26 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2

26 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

li yÜo; HAKİMİYETİ MİLLİYE 26 susar. KONFERANSTA FRANSIZLAR ve FRANSIZ- TEKLİFİNİN UGRADIGI HAKLI TENKİTLER. 122,526 sıtmalı le 192 gram kinin 52,926 kişinin kanları all ve e 543 ağır sıtmak stahanede tedavi edilmiştir. Gorulkiare 24,280 adet tatlı sulfatalı hap ve 8,533 çocu ğ kinin iğnesi, yapılmıştır, vardır. Bu rakam San ve i En s kendilerini dünya Halkevleri Faaliyeti. olduklarını da milletinin ve ra ii Manisa Vilayet Meclisi Bütçesi, anisa, 25 (AA.) — Umumi vi kuvvetlerinin bir 100 balonu sivil işlere ni 820.090 lira olaral I etmiş ir, Vilayet meclisi pk İli 6 lira rini etmişti kabul ıhhiy: bütçesini s6. 308 lira ve fevi kalâde bütçe leri e 300 lira ola rak tespit edilmişti İngilterenin e Deniz sına vve m ye lie deniz 250.247 tonilatodur. 18 bk H m 6 tayyare 16 155 likten eğ topu olan Zahide Hanımın Teberrüatı Hakkında, 25 Ç tür 36 emvalini Manisa hastahanesine te rü ra Osman za: a“ 164 muhrip, e nın emval ve eşyasını 64 denizaltı gemisi. tespitine başlanmıştır. Vasiyetna-! İLondra “Deniz mukavelesinin enin infazı valiye tevdi olun- lere girmek üzere bulunuyor, Çankırı Vilayet Meelisinin Kararları. İngilterenin Hindistanda kara Çankırı ırı, 25 (A.A,) — Vilayet mumi meli isi bu $ sene zürraa 120 260.009 n. 12.625 li olunmuştur. & te geçmiştir. rar aşka ge ii se için b boş alınması kararlaştı- rılmıştır » mürekkep olup bundan — nt hükümetlerinin İzmir Rıhtım Şirketi line Ait Kar ve Soğuklar. kle Simon raporuna nazaran Bu (Baş tarafı 1 inci sayıfada.) FRANSIZ TEZİNİ BEĞENMİYENLER. bulmalıdır. silahi mi eyekkil Gi andhi r kal al iye birer ferdi Simo; Borsasında Satış teslihat tır. Kendisini sına devlet ee Hindistanın deniz kuvvetleri de 95 zabit ve 1. en a fe kuvvetinin bir kısmı va e 222 tarafı 1 inci sayfada.) ara) sök Hindistandaki bildir hudutları ”Simla,, ile darma ve hudut muhafızı. Adana'da Mücadelesi KALE denizaşırı kuvvetleri: Hint Blücistanlının merkezi ceman 71.825 kişilik bir ordusu bir parçası olan semi ai er 2891 n deniz b p gemisi > hafif kruvazör, 1 Kara ordusu: nefer, Deniz ordüsu: Anavatanda askeri kuvvet Havaordusu 11 155 Hkten küçük topu olan 355 tayyare, 4466 ton tutan İRLANDA: Hür İrlanda'nın 515 30 muhribi, avada; 62 torpidösu, Fim ak li Müstemlek: Anavatandaki ordusu; 3.” İngilterenin .dominyonlarından. Cenup ve 4 ha gemisi 11 155 tee fazla vi İlme 15 155 likten küçül denizaşırı ordusu: nefer. 86 mul 1.532 zabittir. ; i . Denizaltı gemis Avrıca Şanghay, Mısır, Sudan gibi Du r 1 4960 tonluk ayr gemisi e Avrupa'da büyük ordusu olan devlet : sahil torpi dartlea biriz Hal talya'dır. 610 tona kadar em Denis kenevetlerine gelince: İtalya'nm neki ve müstemleke Z Mektep gemisi Davetler - İçtimalar. Anavatanda; de: * 11 topç r, e e 8.390 zabit, — a zabi Ve 2 birçok #emisi vardır. Büyük Meclisi Maliye 30.118 nefer vardır. iin mürekkep. *.. Banı Ümit Büyük ve ordusu vardir. Bu ordunun 27 0 za vu letlerin birkaçınm kuvvetini a ii peferdi Di da dir ve 963 zabit ile 29.137 neferi müs) Yarın da diğerlerinin Büyük ya 'nın 1434 Harp taya ! temlekelerdedir. z “Übahsedeceğim. Na. Ha. eymen

Bu sayıdan diğer sayfalar: