26 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5

26 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

26 ŞUBAT: i teslihat konferansında: 5 Muhtelif Devlet lerin Teklifleri. Tahdi Beyanat İtalya Başmurahhası M. e di'nin Konjeranstaki e Teklifatı. miyeti lanışında lihat duruşu jeye İngi 4 Te, son mütaleala- a Baş- İ , Alman: ti ve nl nm a rından sonra Ss ir murahhası ve Harldye | ederel niyetten öv silahla rın e ya hut “silahların terkinden evel em- nazariyelere dalma- reen söyledikten bei bittikten ve | | havlıdadır. ara- i alt katta da taarruza; terki esasına ie teklifleri gası; “C) Hava silahlarında: Bombardıman eya eleli ilga- sı; Belçika a Tadilât. Brüksel A) — mali ran tetkiyk Maliye nazırı M. Houtart nazırlar meclisine memur M. Renkin maliye hezaretine muamaileyhin « vaziyfesi M. Yeni “Pehlivan mur Maişetimizi Kolaylüğrücek. İşlerden: PEKİN ÖRDEKLERİ. em Faydaları — Ördek lerden İstifadenin Basit Çarele- — Rusya Otuz Tavuk ve Örd ek Enstitüsünü Birden Açmıştır. HAKİMİYETİ MİLLİYZ Müsabakası. Ankara İcra Dairesi satılmasına ait hanı tarihi ilândan HARP VE CEVAP. (Baş tarafı 1 inci sayfada, bir kısım alt ve üstlü vkedilmiştir. Michongocen Japon Çin üzerleri Japonlar bir a iz — kadar ilerlemiş bulunuyorlar- ta rücat etmekte olan Şanghay. 25. A. A. Reuter muhabiri bildiriyor: Geri çe- emi olan Çin Kuvvetleri Japon tay afından takip » Tay Gali şiddetli bir mitralyöz ıtmaktadır. Çin mem Kiangavnı arbinde kâim Tşang ime ğa çi mevzi ilân dairede açıktır. tinde bir çevirme Japonlar giddialarini el ve irmi “Barlikse satış bedelinin lar. 3-Gösterilen günde artırmaya edenler artırma şartnamesini hiç mukavemetleri. fevkalâde tehyiç elbiseler Mukden, 25. A. A, Harbinden Bira neğeretine ge malümata naz en 4 olan Çin ceneral alıcı teahhütlerinden. izi olunur, gin menabiden vex. i » , Bu haber beni 3—7833 eğe ç <

Bu sayıdan diğer sayfalar: