24 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8

24 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| Me. 3812: ON ÜÇÜNGÜ SENE, ÇARŞAMBA 24 ŞUBAT 1932 9 JAKİMİYETI MILLIYE HER YERDE 5 KURUŞ OTOMOBİL Tamir ve Boyahanesi Salahattin Refik Fabrikası Limited Şirketi ANTENSİZ İŞLEYEN OTOMATIK ISKALA İLE MÜCEHHEZ TELEFUNKEN - 340 TAhizesi Radyo Aleminin Bir Mucizesidir 4g TELEFUNKEN Ankaraya Geldi oo Telgaz Magazalarında fsilat başlıca seyahat acentaları İstanbuldaki| Leipzig Sergisi için MeccaniSeyahat bin mümessili: Mühendis H. ZECKSER, A- gopyan Han Galata, Tel. B. O. 163, Posta kutul su: Galata 76. Telgraf adresi: ZECKSER İstan bul.. $ ilâ 12 Mart 1932 de nümunelikler sergisi! 6 a 16 Mart 1932 de büyük fenni ve inşaat ser- : -Gilâ9 Mart1932de ey ii 6 ila in Mart 1932 de spor levazımatı ve fruş Leipzig 1932 ilkbahar sergisi zi Si ŞA Bugün Bu gece « Külup Sinemasında Yeni Sinemada Racanın Esiresi. Aşk Hazretleri Sesli sözlü harikal: me dan şi ei desin Sözlü ie deyimle gileyi a 9 arası ay mücadele M: ai Ha bart Charles Bickfor! M: Re Na ei © Franz Lederer, imler, Himayeietfal cemiyeti umumi merkezinden: Em müsabaki emiyetimiz münhal kâtiplik içi ANKARA BELEDİYESİ SÜTUNU. , —.em— İtfaiye memur ve mürettebatr için 66 çift çizme İle liç çift pos bei ekiş ari e müracaatları, i BELEDİYE REİSLİĞİNDEN: l Anafarta zen ei beledi- ANADOLU e e) elektirik ve bilcümle e havi behe, ayım | f karşısmı daki köşeye ve ila kırmızt renkle YA e) a tesadüf e- mlâk ve arsal İk haritada“ lerle istimlâki takarrür ân öl ei İsli yali ve mobilyasız icar edilir. ii EE l , 3--7809 Nafıa Vekâletinden: ya vilâ yetinde Antalya- iye m inşaat münakasası, ya sm bile ven ve mine a z gün evel yol ae Tüğüne ve iski Lİ anlarını, yale teminatl yolu mak üzerinde keza EM harme ve (29200) lira bedeli keşifli - İspi iŞ v € larını münakasagünü-saat on na vermeleri lâzımdır. ayni üzere bir mek üzer re nâfra vekâleti yolla ise se münakasada yapıln tenzilât Tâyık görülmediğinden bu İ Ayrı ayrı talibine ihale edil mek üzere kapalı zarf usuliyle ye- ven e konulmuştur. per: Sele yapılacaktır. Münakasi um müdür pa Sa bul, İni Antal; e Sinop -başmühen disliklerine müraca: Bi edebilirler, Her köprüye ii münakasa evrakı beş lira bedel mukabilinde nafra ile zım e ezkür vi silâyetle ik. başmhendr kei satın alabilirlei mes Nafıa Deka ieder Köprü İk münakasası nakkale vilâyetinde Balya- bakin yolunu çandan itibaren 49zait 700 kilmetresinde kâin ni üzüm 1 yollar umum müdürlüğ güne ve e teklik e münakası 4de “e üre gerine lâzım görüleni 2x17,5 metre açıklığında “ Talipler münakasa, pa gö zarf e a konuk “Kö öprü ün bedeli keşfi kasa ee mart 932 e mendil pazartesi günü saa Tr) sa evrakı (5) ha li » Münakasaya gireceklerin ehli | ei fenniye vesikalarını sekiz gün mezkür bçmiendiilerinden satın olma 3—7806, İbi Maraş li Daimi encumeni Vilayet yollarmın beher e. nden: Se lira bes li ei yanii kapalı zarfla müddet: t zedilmiştir. İ nisan Si EE inde ei e ihalesi de icra kılınacaktır. Talip anlar esli Kaide üzere her gün vilayet daimi encümen kalemine müracaatları iylân olunur. 3 Ordu Vilâyeti d > . Balarilee çi köy civarındaki e pazarlık suretiyle ihâ karrür eciğinden zuhure içek ta üzümü aimi encümeninden: tesisatı memleket Taği ri e le edilmesi heyeti umümiyece te- liplerin ordu vilâyeti Bi dai ilan olu: MZ 3—779 » kadar nafra vekâleti müsteşatik va KE ARR O

Bu sayıdan diğer sayfalar: