24 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7

24 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

24 ŞUBAT. Hakimiyeti Milliye Müessesesi Gazete ve Matbaası ANKARA Çankırı Caddesi No. 11 gre Gazete: 1062 - 1063 Telgraf adresi: Ankara? atbaa: 1064 Hakimiyet. Matbaacılığa ait en son sistem iymalât ve neşriyat. Eski Türk“Ocakları Merkez Heyeti Matbaasının İlavesile 1932 Senesine (Hakimiyeti Milliye) Anadolu- nun Muazzam Matbaası Olarak ak. Rotatif Maki » nesinde Er di YAMAAMAAAN ol E EE soğ yük olan her Ofset Maki- nesin: e e haritalarıp ARKIMIYETL MiLLYE ketli mahsus a En G > di e mendile? Tenli olarâk ba-) «re: Ve Secil li den ve tablolar. b ER gg yg interiype Ma- MATORASI Tipo Maki- kinelerinde nelerinde e ga İni ğ Her il kitap Muhtelif — > nevi cetveller, ki- mecmi > nevi <defi lari bütün tab işleri vg Mücellit ha- nesinde TE A TTaşradan şipariş kabul olunur. Suallere cevap verilir. Belediyelere ve Cümihutiyet Halk Fırkası teşkilatma ait defterler vardır. MÜESSESATI TİCARİYE İÇİN A, YE YE, DEFTER İKEBİR | Ehven Fiyatla Satılmaktadır. Ulukışla-Kayseri hattı inşaat müfettişliğinden Ekmek vekoyun eti münakasası wm Borda bulunan ve 31 mayıs 1932 tarihine kadar lm bir tarafa gittiğinde mütebaki ekmek ve eti de bölü- iğün gittiği yerde itası > olan ayseri 234 İpoz bölüğünün azami miktar şetinin 10 mart932 ilâ 31 öğ 032 ye kadar e Si şu t tarihinden itibaren (21) gün mü akas. v konulmuştur. Münakasaya yiye etmek istiyenler tahmi üzde ki (130) li temi yatırdiklarma dair makbuzla Eİ nı ailemi kati ihale tarihi olan Ölmart 932 salı günü saat (14) Yde Ulukışlada mezkür inşaat işliğinde toplanacak olan komisyon riyasetine müra Faatları ilân olunur. Ci 2 "Azami —— ki, 4 376 Si ökneleri silim ak Et iie) 1 890 3—7768 zi > Büyük Tayyare Piyangosu 12. ci Tertip 2.ci Keşide z 11 Mart 1932 değir. üyük İkramiye İD,000 Liradır. bir de 20:000 Liralik Mükâfat. Ayrıca e vii HAKİMİYETİ MİLLİYE ANKARA ASIRLIK ŞUBE) si bms — iağarşi senefi resmi ma- 'üzdanı yenesi süntezir ilimiz beraber gelir ceklerdir senedi Tesmisi oi ağ yeniden senedi resmi ieisal etmeden deftere dahil edilmiyı ekler. nedi resmiyi 2 hamil şe- hit Side evel emirde ems, müracaat ederek kadın ve kızların kocaya varmaları kekeli 19 ya) şmı ikmal etmiş maları İti- | bariyle haklarmın eri ettirilme- r senedi resmilerine meş | diğine dai g m rilerek halen maaş | ainaikta ta odakları Esi ettirile- cek ve bu suretle tekemmül settir s3 eleği” ile eri üzerine şul iukbomln. kayıt edilecektir | 3— Seni edi resmisi hiç bir ve- sikası bulunmıyan şehit “aileleri şubeye müracaatla iyzahat alacak nd Ankara Fwkaf umum müdürü - iğündem: af müdüriyeti umumayiesi büyük dilmiştir. 3—7767 Ankara Vahili ğinden: Bedeli keşfi 271 buçuk li ibaret mektebinin la ğım kuyu ve mecrasmm tamiri isi günü saat 15 te koni Talip olanların $6- ve, raiti alm k için hergün encüme ni vilâyet Kalemi müracaatları ilan olunur. 3 —7668 Su işleri ikinci daire müdürlü- ai günden: İzmir vilâyeti kn Kayaş im bataklığı e Gümü: bataklığından Hasan bataklığına ezme kanalların inşaatı kapalı günü sait 15te İzmirde su işleri müdüriyetinde ihalesi icra edil- mek üzere imikieba yl vazolun- e l meliyat iie M') ba-' kl ve e (30000 M 9) kuruda haf (500 M5) de set > a re — im miss mursanalı > namesi maile ve omza ya evfil kan a edecekleri tekila deği i yuka rıda yi saata kadar b meri işler müdüriyetine “ei etmeli- irli 3 TANIDIM? Yazan: Celâi DAVUT. münakasava pampa izzz N Ankara Valiliğinden: ; 2 et eid için Tüzum görülen bin adet çam direğine ta- lip her esi e perşemi embe günleri saat üçte zu hur edetek le pazarlık yapı cakır. ei ip ekime tir. Şeraiti anlamak i si her gün emine müracaatla arı ilân olun 3—7702 x Havacılık ve Spor En son “ei > e sayısı içindeki yazı ve erâen birkaçı: TAYYARE MERAM ERİ Amerikalılar havada “e adi wakittayyareler ik MEME e mir ME MERE LAR Fransızların ünlü şampiyonu Loran Lehoşeyi demir 'kolları| İğ arasında mağlüp eden Kara Ahmet ve meşhur Çaya'yı yenen İKurtdereliyi NASIL D.D.Y, malzeme dairesinden | Konya-Yenice hattının 305-900ve 311 imcikilometrelerindeki taş i çıkarılacak mik'abı belimizi meki il sinin kapalı zarfla münskasası 12Mart932 Cumartesi günü saat 15 te Ankarada İdare merkezird. Tafsilat Ankara, Haydarpaşave Konya veznelerinde e e bilinde satılan şartnamelerdeyaztlığır. 3—77 li Emzikli Kadınlar: Şark Malt Hülasasını Kullanınız ütünüzü Çoğaltacak ve Yavrunuza Kuwvet Werec ere ilaçtır, “Nafıa Vekâletinden; Çimento mubayaasr 150 ton yerli çimento Paza tarihinde 3:932 KEŞ > | vakkate > ve ticaret odası vesikasiy le birlikte aym gün ve saztte ko- de 22 şubat 892 pazartesi günü sant 53 de Kar İkarı Tüzumu ilan olunur, ve AE ERER MENA... e ae VE İSTİFADENİZ Nefis yemek, De a meşrubat, nezih servis “veren kantacılıkta bir yenilik gösteren rizik Cihan Loka antasmda yı kaimdir. Roma izzz e rm şeraiti çı "Talipler . glam İstanbulda Haydarpaşa inşaat tesellim ve muayene ve Ankarada nafıa vekâleti malzeme dsüresi- || a 3—778 . - > etlerinin ve Müteahhit di Nazarı Dikkatine. > za 2 a rsi evi Demir ve m su boruları, Gaz boruları ve te — ruatı üzerine ehven fiyat ile it şerait — kabul eder, aynı i beton s ve bilumum demir inşaat ma İzemesi, dekovil ES netleri, temin ve tedarik eyler; ŞİRKETİ İstanbul, Sirkeci, Liman hi ei İstanbul 22354 Telgraf adresi: K/ APSsO 3—7775 saittir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: