24 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4

24 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

> 4 U — Muhtelif Teklifleri. iğ ei 'ngiltere Hariciye Nazırı Sir John Simon'un Nutku. gazlarla 24 ŞUBAT HAKİMİYETİ MİLLİYE : İki. Avruba. PEKIN ORDEKLERİ Türkçeye çeviren: F. C. ——— mn 7 Ziraat sip civarında bir cevelan — senede 240 yumurta iii veren Kekki Kampâl ördekleri — kaz kadar büyük Pekin ördekleri — Salami; bahçe lerimizde yetiştirilme çareleri. Yazan: Francis Delaisi mecmuası arasın- ilişti, kıymette mal ithalatı 2.844 oluyor (yani piyasasmın “o 140 milvondan mal ev bozuntusu. heyeti gerek o projenin, gerek tekliflerin münakaşalara bir olarak ele alınması İngiltere e Nazırı, m a lerine hitam ii en evel, feransın kıyı işaret Elik, pey yet gözleri üzerine dikilmiş, buhran tehlikeleriyle yüz milyonlarca insanın üzerinde ve söylemiş, sözlerine: ğa azmetmiş olanlarındır Cümlesiyle nihayet vermiştir. ——— o —— Harici Mühim Haberler, (Baş tarafı 1 inci devlet için şayani bir şekil alıncıya kadar pe nda bir Amerika Paristen alıp neşrettiği haber mamiyle asıl ve esastan aridir. Fransız Hükümetinden İstizah. Pâris, 23. 5 > ri ge şeklini de r. Hani buraya ağ denim köyün haiz ğu e hususiyetlerden Sa eser yoktur. Sonra köyün de milyonlarca tuğla yapan Ee vardır. Üzüntü ve ıstırapla bu çıka a

Bu sayıdan diğer sayfalar: