27 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

27 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

akimiyeti Mi iliye .: Yeni Irak Sefiri. İstanbul, 26 ale > ire Emir e » «5 © BAR R kşaı mesine intizar edilmekt töz ir, azretlerinin iltifatla gençlerimizi çok mütehassis ve min- me etmiştir. rr rola bittabi cemi yan ya barına göre; beyaz ruslar keri eşliği yapıyorlar. Hür harp hazırlıkları HalMLAL Ş len devam ediyor. K Mukden. 26. A. A Mançuri hükümeti icra komitesi ta- rafından neşrolunan bir D e nazaran yeni hükümetin ismi Mançav- Bİ kou hi hükümeti olacak ve Çangçun şehri merkezi ümet ittihaz Tdeikeir ii reisi imparator diktatör mana- de halk ve edebilir. sına gene Çinçeng unvanını haiz olacal Resi ususi bütün müesse- | *” seler pair ra karşı olanca a, 26. A.A, merhametsizlikle hareket etme Tas ajansı bildiriye: Matbu- du! Bir milletin en yük-| at E arbin beyaz rüsları teşkilatı leli relsi eneral enine nin jar 01 Bez enildüne Mit lar tarafından bir İn teşkiline şakaya gelmez: Böyle meseleler- r edildiğini yazıyor. Muk- de kendiletini hükümet ve mill en eyaletinde beyaz ruslardan tin dışında tutanlara, milletin ve mürekkep bir fırkanın teşkiline onun emrine itaât cb! benmi şt kene biri nci . SA : | livası kuma anlığına adıryıme, Yetinde bulunan hükümetin vere-| ine Tivası kumandanlığına da ceği ceza zannettiklerinden ağır Modistov tayin olunmüşlardır. a sovyetli denız mıntakasr. ie Falih RIFKI |nt istilaya r edilecektir. A; ii Gr Japon kıtaatının ir). rd avı ie Baykal ciheti- Çin — Japon ve İbillafe, HEP HARP IÇIN. nçuri hükümetinin riker- iii ve ve desi reisinin salâhiyeti iylân edildi. Tas ajansının ai da teslihatın siyasi A de beled edilmesi lâzım duğunu söyledikten sonra bu rslar şubesi ŞUBAT —— 1 CUMARTESİ ” e... 3 — S No. 3815: ON ÜÇÜNCÜ SENE. HER YERDE 5 KURUŞ ndelik. BAŞVEKİLİMİZ. J,Cenevre Haberleri. | Dahili Haberler. “| Harici Mühim Haberler. ş İHTIKAR. ç 08 AN TAHDIDI TESLIHATTA. HALKEVI INTİHABATI ALMANYA'DA. z rl ii € ER almann z - umi komisyonun içtima:| * Dün Ankara Halkevinde şube| Berlin. 26, A. A. İngiltere'de şu hâdise DE a pi rk vi şu . tur; İngiliz lirasmın düşüşünün, rşembe. EE ylelepe ni EE rice Pekilimez BE Tan İintihapları yapıldı. 9 şirbeden! © Volt ajansı bildiriyor: Rayiştag me ingiliz malını ucuzlatmak gibi bir) Y ri inme ve DİS emsilde| Jewnun bir iysahına iyi yalnız birinde “Halk dershnele Belsinde Başvekil beyanatta bileme; faydası olacaktı. Enp&halı iel Başvekil İsmet Paşa Hazretleri derek; Türkiye'nâ: nin de konfe-|'ri ve kurslar,, ekseriyet olmadı- eee vaziyetin şimdiye kadar &: taşıyan ingiliz malının pâzarı| de ha ır bulunmuş! ransta temsil edildiğini hatırlat | gı için bu şube indihabı eledi #teüleni biz desitede, yahim silkEle ? aşvekil Hazretleri "tiyatroda tu cu a talik edildi. iktrsadi il bir takım sahte aldat genişliyecek ve İazilkeri de mi 3 > Ye ül mayı zi arasında dünyanın pi ehvenli ti. Bu menfaat, bütün m vi (2500) Km GN rl Cenevre. 26. A. A. Havanın kapalı ve çok soğ : ve ingiliz imparatorluğunun meni Kendi i ya Ajansının hususi sana. olmasına £ ağn ve stikinbel b kevi | sonra kendisinin versin deki tarzı ha- id paratorluğun bütü v Yasa, diye alkışlamışlardır. kayyet azanın gres tandaşları bu menfaati anlamışlı msili müteakip İsmet Paşa a mesai metodu teşkilatı || dan fazlası iş iştir ak etti. i ve daha ertesi günü yaşayışlarını, Hasene temsil heyetini huzurla Pi İlköi ce Aydın ebusu Reşit 5 larını, alım © satımlarını ve | rma kabul ederek kendilerine ayrı alip umumi salonda intihap ; söle temi i i ayrı iltifat > vg ve; çılara intihap usullerini anl; e fiyatlarını hükümetin kararları e ee ee diz orul: allere cevap vererek; 3 E eni şartlar: urmuşlardır.| acı ge vi LE zleri lliye kadar aza kaydedilen şube- > > İngiliz gazeteleri fransız ii çiya oi eee Sl, # erin üçer, eni fazla kayitli şu- iz in iylanlarını bile kabul diği res iri isime belerin de beşer kişiden müre! ize di Anlaş r ki “temsil,, halkı! bir komite intihap “edeteklerini, b idi metinin a. k fazla über oda > söyledi. Da $ : Silalk; iye vasıtasıdır. İntihaplar ayrı dokuz adi sedbirler büt 2 am meye 7 Reşit Galip Bu işte çalışmak kiymetli Ri B " ek ik lr) ey tarafından heyeti umumiyeye db . hizmeti. erek eserin ar Z arzedildi, ve & Kaner muvaffa- ; asıl kurtar- sında gerek temsilin ni Pk kiyet temenni ği iz tiklalimizi de) ““ imiz vardır. * tihap olunan komiteler pa: i — K | zartesiye kadar aralarında toplan: 2. Maattees-| “gayet Hazretleri temsilin son kas. k Ankara Halkevi idare i- : rarlarının daha er-| mında gösterilen”Tablo,yu da ire bu ne dahil olacâk mümessillerini in-| m ine: Çi von er gi ie baş-| yurmuşlar ve hazırlıyan Münir ihap edecekler ve mesai program ilin sulhen tesviyesi lehine bütün ka-' Hayri Beyi çağırarak bu armanın munta pen tanzim edeceklerdir. zunu isi ai yl sini tahmil et R Tedbirleri Zam bir şekilde çizilerek kendilerine ve- kü inti pta Ankara Hal- ğini böyan eylemi ir ihtikâr kanu- | rilmesini emi uşlardır. adlar nlar intihap edilen si indenbure elisi .. Si gi arkadaşlar unlardır: mhurluk namzet klığımız bile biraz hak — Henüz tespit edi. > için yegâne na rağmen dahi çar- ya uvarlak <A edebiyat ve tarih şu değilse unun kabahati bana ait 5 şı pazar ihtikârmm milli tedbirle- halan yem ay yıldızın gü) Hariciye Vekili Tevfik Rü İshak Refet E, Celi Sehür'B. değildir. Feyizli bir inkişafa doğ aldığını görmek zel a olacağına kaniim Cemiyeti Akvam umumi kâtip! çet Kemal B., Hüseyin Namık B, iz ru yeni bir yol " mak için Re is Et ei dallar da eyi bir t1e-| rafından teklif edilen Kara, Deniz, Uğuz B.. De — Te lineki feni digi sir yapıyor. Bunu bana gönderi-. va ve Bütçe tahdidat komisyonların. İ ie ie) sandılar Bezli s verdim. Ben, nülerek ör an tedbirler, ancak, Hi» an rn ml Şaş Mneieiiyi peki Remi me Necdet Rem | Yasi mü e tü iner z Demişlendii rin siyasi cepheden tetkiyki için bir| gi Bey, Mümtaz Boyu vi Cemal Bey, | sip olduğum Thenen siyasi mu bana haki Kerim üzerinde çok iyi |de siyasi komisyon teşkili Epi Çevat Memduh B. deratını düşünmeksizin le ve Mn etmesi ile| vir tesir yapan bu kompozisyonu Münir iz teklifini imiz ed ve lı çi inin Ü al müml ilir, m etin KEİ Hizyei Mey imaclaymcu Sördaditisini ka bület beyanat cinni 3 — Te mail subesi: k alman menafiinin iycap ettis inim hiç Biri T ge yi Bey any vi ç Benmi Geoplas İL Hami Bey, Münir Hayri gi Muhit-| Zi bitaraf bir siyaset takij ediyo tt pah: vekil Paşa ilkem taki ole ie vr vg rum. Alman milletinin el'an tas uğuna cihanın inan si aldi ması Hindenburgun intihap edil lıdır. mai yardım şubesi: mesine bağ e r Sadi Bey, Diş tabibi Ali Re Matsudaira ml lik İri ve ku Yeşi Rom a dahil olmıyan v: t kalem a bas bulunan yalnız iki memleket pi seçilecektir. 7 — Kün ilâve etmiş ve demiştir ki: “Tardiew nun eme çi ii letten bahsetmiş olmasi ye'nin derkelâde — duğu - binaenaleyi h seelihatının Dare eşine in İhsan Bey, Mecdi Sadettin Bey, Ce: det va > Neşet Halil Bey, dağ — Köşeler bini Bey, Kerim Ö: Na leş Pit im Cevat Fazıl ia Edip Bey. — Müze eğe iz Sere Seyi Bey, Ha- mit zükayi u dok pi bayledilmr olan muhte müdahale | ti akvam nezdinde a şubeye 1 lüzumu kadar aza a yakHnleğa tayih olunmuşlardır. © eşek Balam ve İtalya. tüphane ve neşriyat mebusan a İtalyanın olabil, £ Bey, AlrVa- nu geri etm ergiler şu. besi met etmektedir. İthala uz şubenin pa Sb çen. 3 senesinde 2 mi. be aza miktarları di 3 yala 105 muhtelif ve 7 En “ di a | yardan tanlaya düşmü. (De Japonya'da Yeni Tayinler. Tokyo, 26 A.A. sefa Londra retin& e riza ve Sata Roma, 26 Gorporatinlar nazırı M. B meclisinde mühim Duruk iyrat eyi le sini ve hali haznı 913 senesine makiz ecek e ik olduğ, miştir. aileyh İtalyanın iktisadi hazı Buhran tazyikine >. e an Iyara yakin olarak (6 11,5 milyara vasıf” 19 ihracat 1931 senesinde 10 an ımı 6 ıncı ra 106 muhtelif 37 talebe. ols e A ine mukave t 1913 sene milyar ol - İ cu şubenin 25 muht a Mavet ne ne hücüm ei il or japonlar 1” vap vermek için söz aldığı vakit dedi t safhasında bulu ile bi kiyiat | ün Takadı bü bisi kaya| Lu kai harbiye veren İlmi) (De vâmıx 5 inci sayıfada), iytirazlara ce- di ki; e da aza kek Sa miz iki devletten bahsetm; miş ol (Devamı 2 inçi sayfada.) mbt 1 147 söbe ves üzere 255, ye 3 üncü Bkm devam edi cı şubenin 108 | olmak üzere 40 âzası vardır. ZEYTİ N DAĞI. ” FALİHRIFKI telif 23 talebe olmak üzere 115, dokuzu lebe âza şube elif ve 15 tal lerin âza ve talebe âza mikdarı - Bütün 1332 5

Bu sayıdan diğer sayfalar: