24 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3

24 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Me A ma he. Ve, pa Müteferrik Haberler. Almanya'da. (A. A)— 32 bütçe | a SOnrA Fransa'nın vaziyetine müteveccih idi. irka ıztırarın- vermişlerdir. Bira meselesi iktısat İırkasınm hattı hareketini tayin edecektir, çe am bm fırkası har €rci İtalya Korporasyonculu Roma, 23 (A.A) 'evkalâde devletlerin mali zaaflarına dir. Bu dikkat, şimdiye kadar İ Amerika'nın vaziyeti beri birçok — tetkiyklere teşkiyi etmişti hava oyunlarının kontrole tabi muş olduğuna dair olan haberleri ve bunlar hakkındaki mütalealarını şistler tarafından ittihaz edilmiş elâkki e emektedir. ün lerin taklidi tı Bu ei duğunu beyan etmektedi Dünyada 3 nevi sö vardır: diyor ki HAKİMİYETİ MİLLİYE Vapurcuların Gümrük mi Mahkemenin Kararı, Şeker İhtikârr. ZEYTİNDAĞI. -20- Falih RIFKI Bir Başka Suvare şimdi di Lübnan dağlarına ve mavi sudan papas ve Berut'un ve Lübnan girdiğimiz esut Bu ilerin orduya | Erime hepsinden kal Hakkımda! #famimi dolayi. muvaffak olmuştur. iyle muahaze sarma Imanya ve Lehistan. blânçolarının —. ciddi satimi is olmuştur. mühim i Zunü ve bun! Koenigsberg, 22 (A. A.) — Me- Kahve Fiyatları. 3 hadiseleri v ve ae Leh tale- tari : ların tasarruflarla Pis ie bir Dan ahad- 5.840.000 lira tenaküs çocuğun korkudan bana selam mavı e — eyaletlerini himaye demekdir. çin zaruri olan tedbirleri ittihaza €öt Xestem; 3 milyon döver edilmektedir. rm BRE Alyanyada Reisicümhur isyonund ve hepsi İntihabatı. halkı: ermeni pe ; a Dy eki ilye | a hükümeti tehdi çu yaramak Zi ! ğ i ğ i P ( — Beri i ildi ne göre milliyetperver- n lerin bir imada mebts Goebels 1 Cümhura nam- dalgalanan e lira varidat Arap boğazında m ari turnelerinden İçki Şi a 00 Jira mi up m nisbetini | ni etmiştir; n kumpanyası 5.997:000 a i varidat tenakus kaydetmiş kdarr ise 4:000.000 liradan ibâret saa i a Haberleri, i T ğ Gi ti — e Ağ âli a ekieolii Ba ze bu sabah büyük bir iğ i p runda ağam çözerek uçma; ; i iyi ada ye, yi SIZ 7: k e mekt i i L | Bakal arka tarafr bit EE tal bir zabit d İ mecruh olmuştur. Ayrıca iki Hira zarat de yaralıdır. 8 r ve idare edimekte Ma e de demiryolları agiliz tayyarecileri Hindistanda. AA) — istememektedirler. Tayyareciler hafifçe çöp . ve eme e bir kol dağılmak Belediy: öyle den mürekkep bir Sip meselesini fa hüc: tır. 70 azil vardır. İl kişi olunmuştur. ğe tohumların Hava Faciaları, Melbourne, 22 (A. A.) — hasıl Hern'in uçuşlarma iştirak fazla teahhüde tasvip edilen Ulm, fiyatlar İ olan yüksek Polisi Yaralıyan Sarhoş. : k mikdarr mahdut kalmış meki dede Yunan Rankalarına i e — Atina ibaa b mışlardır. e madan T İ umumi kupası maçma i 7 İnmeğe v mıştır. Pilot ile p mıştır, Yarış M. kazanılmış, mmm

Bu sayıdan diğer sayfalar: