25 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5

25 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

l 25 ŞUBAT. Tahdidi teslihat konferansına e —— ————— ——— bir sull slarını esa: eder. k ma Devl eli leri. . ile m ya pi sudair resmi yapar gibi en, herkesin gözü Tapa . Japon murahhasr g Matsudaira ELİ bu konferans | 'kide farzedilen bir dev 8x? g amı ii ü bir t n dün | gü rt büyük harp deil yanın sulh La Kii ların e ani le | nesi ve 94 35 nispetinde noksandır. Ja- hinde beyanatına iştirak etmek mecbu uri | ponyanın ordusu nüfusuna ni Ha eti önünde idi, Diğer taraftan da tem- 0,28 derecesindedir. Sil ettiği devlet, dört taraftan Çin'e hü- | ponyayr diğer birçok devletlerin” dü. cum etmiş, her yerde korkunç döğüşme- | nunde bırakacak kadar cüzidir. Mevcut Dr yapmakta bulunmuş olan bir devlet- | muahe edeler dairesinde deniz kuvvetleri- nisbetler de tenzil edilmi; n başmurahhası Ebe a bez on murahha in apon kül mev. kide kuvvetli bir dij iie EE ait olan sü- ün ve iytidal ile hareket etmiş, Çin heyeti mevcut muahedelerin tesbit edil- maj mikdarlarının bir kat apon meselesinin Cemiyeti ii misyonunda o ği nu zikrederek o bah | lerinin ilgası yolundaki tekliflere ilti- 8€ temastan içtinap göstermiş, le- | haka da hazırdır. su si barrel beyanatta Ky ae ls ve — daha pte isti rtla | rey veri HAKİMİYETİ MİLLİYE | FANTEZİ HİKÂYE. “Bir Küçücuk Hikâye... Yazı zi Ağa GÜNDÜZ. e b ö öyle bir e bu eserin bbir beyaz kal li âka eceklerini uummazda ney- romanımın AN üçük “his endiğim ve nihayet tahdidi teslihat konferansını iş başında görmekten mütevellit meserret- rının t ii Bebak bilin epi gemi rinin kullanılma esaslarının mu kon- mahdut di 1 ve sas- ei nevine değil, bütün kara, r ların Kime Sağra EN va kuvvetlerinin Zi gibi umı urahha: i har, mileri nl ki mite görüyoruz ki iştirak ederiz. Ayni v le temamen ia bir kargaşalık hali e Pi boğucu gazların ve mik RAD silah. 2 in | mali gözetttiği e Hulâsaten şu beyanatta bulunmuş- onya, her şeye mali. mii İle muvazi olarak iştirak arzusundadır. '— Jap: in Kii ve li > ae ee murahhas iye iki esas it geri ei kir temin eder. Konferansa iğ cektir; haslar göndermektet Bir tara ğ müsellah if tahdidi ve ten-| sında dostluk, hüsnü niyet ve iytimat husut yda devletleri Bai a Hr ei muvaffal ik di tar: ftan konf ği > ik Japonya buglünkü konferansa surette halline doğru hissedi- ti e Washington, 1927 de Cenevre ve 1930 | lebilir bir terakkinin temini... ün Londra ko eğer eri edildi | Japon murahhasının bu b ve $i ayı £ ile iştirak tedir. | ferans muhitinde memnuniyetle Karşı- ör terki meselesi, ei lanmıştır. Maden Kömürü işleri Türk “ Anonim Şirketinden: Alelâde Heyeti Umumiye İçtimaı: Şirketimizin 1931 sönei he sabiyesine e el heyeti 31 i şembe ğü nü saat onda Ankarada şirketin merkezi ii "Türkiye İş bankası : binasında aktedilec ektir. Ş Ça müzaker: 1931 senesine de eği si i nın Şila ve tasvibi. — 1931 si Zi bilançosu nun ve faizi muhassas ve hissei menfaat iidenleriiii tetkik ve ae mi. idarenin ve murakiplerin ibrası ve temet tüün sureti tevzil. se Mec isi idare azâlarından miiddeti hitam bulanların idare ve murakip raporları ecli Yerine azâ intihabı, 932 senesi rakipleri nin tayini — 1932 senei hesbiyesi alelâde heyeti umumiyesine ka dar muteber olma ere meclisi idare azalarının hakkı hu: kü haki Zurları ile 1932 senesi inilip ücretlerinin tesbiti hususların dan ezik mukavelenamemize tevfikan n esaleten veya vekâleten iç nlardan hamiline ait hisse - © esas sahibi pi in isedarermı e pi vu bir hafta evvel şirket merke- imada haz aları ve r bul Sahiplerinin bisselerni İââkal ayetle e cev n| hey. bibi gayeye müteveccih olduğunu zik Se da buna e Mai lüzum ve di e sonra, Uzakşark muharebesi | vücubunu tasdik eder. Kezalik ta; hakkında dçmiştir ki mi meni hakkındaki fik Fel t a üçlük hikâye) irem ll rf ümdeni rim Kâbil'den İki Konferans. TURK HUKUKUNDA TEKÂMUL. Çeviren Adliye Vekâleti Mütercimi Şakir Zıya. de VvHi etin hususi Mem kanunları) yin edeceği kadaştrolanmış mınta nazarı dme m şe if kalarda bir gayri menkul m ii — Ea gmekte n hali Miçe ball vd e mevsimsiz olur. le, ii unu Medenisinde| re gayrı eya sicilli yerine bil4 musarri 5 ğu gibi, tahririn ha-| farz, Alman, Avusturya & ent ii fenni el ni ihtiva ede- e ci. ans eği usulü v. cek attâ s hüçceti nazarı dik imar kanunu asli, İsviçre- ine ini AN İsviçre — de olduğu > müşterel ek yirmi Medenisinde musarrah vi kabulü hakkını verme HR, ına istinaden yüzde çiy iile cakar im -İgetiril lerdet rağda ha lere ve tashih ve saireye . mahsus| bir sistemin aksi metiycele husula olan sicillerdir. eti gibi, bizim: İsviçre gays üesseselerinden mut« Vesaiki müsbite ise, alâkadar-| ri menkul mi em ve > ri bir surette i ilham alan, | haklar hususunda -| Medenisiyle. kal ğ mızı teyit ederiz. VI. — NETİCE, Türkiye'de bugüne kadar yapk lan teknik mesainin ehemmiyeti ile, Devlete teminat ve ems niyet temin eden ve bu Pes en * CEK gre etleri tanzim etmek se Ee vazi- eyi deruhte etmiş olmal a bi e “senet etlere mahsur imi dir ci icil a — rın sureti müstensehaları müddetler zarfında Ani akara'- daki "İdarei Merkeziyeye ri mektedir. Tam veya tekemmül et memiş plâna malik olmıyan Yi ğe için nihai gayri menkul def gere e gerek ga; yri le. emi müessese / müsai Heirfimisdenbesi varlığın eg ve edebi bir .mev: vzuudur, ve ben lil ama pi ie cevher: Bsiler select İş, eserin büyüklüğünü, Yyazı- ee önüm tedir. nim otuz yıllık bir arkada- şımi de ki ii Dir eser e bununla bütü: nya- kitap ie nu küçük u ile almayın! istiyorum, Çün! m, içtimaiyat aleni ök ki MIş- ız. En ve ina Cemil BR so; edimya, ben yalan bilmem, n ne söylersem ispatına hazı Ami İş Toman ekkitliğine yeltenen modern ofağlar (hâşâ bazüirüni uzdan.) “bana diyecekler ki: —Gene e romanını, onun “re mi masını çok üelleştiriyor: e efendim, birlikleştiri. yin. m mevzuun en ciddi tarafr- na »irmisken nereden aklıma gel- di bilmem, benim Sülevman Se vuş na vE lâlâm vardı, son radan ondalık memuru Ke e miyie O ii zzetin anne tane sekeri koyar, takkesini ge- iğ pusulası. almaları lüzumu rica Si tevdi ile akar rey olunur. —7822 e ilân çiri ir, beni çağırır, — Devam ediyor. — mu kitap... bunu hendese ez ok RM bütün ülkeler için tasrih ediler vakkat bir gi 1 sicili ı sı a Fakat, bu gayri gayri menkul ep kabus menkul sicilinde gayri lün Tündeki mii zarureti * kaydet« e > — mile b bahsimize nihayet akribidir. Bu muvakkat hal ye rine, rma plânının tedrici ii gike ye dastro Wmum Müdürü, surette yet mevkiine girmesi ii Bein tli yata iğ üretip eri bir şekil ikame edi-| g leci ie mesele ortaya çı e i menkul sicillin y ii aca. defterikebir esas) “IYm kâmil ii si ün i i; fi k w e ve seri bir sistemin kabul ü) ye i bir ozal Çok mudil olan bu e ma- hallinde £ tetkiyki i iycap eden mevzu teşkil Mdeodliür. Bu Seli hükümet büyük şehirlerde ve ta- g alına; meni üt mi mil it nde milleti mütenai kılacaktır. — Devam ediyor. — Heyeti Umumiye Daveti Türkiye İş Bankası Meclisi İdaresinden: Nizamnamei esasimiiziu 45 inci maddesine tevfikan ales lâde hissedaran heyeti umum iyesi 27 MART 1932 PAZAR ÜNÜ SAAT ON BEŞTE Ankarada Km merke zinde içtima edeceğinden his sedaranı muayyer gün ve eee bu si hazır bulmaları rica olunur. Niz ameli esasinin 49 uncu maddesi mucibince il se liiei e e 50 hisseye malik olan den an heyeti umumiyeye iştirak edebilir. Ancak vekillerin de şahsan hissedar ve sahibi rey olmala rı Eseler Hissedaran ha mil oldukları hisse o senetlerinin miktar ve ü ni dan birini tevkil suretiyle he yeti umumiyeye iştirak edeceli olanlar dahi mevzuubahis cet velden başka merkezi idara dan bir hafta evvel şubeleri. mize tevdi in sa müzakerat ber veçhi atidir — Meclisi idare ve mein ipler sapolöran — 1931 senesi bilânçosu nun tastiki ve ii idarenin. ibrası, — Temettüün sureti tak simi ve tarihi tevziinin çi lm 1932 senesinde meclisi idare azaları verilecek üdr tin tayini,” — 1932 senesi mürekiple rinin intihabi,

Bu sayıdan diğer sayfalar: