26 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

26 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a ? & Sİ ŞUBAT CUMA 1932 No. 3814: ON ÜÇÜNCÜ SENE, Bugün Halkevi nde Gündelik. a mm eee dokuz wp türk gençleri tı eğ id besin, ed her şubenin er ie hasma için k geçmesi Halkev e Cüm- pie e a ürk genç veni ve Ti idea! etrafın. © B Z 3 -B a $ SE 2: »E E ol saplarını bol bol, geniş genişa i sıra gençliğindir. Türk yak imiyeti Milliye -. Cenevre Haberleri. re TESLIHATTA Konferans umumi müzake- relerini bitirdi, M. Henderson'a göre e: Teslihatn kati ia didini üessir bir koni vazını Solmler kabul İeriz dir. Cenevre. 25. A. A, Tahdidi teslihat konferansında umu- mi müzakere Mba hatiplerin üren sürdüğünü ilâv miş ve demiştir ”— ia slihatmı kati bir surette tahdi- Şi imdi gençliği de-bu açılan “ka apıdan g Terken yüksek idealin harareti da. marlarında vurduğunu Böcegi rmek, Cümhuriyet Halk Fırkasının ge- hiş ve kuvvetli kanadı altan Türkiye'nin yeni ve ileri ruhunu canlandırmak mevkiindedir. leketimizin. yakın tari- Me em düşüncelerle vü- irilm gün Ankara alkevinde toplanacak heyetlerin api ilk Küre € DR basittir. Yapılacak iş, nihayet her şubenin mesaisini) e süztek birkaç kişilik idare e. çintihabın. dan ibari rettir, > e leri devli KS artık kati Geli düzme edilmiş emmi? has heyetleri tikleri Hye mii teklitlerden EE me: nu Ve Bu ae Mr a nacaktır. Cenevre Muhabirimizden: Cenevre. 20. 2. 193 r devletin kendisini müdafaa ede- bike için Mİ in mikdarı eli pit edildik- sele: ikri üzerin a içi m eğ muhak- kaktır. Belli başlı bir devletin kendisini ani Çin — Japon İhtilafı. HARP VE CEVAP. Şanghay'da Eşi” devam edi- iri ga Japonyn, on ikile sinin muhtıraya serdiği ceva, kendisini buna ıp adde de miyeceğini söyledik Mü: sakil Ma nçuri “Cümhuriyet,,i kabul e- dildi, To e 25. A.A Japo n ikiler meclisinin emini ii ıraya serdiği ce vapta devletlerin Japonya'ya bu Dahili Haberler. B.M. MECLISINDE. Büyük Millet Meclisi dün re- is vekil Keiee Beyin riyasetinde vr sp ki ların me- peri akarı” iğtdek t di- vanının tezkeresi. okunarak kabul edilmişti kiben Londrada toplan- mış ol oi "beynelmilel posta kon- di ka- eresi yapılarak “kabul edil- tir, Meclis pazartesi günü tonla- nacaktır;. > Encümen aliş eli Teşviki sanayi kanu, nunun 7 inci mad desinin e Kami tefsiri hakkındaki gi Dkmenirimie özi olunmuş ve en- ikiler meclisi pervera- ne bir vaziyet almağa sevkedebi- lirse bundan en ziyade J. nın memnun kalâcağı ilâve olun maktadır. Şanghay. — A4. nghay şehremini Ni Şa lara gönderdiği bir mektupta Giisin eri Killer sak Japonya takan üssülhareke olarak kullanılmasına mani olunmadıkça Çinli- heyeti umumiyeye bildirmişlerdir. İktı- i, külfeti işmeiden ve alışma tevdi edilmekle labilir. Böyle olmakla beraber, bu ba- sit görünen işin, birkaç ç arka işin ln çıki- | mişt ne sahi başka bir ie — İ lirası ia ve m 2 Si dir. Fran arm hez e (Baş bit edilecek ei başar > 100,000 ri g5 n yazmayı faydalı buldüm. I yanın e ludurabileceği / asker dır. Almarya bu mik- dürasi deniz bütçesin. yn dünyanın en büyük nda: arafı 2 inci “sayıfada) buğün . Anavatanı vellüt edecek vaziyetin netiycelerinden Çinin mesul edilemiyeceği tabii olduğu- nu söylemektedir. imparatorluğı huzurun, muvakkat icrai bir reisin idaresi altında: cümhüryet şekli hükü- metini kabule ve ae hington. 25. A Ayân hariciye eneilmeni reisi 5 hn ân hi Hari m Nel ar ça ş e e eri misali mad- görülmi iye inen al olarak seçi ilen idare m zıt istikametlere sürükle n bi si beklenen süne Miz kendini Bös ii in ünkü içtimam en mü- him siphesi ZEN dur. ürk Mere ri heyeca! hr, cümhuriyet -s ze duygusunu iz le günüdür. bir müza- e fikir teatisi, bütün arka- dağların kolaylıkla tanışmalarına, aşmaların: a kifayet etmeli, on- isal in e surette iy tel He etlerin in ta Lr bi bi r fikir verebilmek idir. “Yük sek bir e eğ or. de tadilati icrâsı ili olduğunu sözler i H üzerine riciye Nazırı ra üme- in takip ettiği siyaset, çık kapı siya- setine ve dokuz der Mini ME ca ir kalmaktır cevabını ver- si re Şanghay. 25. A. A. Reuter a aponlar ve Çinli bu sabal ri Kiangvang cephesi rette mücadele et. on keğell ateş vamı 5 , inci Sahi fe de) Hâlkevi Reisliğinden: nazarla hükmün daha vazih olması için kanuna aşağıdaki fıkranm li mu- vafık görmüştür.: Ve bu arazinin haris HER YERDE 5 KURUŞ intihap Günüdür. Harici Mühim Haberler. | CENEVRE TEMASLARI Cenevre. 25. A. A. M. Po- in murahhası li ii ba men sonra M. ve M. ben M. Hyı > M. skinin Şi ir Kendi disi al akşam üzeri Parise dön- mek niyetindedir. Fas'taki Fransız Harekâtı. Rabat. 25. A. Â, Mossici'de- kabileler Franarz mevzile EE karşı bir hücumda a ii verdirililerek püskürtül” lerdir. Bu havalideki dağları £ n hücumdan sonra Faslıların yeni bir ee görülmemiştir. e ürkiye - — ek şova. 25. A. A, Ağustosta a va lunmak üzere meclise tevdi edil. le münhasıran sail atını teşhir ve Şi po idarehaneleri,,, Bütçe encümeni ise maddenin ne tef- y ve ne 5 a ilen Küzumi Mei e mhlağaza ve mütalealara-is* miştir, : ——— İngiltere'de Gümrük Tarifeleri. Londra. 25. A.A. hakkındaki kanun peel e bugün bitiren avam r Neville tinat &derek karar vermiştir. Chamberlain sil mazbatâsında diyor ki Mice dün verilen tadilat teklifini bi- Son senelerde cihan iktrsadiyatına | amiinakaşa kabul etmiştir. Gazete kâğıt olan ein iktısadi faaliyetleri | tarımın istisna ini vi hakkında” alâkadar eden bilcümle mevduatın ye- | ki teklif reddolunmı 'n tetkiyki ve hâl ve zamanın iycaba ii 2. 4.A4.N tevfikini ıktadır. Bu vam Kamarası kenevirin yüzde on iytibarla teşviki sanayi kanununun dahi | örarük resmine tabi ithalat listesinden yeni baştan bir tetkike tabi tut SI VE | ihracını 71'e e karşı 317 ekseriyetle kabul balihazır iycabatma göre tadil edilmesi vet. yö) e rem a Me ami ri iğ aliye Nazırı yumuşak İtalyan Kene virinin resimden muafiyeti hakkın, a e e a ESR | talebi mezkür kenevirin ingiliz keneviri memleketlerin iktısadi ve i ) k ık m nazari ? cihetlerden ihtiyaçlarını tatmin ede | şer a > öylemi ie cek şekillere — Sodalı. bugü | GA ltnin My nün zaruretlerin na veni nl üme | , Buğday hak m kanun tin elele Balik TENE e eşi | nellie ne mekle b ii in i ek bunun bahşettiği muafi | vir. Lâyiha bir Bu ” : yalin e acilen ikmaliyle Şe Ge iclier Meyan MEipi SEE hazırlanacak lâyihanın ea e KAR pe b elenir mn Üs e takdimini mazbatasında e ai ir Km ha ei vik etmeği ,kararlaştıran lâyihanım yam dari e a cektir. Lâ İhtikâr Jetkiykatı. stanbul. 25. Şek: r fiya el nm gayri sabit yikasEkisi üzerine tetkiykata me mur ie köimi e , bugün vazi fesinin bir kısmını ikmal ve karar yeri İn sım hakkımdaki ii t makamına tevdi. etmiş- Haber aldığıma göre; üç gün arfında komisyon a Alpullu şeker ikketrie bayileri hakkında tet- ikat -yaj 1 R bunun. hakkında- rarı mi olarak vermiştir, ni ttkiykat hakkındaki maz- ta ve vesiykalar cumartesi günü in verilecektir. dokuz Gain hal keke daki te akkioliğla devam edilmekte- dir. Bü tetkiykat da birkaç güne kadar ikmal edilecektir, 1 pan tüccarlardan almarak temin oluna- aktır. —— - KAR-VE - SOGUKLAR. Kış; cenup > çe şarki BM nci ça ülün veli şema kül ikü ği ni İ der rasathanesi o şimali gelmek: lduğ, nkara meteoroloji müessesesi de bu haberleri teyit etti. Haber-, ler gaiari Memi t hav vasiyeti ha hak- leke: kında Ziraat Vekâlet ti meteorolı (De vamı 2 inci sayfı ir ği itimad 3 k EM tam bir is le anlıyacağına ve onu elen başa çikaracağına iymanı- mız vardır, #ik ni Bugün saat on beşte 'An Halk 9 e in dhabi Bakılan Şimdi; ür, ye kadar muhtelif Şu | belere yazılmış olan arkadaşla: saaite Hall. sanem ZEYTİNDAĞI. FALİH RIFKI

Bu sayıdan diğer sayfalar: