26 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

26 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HER YERDE MÜKEM- MEL BİR RADYO ALICI MAKİNESİ “PHİLİPS, YENİ BİR AHİZE e semalağiğ istifade €- hale Erp Epik Lu markasının haiz se kıymet ve ii) miştir, Bütün bu tel u makine bütün tır, “PHİLİPS, 930 A. ahizesinin ki edilmiştir. HİL 2 > $ vrupa kl ilin pi layik olduğu rağbet şimdiden 930 A. en son PHİLİPS ec e, türk lirasıdır. rl ririrErk Nalın e ve vilâyetinde “derdesti anavgat köprüsünün demi rlığ; yö üzerinde yapılacak (3306 10) 932 tarihin lira keşif bedelli beton döşe: se ve e bir fında imal olunacak anroşman zarlık suretile i#ale edile, çek |. Taliplerin malümat alm im yollar inikat edi İleri ilân olunur, ı 7842 İzmir tezimvay ve elektrik türk anonim şirketinden; Heyeti ümümüiye e irke timiz hissedaran ii m u mümiyesi 1 mart 193 > 11 de Şirketin Bah arak içtimaa davet edildiğ ol irmi hisse aenedatına 0 olup işbu ali hazır bu b e e kâin âakal İ nı işbu ilan tarihinden itibaren ne gn ya bir bankay: senedatı müdde bir kıta ilmühaberi / hamil Ruznamei müz; en yle m gün zarfında şirketin evdi etmiş bulunmaları ve hisse a pe tevdi edildiğini mübeyyin bulunma ları lâzımdır. 1— Me sie idare Baposi ile tetkiki hesabata memur mürakip ra- porunun pi — si kâr ve zarar he sabı ile bilançosunun ve safi temet tmatın tevzii teklilinin tasvip ve kabülü ve Eşi idarenin tebriyesi eclisi idarı reye aza nasbütayininin tasdiki, meclisi ilariie ya la aza intihabı ve meclisi idare azaları halk huzurunun tespi 4 — 1932 senesi için tetkiki hesabata mâmür NE eği tayini ve ücreti mürakabesinin tesbiti, 3—78. İzmir suları Türk Anonim Şirketinden: - Heveti umumiy C içi ımal İzmir suları türk anonim ie tinin meclisi umumisi 31 mart 932 EA müsadif perşembe —. aat 16 da alelâde olarak inikat e- deceğini > ilan üzakerat; — Meclisi i idâre raporu, 2 — Hesabat komiseri raporu, ” rakip raporu, —31 Bi 931 tarihli Siaaçöi kâr ve zarar hesabınm Cumartesi günü saat on öğenin mafia vekâleti ai muna müracaat etme- 2 tarihi- olunur Kulüp 5 ara İcra Dairesi İflâs Me audi an: E kara bie yük hukuk mah * ti in Gi Sli ve hissedarlarna ait Bir Ta Iesabı Açtırınız Çocuklarınıza Bir KUMBARA Alınız, Bu Geceden itibaren .'an Almanca İngilizce harp filimi Sy Sahneler ve aşk ma eraları. M: Brian heme ve madelein Garroll ire iran aranın w > 196 aca 6 par 'et ve Osman fi tapu si lar satış bedi E arasında Racanın Esiresi. sarrul Yen Aşk Hazretleri Saat 2 matinasından İtibaren Meşhur tolştoyun şaheseri İla kep rın ve İl ir fa da| berber ittisalinde No, iddi alını evrakı mmüsbite | Rafail Bal 26 ŞUBAT. be Gündüz 11 halk matinasında i Sinemada Canlı Ceset M: Jhon Jilbert veten Fox Magazin Edirne İcra Memurlu- da musevi ini . 1 evde terzi har ml desi mu iken elye' dine eleri icap eder. Aksi halde ii l hul bulunan Edirneli Ali oğlu yar, ici ciliyi ii sabit olm ir ay mi lm yem tarihi ne, amur era e le yapıldığı i ilandan itibaren e birinci artırmıy: milatr hi deli hariç alacak Ir. 4— Artırma Kim kıymet de ökeliii ma birakılan gayri menkulün 'bedeli ihaleyi teakip dir. madıkça üstün bili: Takdir aralı ci. GE e avlıya| nunun 137ini desi mucibince ihbar makamına kaim kü; e ği Üe ve ami be ie hemen verilmez Zn gayri! keyfiyet ilanen tebliğ olunur. emiş Zin katı kapa azl * | bedel farkı ve mahrum kalan 5 Ankara ikinci sı- e çiçe iki oda ipe bali biri zi bir Li S aizi ve ela zararlar ayrıca hük kömü mir İŞİK me hac Kübüüikdir sız memuriye- mi örmün müd ur- kasti na; Sayi vü ne: — Mecliste intihabat, ie m lüğünden: — Mürakip intihabı, imediği ve e geniş| Su tak Ankara orman müdüriyetine ait İllet cdec EN e bil > Bemresağa a de ilan ra en çok artıranm üstünde birakr karsin ve e ii ie e mahallere tevdii. oktur. . se en lee b ala oil ötüki v5 şartn:nesinde İzmirde. Şirket merkezi ei ne, > Satış şartları: rak teminatta alka Miş yazılı mezat kaimesi mii ibince mü zo selde, Brükse 1 bankası 1 — Tapu dellâliye vergi harçla $ Bu baptaki artırma şartna-| zayedeye vazedilmiş isede talip zu Meclisi idare emriyle murahhas a va isi edilmiş- e müdür, Çiğ, EM Kiralık Otel ve Mağaza. zmn ve gerekse e yahut Ankaranı caddesinde ye- | gine otellerden birisi olan nl” Oteli) ani e ii ve Mori her şeye el mek üze Akküpr eallesnde Tm edenler kemmel sema ile birlikte Rİ Telefon: (131) 3—1091 rak muka 1350 lira üzerinden eee sie meske olan pey | Ya geek eden! se açıktır gösterilen günde artırmı | & ler artıma şartna- ır, Talip olanlarm ei öğ | ad ve i icra. dairesi iflas dn A almak i isti tiyenler 932-161 | tı almış ve bunları tamamen ka itibar olunurlar eli çük pey akcasmmn la ile Sarih olan 292932 p: 15 de orman miidürivetinde mite

Bu sayıdan diğer sayfalar: