25 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7

25 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

lime 25 ŞUBAT. HAKİMİYETİ MİLLİYE 7 ge “SEYRİSEFAİN. A ki Bİ v iliğind ğ Ğ azl . : - PİRE - Ri nRara iginden:. Hakimiyeti Milliye Müessesesi Y |“ “rooras. a aliliğ : (Ankara) 1 mart salı 11 de. telefonları için üzüm görülen bin adet çam direğine ta- Gazete ve Matbaası ANKARA Griş yi 1062 » 1053 : 1064 Çankırı Caddesi No. 11 Telgraf adresi: Ankara: Hakimiyet. Matbaacılığa ait en son sistem iymalât ve neşriyat. Eski Türk Ocakları Merkez Heyeti Matbaasmm İlavesile 1932 Senesine (Hakimiyeti Milliye) Anadolu- 3un Muazzam Matbaası Olarak Girmiştir. Rotatif Maki - ir — nesinde 1 En MAMAK AAAR Pik Ea Ta Tab'ı adedi çok? ea antep dek sm he Sep Çözameem Gis ekme m fm OİL Gü me » mii ve tablolar » iye Ni vu Intertype Ma- MATSMASI Tipo Maki- kinelerinde nelerinde Muhtelif oo renkli — nevi cetveller, ki- ve - mecimut rma ie nevi e bütün tab Çinkograf- Mücellit ha- hanesinde nesinde Gayet nefis ciltler yaldız O kabartmalı ipariş kabul olunur. Suallere cevap verilir, Belediyelere ve Cümhuriyet Halk Fırkası teşkilatına ait defterler vardır, MÜESSESATI TİCARİYE İÇİN KASA, YE VMİYE, DEFTER İKEBİR Ehven Fiyatla Satılmaktadır. finkara askerlik şubesi riyaşetinden: 2, 323, Tarla mua; meleye li süvari, topçu, Nafıa Vekâletinden: 200, 0: 0 Rabıt butonu Münakasası rilâzmdır. Taliplerin münakasa tl: e Nafra vekâleti Binasında ya zim ğ tirak edecekle- pa etil akasaya Enn edec: ei leri müdür! rin teklif mektu ve müvi : kat temi lacizie ticaret odası teda- Büyük Tayyare Piyangosu | 12. ci Tertip 2.ci Keşide 11 Mart 1932 dedir. : Büyük İkramiye 35,000 Liradı. Ayrıca bir de 20,000 Kiralık Mükâfat, 3 — 7320 TATE N POSTASI. (Karadeniz) 2 mart çarşamba 18 de, MERSİN imei vd Vilâyet lip çıkmadığından dolayı 14 mi ve perşembe günleri saat üçte zu a tali; la aile Eski şartlar değişmemiş tir, Şerâiti a vilâyet encümeni daimi kalemine müracaatları ilân art932 tarihine kadar her pazartı erle item yapı için her gün lik, 3—7702 DIRMA POSTASI. inan cumartesi, salı, per- İşembe 1 KARABİGA POSTASI (Bandırma) cumartesi, çarşamba, 8 de. MUDANYA POSTASI. (Antalya) pazar, çarşamba 9,30 dağ (Galata ve İdare rıhtımından kalkar-i lar. 3—7615 NKARA KE ENEİE ŞUBE. si ramen EN — Malüller ün resmi ma- lar yeniden si etmeden detie, dahil edil ilmiye-! cekler, 2 — Senedi resmiyi hamil şe- hit yetimleri evel emirde nüfusa! ruhat e Bu mesruha- | tı havi resmileri mahalli ane m halen maaş ukları tasdik ettirile- eri e, El deeri serme kayıt edilec 3— Sünen hiç bir ve sikası bulunmıyan şehit aileleri şubeye müracaatla iyzahat alacak lardir. Ankara Fvkaf umum müdürlü - günden: EVkaf ve İs e —— e artmanın; dilmi; perisi ram Valili ginden: Bedeli keşfi 271 buçuk liradan ve Yenihayat erir e la- ım kuyu ve mecrasının. ri 3 x Havacılık ve Spor En son çıkan 65 inci sayısı içindeki yazı ve rden birkaçı: TAYYARE KURTARANPARAŞÜTLER. "Amerikalılar havada bir arızaya oi vakit tayyareler İparaşütle salimen nasıl yere e e “> KARA AHMET | ve KURTDERELİYE AİT HATIRALAR. Fransızlarm ünlü şampiyonu Loran Loboşeyi demir kolları arasında mağlüp eden Kara Ahmet ve meşhur Çaya'yı yenen İKurtdereliyi NASIL TANİDİM? Yazan: Celâl DAVUT. D.D.Y. malzeme dairesinden taş mik'abı balastın lenii y 305-900ve ocaklarından dörderbinmetre sinin kapalı zarfla münakasası 12Mart 932 Cumartesi günü saat l5 te inde Ankarada İdare merkezi! Tafsilat Ankara, Haydarpaşave Konya veznelerinde ikişer lira mukabilinde satılan şartnamelerdeyazılıdır. 37741 Nafıa Vekâletinden: eriği mubüyaası: gerekn iki lira ayri ii Ankarada demiry: inşaat e edilmek i üzere rin konulmuş! a i vilâyet kalemi ları il ur, 68 SIHHATİNİZ VE İSTİFADENİZ efis yemek, maliyet fiyatına meşrubat, nezih servis veri mekle kaimdir, Ail için de i | abone şeraiti çok muvafık ve mü- Saittir. 37774 A.Detterdarlığın- an Muhammen k iaşe markalr e K, 00 o 00 00 00 yerli çimento pazarlıkla mübayaa edilecektir. Pazarlık 2 3:932 tarihinde çarşamba Soil 15 de Ankarada nafıa vekâle d pazarlığa iştirak seceklerini di yüzen beş liralık teminatı mu vakkate ve ti yese ikasiyle birlikte ayni gün ve saatte ko- ei bulunma! ipler Satma Tatami dk Haydarpaşa inşaat tesellüm ve Siya e memur ve Ankarada nafra vekâleti malzeme dairesi. ne müracaatla görebilirler, 3—7764 Ziraat Vekâleti Filik Merkez Lâbo- ratuvarı Müdürtüğünden; — Laboratuvar bayokundı dul a idle mi di artma ie e ve deri satılacaktır: 2— ve koyun ayak tan canlı A 9 — İhale 8 mar perşembe günü san ike mat veklet meli sebe müdüriyetinde yapıl m e e aş Emlâk ve Eytam Bankası idare meclisinden: 3 00 i pim gi otomobil eşyalar i te bil müzayede satıl: 2 var; ie ay temdit edilmi miştir. Talip olan-' ların defterdarlıkta e eşekkil ko İmi isyona müracaatla 3—7808 1930 sma ilemi inikat eden heyeti umumiye ilmi plerimiz Ahsen vi Fey ara visa Ban iğine hap ve sayi mun 3821 inci e madeni ira ilân olunur. : ©

Bu sayıdan diğer sayfalar: