26 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8

26 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HAKİMİYETİ MİLLİYE No. 3814: ON ÜÇÜNCÜ SENE. mi mızı arzederiz. & TE ANTENSİZ İŞLEYEN CUMA 26 ŞUBAT 1932 3 sama gi - MK | dürlüğünden: 1830 Kırıkkale için bir dahiliye mü tehassısı doktora ihtiyaç vardır. Ayda (170) lira üci ret verilece ktir. Arzı i Muhterem Müşterilerim ize... Fabrikamız dahilinde ahiren tesis ettiğimiz ve âletlerle mücehhez hususi atölyemizde Otomobil tamiratı ve Dükove Valantin ile tabanca boyaları yapmıya başladığı. en son sistem Salahaddin Refik Fabrikası Limited Şirket; EMME re OTOMATIK ISKALA İLE MÜCEHHEZ TELEFUNKEN - 340 Ahizesi Radyo Aleminin Bir Mucizesidir LEFUNKEN Ankaraya Geldi .Telgaz Magazalarında Ankara Nafıa Su işleri li keşfi 876 Tira 27 kuruştan çel a 1-— 66 Wesdia ibaret teminatı muvak | unda icra edilecekti: v kate akçasını veya bu miktara baliğ o- Jan ve hükümetçe mutebet m 1 iie müdürlüğüne birinin teminat mektupla ler, Müdürlüğünden: r vesikasını, ÖN darı eni vesikaların: ele komisyonuna ibraz Gnl « J lâzımdır. kasa 27 şubat cumartesi güni bk vilâ dişi kada lale uk dde je, ve evrakı eşfiyeyi görmek biyer hergün su üracaat edebilir- 3—7732 Ziraat arr. en: 15 Ton Göztaşı, 15 se sut ve (300) adet m HER YERDE 5 KURUŞ İYLAN. M.M.V. As, Fa.U. Mü — SÜTU UNU. Vilâyet hududu dahilindeki hay, van hastalıkları zail oldu. klar” - dan mezbahadaki hayvan alım sa hei yi mü-| tim Dai tekrar ei ilan racaatları il ilân olunu 3—7840 | olunu Ulukışla- Kayseri hattı inşaat müfettişliğinden Ekmek vekoyun eti münakasası rda bulunan ve 31 mayıs 1932 > kadar yi bir. tarafa gitriğinde yili ekmek ve eti de bölü- n gi erd meşrutolan Ulukışla- Kayai hattı iktarı en azılı ekmek ve koyun etinin 10 mart 932 ilâ 31 mayıs 932 e kadar ihtiyaçları 9 şu bat emir itibaren (21) gün idlele e açık münakasa ya konulmuş e » Mumakanaya iştirak etmek istiyenler tahmil i (130) li temi nat akçelerini malsandıklarına ——— rına dair n kati ihale tarihi olart pos z Dölüğünü müfettişliğinde apeme olan komisvon rivasetine müra olun yi ilân e zami miki ki. 376 kmek 14 — (koyun) 1 890 3—7768 ilan Zongudak Belediye Riyasetinden: Zonguldak'ta Yaptırılacak Beton Arme iskelenin Proje ve Keşiflerinin ihzarına Ait Tanzim Edilen Şartname ile iskele Mahllini ve Civarını Gösterir Plân Ankara ve Istanbul Belediye Re- isliklerine Gönderilmiştir. Talip Olan Alâkadarların Mezkür Belediyelere Müracaatları Lüzümu ilan Olunur.7695 ılan Zonguldak Belediye Riyasetinden: Ankara, Istanbul, Zonguldak Bele- diyelerinde Mevcut Şartnameye Tev- fikan Zonguldak Şehir Imar ve Hudui Haritasını Yapmağa Talip Olacakların Gazeteniz ile ilan Tarihinden itibaren Uç Haftaya Kadar Mezkür Belediye-İ lere Müracaat Eylemeleri Lüzümü ilan Olunur. 3-769 ci İcradar cağ Ee memuruna e İtaiye, mile EA kereşte 3—78 ilân olun! a mesi mucibince kapalı zarf usuliyle ve in müddetle münak; a vaz edil miştir, Taliplerin İN almak ül: e şimdiden . A: 1 ban aat birinsi < ziraat ü aca, yevmi ihale olan 14-3-9 azartesi gü nüne kadar te kimleri birlakte muhammen fiatın yüz! le Z. İki) mazkür iie onz li meleri ilân olun :— sahibi Mehmet Emin Be. ve Sahibi: Falih RIFKI -İait bira ara taşı kıplısmar- mn Nöşriyaiz dilden odenif kalı bileme makinesinin birinci m Nk HAKEI zayede günü 1932 saat 15 de > agi ırı Caddesi Civarında ”Hakimie nk m, kereste fabrikasında satıaz | yeti Miniye, Matbaasında Basılmıştığı/ GRIPE - karşı "ASPİRİN Taklitlerden sakınınız Mi | FP EAUNYNUNU NUN UNUNU NIN ENR ş ANKARA BELEDİYESİ ş p mektu 32 salı günü saat (14) il Ulultışlada mezkür inşaat “ koi b

Bu sayıdan diğer sayfalar: