26 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4

26 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

i Iki Avruba, Yazan: Francis Delaisi Türkçeye çeviren: F. C. HAKİMİYETİ MİLLİYE 1) -179- unun sebebi denizaşırı mem- devam eden hayret verici yayılma- i lemetl i insanların sadece dan sonra Beygir kuvveti Eski ta kendi pazılarında ve bir kaç koşi ünyanı erkezi sikletini değiş- | yvanında mevcut hayvan ener- tirerek iküsadi ve ai mi - :2:1932 Cuma ii jisinden istifade ile ii ze ei ir nes sep üzerin Je nk kükâri e eridir. Bu memleket sın: kğ Sant 18,30 Şataraban faslı 4 ve dolayisiyle iştira kabiliyetlerini tar: ei se v SY E 30-19 Ekrem Zeki Bey li soğalt l > yz a (e mleketler (7e 33) ve zirai iznin irili konser ti bu suretle tavazzuh en sınai avrupa, 100 ruslyon faz- in la nüfusu ile, daimi surette neza- ve ihti muhtaç vi sa- Ba ve — Kürdili ee sizi B EA sl en man ei kon: Saat 20-20,30 Deri iyana : 517-580-18 konser: (Diedilebisc : i iraj memnuniyetmidir? Bu le ie he Elster) opiemee >. 551 ç oyeni denizaşırı Avrupi yasaları müsbet cevap vermeğe. cesareti Souvenir de Capri (Keman a), £ a il ik, d evvel ve en tâm-bir| let Egyptienne, Wodie ershe © © ikisinin birlikte 4.876 milyon do- surette sinatleşmiş bir İeket! Et. 19,30 kış olempiyadında Avus- K i Britanya, on Seneden | turya. 20,40 saksafon ve kılarinet. ; eri bir milyondan fazla işsiz küt-|ile a parçalar. Berlinden naklen pe ui Ta- a sini daye eN Yarüiretinde bu-| Böris Godoünow opera temsili. 23, e 'ayni s0D I ani ve'şid-| Tül detli hamleli in, bilhassa İsviçre, Çekosloval zaman ani erine maruz. eskiye. z kya, h ger. irisi mutieanirSda 385-779- 19,15 senfonik « iöeekei e FANTEZİ HİKÂYE. Bir Küçücuk Hikâye.... Yazan: Aka ii — Bil bakayr der sana muharebeden ne hediye ii etirdim? Ber işi çakardım, takkesini r kestane Krali e ve ştırır. ha- şte bugüne çahmet ET türkün canıma.) iliğini vrupa o temleke yayı masına muâllak olduğuna da usibetten azade kalan yalı ortaya atılan iddialarla e ara le Belçikadır. “ Bun: 1 main ne kadar dalalete. bebi'de altınin bu iki memlekette, kedildiği bu rakamlarla anlaşı- ikipienine iş- vvetini haiz bul ulunma: asıdır. bei catı lir, Beyaz i İnsan mukadderatını üç 0 3 ia - avrupa'nın her hangi bir mahalline azaldığı ii bağlarsa bağlasın ekili ir meden. a yavi tiyaçlaı s eder, ayni akl — ettiğ lü Je aikadar ER Ve bunların tedari Ha i) i için azimle çalışır. * İşte rumen öylüsü, veya mevcut mahrecin (7.400 milyon unda Zi için bi: “bü rile | JâNS Varşova: felaket oldu. se tapusunu alma bu günkü vaziye- Roma: 1411-212- 1 ye arm 18,35) dan yakın al an bir tanesi tinde bu rakam E ni 9 milyar igin 680-18,30 Şarkr ve b konser. r. © jurnal. 21, 15 (aca aba ri asiye rae Bir sa be: ü €e- dolara iğ ol musiki. 20,50 gramofön. 22 e tetkikata, ağzı sestir ve atisi de 7 e e (1) İrving Fisher'in; Lillu- oi arriga serâtö eek EK bel vE ir Derken iş edecektir. oi aje stabie (Mukad- Beciver (bral Kürde kiğin es törüe Paris: nan kıskanana; bağ ışım diye, me: i t 8 T -adyo biri ta Samsun'dan mek- AVRUPA'YA AVDET. palaz nam eserine .müra-| Budapeşte 21,30 çocuklara: musikili küçük tup | bile yazdı ve bağımı çiftlik. 550-: 48-1 18. 30 konser i i caat. (Tabii Payot 1929). ye kuvvetinin meyda çi- kardığ; asır | li hazırda i duğu 20k yakalar) aş eşik an İm ve di lif musiki, 20 şarkı: Operet parça- ii e 1S m havalar 21,45 as- 2 şarkı: (Faust) ve de b) operalarmdan 22,15 Bük iŞ: 204-761. 18 askeri muzika 20,40 gramofon. 21,15 kor: e 22,15 radyo Se ei rlin Çocuklu ukta iin vale akıl) * a kalı lır, dedikleri doğru; ş be. mdiki baba! ala obnlar m beyi elimi sinema ki Greta Di bo . veya antinoyu Mn çekleri Selami a hikâyeleri anlatsınlar e bi ii şimdi. | tırlıyacaktım. leyman Gi elk emele seler SE mı o 'ordum? Evet, ben de la- lam gi İktapiyoz roman münak- itleri la ye enayi dümbslek leri, sizdee arson e si Rle her gi Paris'te görüyorsu- z. Dünya edebiyatına, dünya e- debiye ni gat ma bir bakınız at E 5 » x x & Bu tüti | daha LR daha berbat. Kada ana A e alıştıkları vis Yeni daha endimde tecrü- çap kadar sert ve eti seydim; ikhangi suülele okka lza hâ- Bir dakika i izin, iki üç nefes — il keyim. Aklıma geldi, ikincisi şuydu: — Böyle eee N dike yı:alâkalandıran bir varı da niçin daha e Sila im sene ill çeş < n? 'üünkü g sene başımda ba; derdi yokk. Yani “Dikmen EN iba ak felaketine uğrama. ane 'onser, 21 bori: aral opera sı ğe ie < bila P 30: a kadir l (Liszt), (raval) 21,30 yülmek mask mektebinden kon: hafınıza ' gitti bu sözüm değil ii Hiç e Mal mülk beli işkali Er no konseri: Matmazel Lilli kene — Devam ediyör. — , 14- Zalesi Pantz ik ile Japonya, 12- Grandi İtalya, 13- Litvinof Rusya, iTardyo z, 21- Dumesnil meki 22- Achinides Kâtibi U: ii 31- Mis Voley e ov 39- Cemberlavn İngi Janda, si o Branco Btezilya, 30- Şober A Türkiye, 2 Venizelos Yunanistan, 38- Molot: , 23- Yoşiza va Japon, erso ve Kelen beer Sep an —. üynen istinsah ed ilmiştir, , 7 D - Henderson Reis, 2- Hymans e ka, 3- Politis Yunanistan, 4- Mac Donald a 5- Mussolini, 6- Jhon Sim. , 15: Pilsutski Lehistan; 1651 Hitler , 24- Stimson Amerika; 25- Be nes Çekosloval ;ki Lehista; merika, 8- Cec m öne — on İn giliz 5 gi Bü ning i Macar, 275 ime Romatiya, 28 Tahdidi Teslihat Konteğansndı Murahhaslar. ul Boneour 19- Marinkoviç Sırp, 20- - - Düden Hol- i liz, 9- e al İDİ 10- Pat az 32- Unit Kolömbiya, 33- Mületigi İspanya, 34- epi inim 35 ikakeeği Weis Fransa. 36- gi Rüştü Bey. Fe BEHEİSLASUZRSLAK EraymayAmı N SEBSESESEB

Bu sayıdan diğer sayfalar: