25 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

25 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

25 > gyakimiy: iliye er No. 3813: ON ÜÇÜNCÜ SENE. Gündelik. —— BIR TEKAMÜL. m Cemiyeti, Cenevre k: ark (kavgası, n dünya si ağ Yala eğilen bunlardır. Li ylardan beri devam e: ü- nakaşaların Ee nedir? Her- kes s. şimdi iki sulh eseselrinin y iğ! 914 den e" velki dünya ile 1932 dünyası aras- ında göze çarpan farklar yokmu- ? tenkitlerin hulâsası a a n bu- eri i edec arası mak illa ma- mdiki Sulh en yi EN bu mi ereeye kuvveti k, bu ni eseleri bileli, bi için ie edilmesini öne| ktedirler, eneral Yen i— Ci etle devam mi: i sürmi ir! ng. bugün Chansi kumandanlı- m Bunda m mada & eker izm enevre a ri bir) ğını deruhte etmiştir. lr her sene a mai Gini Mi ei murahhas harbi mı miş ve 3 G m hang — Fa — Ku- yipu manevi terki” teslihat ipe tahdidi inn zilin li, Çin müdafaasını takviye i işini n çalışm. r. Yunanistan mane- di : duğunu söylemi Japon * Ouçhang'daki meşhur müsade-!vi terki ii venlila sin ani gö iL tadilat önül ayı Adliye bienal sünni in ka nn pi aiŞküne me kuvvetlerini seök ve dila ten ümidini kesi anki yi ıyin edece, dikkat ediniz: Japonlar en haklı| etmekt edir ai in Lâyihanm yakında tiye amumiye- | iraati, ticareti ve sa; davalarını bile dünya efkârr umu- yanghay. 24. 4.4. BÜYÜK TÜRK KADINI.) ae müzakeresi mukarrerdir yii himayeye medar tedbirler ala. miyelerine arz etmekte yenilmez er be goal Bütçe Encümeni mülhak ii jcaktır. Bir milli mi gi nezareti müşkülat - çekmektedirler. “Harp, Kine ei 5 a Saaliyet Zahide Hanım isminde mani: beş deizenin baremlerine zit. Jâyiba ları min ihdas ve tesisi, ordu kumamı meşhut oluyor. Bu cihete doğru kıtaat tetkiyk ve müzakere etmiş ve bunlardan ,danlığı teşkiylâtını yeni baştan ilan olunmadan dı lmaktadır. | sevkolunmuştur. Ceneral Uyeda dün hü | #G/ si Sirek KEL ei İn ann baü dürli liği baecine nite a ki a ma teka Harp, iylanından çekinilir bir b siba | çığiğı z kalan sağ cenahımı takviye | /k M eri skerinin jakir| © yi amcalar y lakki , i yök GE air. hat gibi telakki edi my şte| ediyor. leri i ep vasiyet takbel peşi hakkındaki lâyihanın 1 harpsonrası dikiyağ Şangha v4 Manisa 24. A. A. | Millet meclisine takdimine kadar müza- ye tekâmül merhalesi, bi elle Si a gwan ak bay zem veri Bü ayi içinde 6 anbulda vefat | keresini ni görmemiş; Lİ Ş Yani sulh fikrinin ve ihtiyacınn| © e ire Pare gücün Kara Osman zade Zahide ha| Anka iymar müdürlüğü ie muvak Meb elisi 262 muhdk ço lmasr, eğer sulh | Dura e Çinliler ile Japonlar it tel .. edil. | if reye karşı agi > kabine, si gi saray ayni ıstırap içindedirler, überiler bugn ii müesseseleri hakiykileştirilecek o- bir ileri 5 beli ir. Topgu ” ği ye iytimai beyan etm r, lursa, insanların ekseriyeti tarafın | ve tayyare muharebeleri Sikle id- z i a ” me bugün vilayete gelmiş ve u 'onya ovası sulama idaresine pe Almanya'da > Gün dan bu müesseselerin tasvip ve tak | detle devam etti. Japon piyadesi henüz! mo? mecliste okunmuştur. Umi k Sü idarenin Yeni şekli taayyün edinciye Berlim. 24. > Lİ viye edileceğidir. bütün kuvvetlerini harbe - sürmemiştir. | meclis, memleketine büyük töberli itha. | ç Rayi planmış, Şimdiki sulh müesseselerinin en e cephesinde Japon taharri kuvvet-| rüatta bulunan Zahide linde fi di tar. i büyük zafı, milletler arasında mü- ri Çin yn li kısmına hü- vE rl ie a <Bürmeki n iki dakiyka Ve müskirat inhisariyle tütün inhi- n — Japon İhtilafı. ŞANGHAY HARBI. Şanghay. 24. 4 Reuter ajansının mu. — ri lan uale cevap veren Çin e nazırı pi Soong, nikbin- liğini izhar etmiş ve şöyle de- zi Hi seir bir dönüm! iile dimi duk. Si | Şanghay. 24, A. A. Çin halkı onda mem ün el şevk şimdi umui saumllaşemalıd 1 mek için birleşmekte. a. İs sını nik ita! hakkinda soru- tah millet- Evelce birbirlerine karşı harp|'manen yar mi z . P ile Gi” müsavi v etmiş olan birçok kumandanlar, | tip, mi ape n memleketin şimdi müştei Si düşmana karşı e > Deniz terki teslihatı ai Cenevre Haberleri. TAHDIDI TESİ TESLIHATTA Japonların Şanghayda çinli- Konferans E. iyi elti. Büt: ncümeni a e| eri beynelmilel mıntakanın yir-| Ve mesaisinin 19 maritan 4 ni- vw Halk ii ni Mali te e ii iy ağ be mi kilometre gerisine dim k sana kadar talik edeli tas: |kiyk m e gün Mebusanda okunan beyana" çin yaptıkları taarruz, Çin siperi | vip ei ünde siineli beyanda blimiz. mesinde denilmektedir ki: “Tamiy önünde kuvvetli bir üdafaa A A: Sn ei borçlar ve a tahdidi buldu. İki tara, temadi- elele nda yapı beyzelmilel yen takviye kıtaatı alıyorlar. nine kontra skiyor inin 1 —“ Mali tetkiyk komisyonu, müzakereler öne yeni ü- Devle > erin münferit veya marttan 4 nisana ac talikini| mali elemi üzerinde tetkiy- Sl sabık mi ine ile roütesanit ” -| müşterek teşebbüsleri şi imdilik | tasvip semiş, “ müteakibe umumi | katına de re Bu satip YALE bei enis z ikinci linde kaldı. Gin maliye müzakerat si a len tekmil ekli) li daha birkaç haf ta sürmesi edilecek itilatlar lehinde ve fakat © nazırına göre; laarru: Byz İs Leed e ye ekditlerini meldir. Hiç mesele imzaların ret ve inkârı âlevhinde- tarihin bir dönüm noktası oldu. ve hd deb. Ati ELER ariel ba hakkin nda henüz mi rrür $ dir. Tahdidi pie yea svip © bir şey yoktur. en va geline askeri masrafla” n . nhisj- Müteakiben Arnavu mu- hası söz söyliyerek e nin yalnız konferansın muvaffaki- Ki : is letlerin terki teslihat vi ettk- lerini dme miş ve demiştir ki: 'unanistan ai ia e sini esas olarak kabul etmekte Fransız tekliflerinin büyük maddeti Şen Ee mütevazi OL beraber, | 3 ptıklarmı çe ederek şi şti Dahili Haberler. HER YERDE $ KURUŞ İŞ Harici Mühim Haberler, ——— << MALI KOMISYONDA. | Fransız 7 a ridat mi a masrafların o mik ni terviç eden ız projesi, tara göre tensili için bazı e li kadar konferansa takdim ai GMİRİZ ekiple edilen projeler ir derhal a ii * kabili tatbi iyk bir teklifleri iekaidin ve ve muajiyetler ekle havi yegâne Emme ara p daki rin “değiştirilmesi mii Akvam 5 ea vergilerin - artırılması an besi ke hakkında . tahminlere müstenit yie, ordu me — rak İstanbul gaze: rülmekte olan haberin grisi 8718 yan Yanya mıktarını üçte iki olmadığını obeyana mezunsu- miştir, Son Fran UZes ni ai Ss nsaca arzu olunan in UmULA Büyük Millet Meclisinde. br İngiliz Fransız biat te- ssüsü için en kavi bu iki devle: sanatlar lâyihası ai ve karşılıklı iz zıman teşkil edes cektir. Fransa ananevi do: stluklarıa Küçük sai riciye Encümeninden çıktı. Büt- lerin davâcı olarak çıkıp, evvela vali allini şart koşmakta olmalarıdır. Sulh fikrini mağlüp olmuş” > gösteren ii arkasında; a efkâ; lerini önel başi bu sekme ödeme. faydasız değildir. hu ukları kanaatindeyiz. Falih RIFKI ii arasında şiddetli müsademeler ol- uştur, Şanghay. 24. 4.4. £ büyük sekiz ii tayya: etrafındaki rap ol göstermeden ti Şang- hay'daki Jana tahliyesi devam et“ mektedir. Bu sal ya'ya süyeriimek üze kâp olunmuştur. Te vapu; Londra. 24. A İngilterenin hakkında imei ri Müttehide gam: Şişlideki »e sar harem iyihlarınn da inhsarların pi mene idi, zl dail si elen 2 inmeye gör i rrufunda bulu: ği Gali çiftliği Mite Ayr büyük arsa sını, Bergam: w z 8 p < küpe ile e Mane yüzük ve bir inci kolya: € bir altın elmaslı ok iğne ve bzesi mer- an ve elmasla işlenmiş altın kılıf ? Si çer, ve gene bu ki: e m e aj& Kn deki- fakir hastalara elena lâç verilmeğe karşılık olm. a re Manisa hastahanesine etmiştir. Çullu çiftliği. Wiiderbe ılkavinde İntihaplar. Halkevi Reisliğinden & muhtelif nl ğ göre Şanghay'daki i haleldar etmiyecek surette te teşrik me saiye hazır olduğu nimresmi bir sürette bildiriliyor. Resmi mehafilde İngiliz tebaasının radan çıkarılması için iycabeden bü- tün tedbirlerin ittihaz edilmiş olmasına rağmen vaziyet, şimdiye kadar bin tedbi- Londra. 24. 4.4. | çer e beyan olunduğuna dönüm vüsatınde çok mümbit bir arazidir. Kredi ii bankasında ki mücevherat ve bilhassa tarihi e maddi kıymeti rTrü en Zahide a e e abide hanı siyetnamenin i icrasmâ Manisa a mü ük e Ezaliseyini teş- bir şekil almamıştır. evamiı 3 ünçü sayfada | AZ si muvafık görülerek be moya için de 10 rüsan tarihini teklif! Hükümetin kyyeie Jidrini ken ei etini Me dafaa dü len Dahili ai esnasında karışıklıklar er Orman Kongresi. müktiein zl lann beyan sie eni iklarda e dokuzuncu cumartesi | li. 24. A.A, gü nkara'da bir orman kon; » si ihilkar edecektir. Röiğtey © m Ve ve Ed ŞE in ye a tanbul Yüksek orman mektebinin soğyalişi 3 iğ bazı iadenizi yakın. vilây Bika ler o müdürleri ve amenaj- man Erp reisleri iştirak ele 5 şa gelemiyi ın. di- — el etmişi bels'ın sözlerini takbih ettikten sonra celseyi yarım saat müddetle tatil etmişa Berre GE ş 24.A.A4 ecel kendilerine ii Celse tekrar le bül ül Gi iler di! cald. edilm miştir, Kongrenin tespit edilen li di ine göre müzaxere ilemi ie ya eğin tasdik ıca maddeler arasında orman | ve Gi r hakal eylediğini. Şeria oebbels'in bu celseye ie öğe hakkın. mesi başlı ZEYTİNBAĞI FALİH RIFKI e ünü mur etmiştir. Müftü endi bugün Mi i meclisin mü. zal akekçal inde ıfatiyle bulun muştur vi l

Bu sayıdan diğer sayfalar: