) Anadolu- nun Muazzam Matbaası Olarak Girmiştir. Rotatif Maki - Ofset ör nesinde nesind 5 i iz > Renkli aş Tab'ı adedi. çoki EE Ze si) 4 a vi ğe her ne HAKIMIYETİ MiLLİYE götler dsi < mecmmp Deil Ge dü bime senetler / Hi. Tenli lik be-) Ccenkii meleri şe » MEZ, ye ablalar > vee Bi rw ilm Ma- MATBAASI Tipo Maki- kinelerinde nelerinde 7 Her puntuda kitap telif renkli, ve gazete yar, edi- a ol save ki lir. Makinelerin te- ül tip masrafında inki- ei DE yapmıştır. 4 Da, Çinkograf- Mu ha- n sinde nesinde şi hanesin Ni Kai sis Gayet e ciltler) ile Gi e e l yaldız bartmalı râk yapılır. Çinkoğ- | UAATBAASIL) sümenler, merke tafi kısmi gece gün“ e nn düz çalışır. $ tn yaldızlı ll e A. Taşradan şipariş kabul olunur. Suallere cevap Şiran az e ve > ve Güme ve Fırkası teşkilatr MÜESSESATI CARİYE iç KASA, YE VM DEFTER esiri Ehven Fiyatla Satılmaktadır. ör Ulukışla-Kayseri hattı inşaat müfettişliğinden Ekmek vekoyun eti münakasası iyevm Borda bulunan ve 31 mayıs 1932 tarihine kadar hangi | tarafa gittiğinde mütel ebaki ekmek ve eti de bölü- in git yerde itası ix EŞ olan Ulukuşla-Kayseri e ğ böküği yp etinin 1ön mart 932 ilâ 31 mayıs 932 ye kadar ihtiyaçları 9 şu bat tarihinden ear (21) gün müddetle açık münakasa e a konulmuştur. Miünnkasala e etmek istiyenler tahmi aandıllarına yati ke blarma dair makbuzia mat aklin mal eektupl ı hamilen kati ihale tarihi olan mart 932 günü saat (14) de Ulukışlada mezkür inşaat müfettişliğinde toplanacak olan komisyon riyasetine müra caatları ilân olunur. insi Azami miktarı ki. 14.376 3—7768 Ekme! Et (koyun) 1890 Büyük Tayyare Piyangosu 12. ci Tertip 2.ci Keşide 11 Mart 1932 dedir. Büyük İkramiye 35 ,000 Liradır. Ayrıca bir de 20,090 Liralık Mükâfat. 3 — 7320 Ankara: İcra ve İflas Memurluğundan: Mütekait yüzbaşı Mustafa Ef. zevcesi ikameti meçhül nimet İİ, marangoz. ia beher metre mik a bir tan mukabilinde getirisi keli goz ustası Mustafa Efeni di tie tünde katiyen ihalesi icra iğ iğ makamına kaim ol Üüze- re ilân olunur. 87800 25900 Beyoğlunda a li v5 desinde cedit 6 umaral 450 zira si le Ki ileri ZE a İ riben 60 zira bahçesi olan asma kat | beş kattan ibaret ve beher katında bir koridor 9 oda ve diğer teferruatı havi | bir m apartımanın tamamı bap natamaı | 2 subat çiz tarihinden itibaren dört haf yenler hi menenin yi yedi buçuğu nisbetin. pey akçesi ve teklif mektuplarını yev- mi ihale ol t 932 > ları. 5 e İavacılık ve Spor“ En son — inci sayısı e yazı ve elerden birki TAYYARE e mi Amerikalılar havada bir arızaya ve vakit tayyareler paraşütle salimen nasıl yere e AHMET ve KURTDERELİYE AİT HATIRALAR. Loboşeyi demir kollarıl ında 'n Kara Ahmet ve meşhur Çaya'yı yenen! Kurtdzreliyi NASIL TANIDIM? azan: Celâl DAVU' Ankara Valiliğinden: Bedeli keşfi 271 buçuk liradan İbaret ihayat mektebinin la- ğım va ve mecrasının tamiri mart 9: 32 perşembe ia veri 15 te a emine müracaatları Sokara Vötliğinden: — Necati caddesinde yenibah- çede yapılan 23;25, oi numara lim: mağazalar 3 mart 932 perşembe günü ihale edilmek üzere münaka- e müracaatla rr ilan olurlur. 3—7667 SIHHATİNİZ VE lie iz ER ui? Em n lo- abone şeraiti çok muvafık ve mü- saittir, 3—7774 i DDA. malzeme dairesinden | Konya-Yenice hattının 305-900ve ocaklarından çıkarılacak dörderbinmetre mik'abı balastın ihraciye 311 inci kilometrelerindeki taş anin Sim İdare merkezinde yapılacaktı fsilat Ankara, Hayda: lim li Ti veznelerinde ie) : aha satılan şartnamelerdeyazılıdır. 3—77 Kuvvet ve sıhhat için en birine deva Şark Malt Hulasasıdır ğ Bilumum eczahanelerde bulunu 31679 Luz anhisarı Umum Vüdünüğünde 300,000 çuval münakasası 27 şubat cumartesi günü saatonbeşte Ankarada ümum mü lük dairesinde üç yüz bin (300,000)adet Okalküte çovalı sı- için opazarlıl aci lipleri: karada kaf Müdüriyeti binasında müteşekkil Vilâyet telefonları için lüzum görülen bin adet ez direğine ta- 4 idare encüm. tevdi eylemeleri ip kl Son 14 mart932 tarihine her pazartesi r. 1 ve at üçte zu hur edecek talipleri pazarlık yapı N yaaa ei Eski aki şarlr de eğiğb emiş tir. Şeraiti ul için her gün A. Hvkal Wüdür- vilâye daimi kalemine müracaatları ilân olunur. e 3—77 iüğünden: i vi kfa ai ındaki 352-1 almacılı «ei BENİ E OE) Halk iş ŞİRAN il rr e verileceğinden tal talip üessisi: Kerim olanların 2: i günü saat 15 Balıkpazarında Polis noktası karşısında te Ankara io müdürlüğüne müracaat ANKARA e 3—7803 Telefon: 2037 Ankara Fvkal a a a e i ie iğ vi Fa müdürü - | e a y - - man 4 günden: Yangın böpcen alın ve satımıda tini kii evkaf apartmanının arka kısmına nakle dilmiştir. 3—7767 : İMALK DAKTİLO K KURSU. : An k ara Vi İli nine yardım olunur, İstiyenlere Daktilo verilir. Doğru ve seri yazı a hır. 3—7719 hm

Bu sayıdan diğer sayfalar: