27 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3

27 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

21 ŞuBaT. HAKİMİYETİ MİLLİYE Son Haberler. ZEYTİNDAĞI. Almanya'da. İngiltere'de İstanbul Halkevinde. Halkevinde. Reichstag'da Gü, n Kamarasmda. stanbul, 26 (Telefon) — Bu- else, Lon 26 (A, A.) — Avam! gün Halkevi şube komiteleri inti Berlin, 26 (A.A.) — Reichstag'ın cel'kamarası, ithalat üsumuna âit ie b yare EE zu > iŞ is'in i r- bulunan ai a ii ie mi Hasan Ali ip ğ miş olduğu hadiselerin tevlit etmiş oldu elini üzakeresini biti galler, Behçet, Reşat Nuri, Köz ğu © tesir altında başlamıştır. is Hükümet aranda kabul edil mi Beyler datihap elhimişleri Reis M. Loebe, sözlü dahiliye ve Har- e miz € keni sese ola-| iz rak ii li biye e eli alibi iaşe. ihracına meziniyet veren muhafa- Ge lecek sr e şubelerin şal Hindenbovırg'a karşı Kiş oldu- zakârların tadil teklifi 71 mik ANİME ap İ ğu şütumu takbih eylemiştir. bal eylemiş 317 rey ile tasvip vı iin il ükümetin M. Goebbels' Kar. in e i vak Ze is bi nlar 3 İstanbul, 26 (Telefon) — Şeh-| cih edilmiş bir hareket telakki etme! — yazının tadat eylemiş oldu-! rimizde şiddetli kar yı eri ere | idim söylemişti e e Perin ie bü yalan Nazis'ler şiddetle protesto etmişler elen de O ame çare Darüşşefaka Mezunları. | ve M, Groener hal takım kü- İstanbul, 26 (Telefon) — Da-| 2 thalat kri müteallik ka! dünni ii İürler savurmuşlardır. rüşşefaka lisesi mezunları cemiyet. Gm Mi nun projesinin bugünkü üçüncü — geşkilin e karar vermiştir. yani lima gıkâr- raatinden sonra tası/.p edilecek vel ——— ——— | 9 ILordlar kamarasına Be edirik Slikün fade edildiği zaman Müh yo > Müteferrik Haberler. lerden M. tie chid, tekrar umumi mi- 1 zakereyi açmı Londra'da Hitler erime M. Stimson'un, Ayandan M. Bo- Bidayette ei terketmeğe hazırla- miele A 0. nan müfrit milliyetperverler, gr Londra, 26 (A. A.) — Hitler'in #5 2s el bu bre kendi! ik karşı | Fİ; ti cümhurluğa namzetliğini Wpshteşini: 28 (Azı) ss Mi e e e larda bulunan bir hatibin * Ko; a” aztaaf-| | ” e KN özünü erdir. tar bulmuştur, Size mehafil, bu | 0n'un M. Boralı'a o #k mektubu, 3 Eeee Young plânının bir ci namzetliğin vazından dahili ve ha- | hariciye nezaretine karşı yapıl- hetli olarak yırtılmasını istemiyen 808- rici su e 1 umumi bir tehdit! 7 Me e AA m KAN X z Bİ ie İmiyenin Uzakşark ile mil po yalistlerin asetlerini tarif et- m NE) | bulunan muahedelere daha ziyade Falih RIFKI Kanun. — re ai kanunu getirdim. — Ne kanu! — Bir miteile içim. peri bayucmgirimsiz. Halbuki eli- mizdeki k gibi halledile- mez, — (Yaverine dönerek) bana bir müsvedde kâğıdı ge“ tiriniz. Ve hemen ie Nezaretine müstacel bir telgraf bem marine rey u hemen bu şekilde değiştirerek Ye ir telgrafla bildiriniz.,, “Bir e kumaş bile bu kadar kolay ısmarla anmaz. Bieii doğru olabilir: Fakat büyük harbin kanunsuzluk kafası, iki vetl En fena kanun, doğ 1 tur. Kanuna emniyet ve hürmet olmıyan yerde: a kadar büyüktür, ki hiç bir fena kanun memlekete oka- O 7 dar ziyan vermez. ii esime xa şa Boyacı köydeki yalısındaki son günlerin- den birin; kanun ki; kı 5 Meni nedir? li Memi — bozarım. > Mahafaakdrlr, e in inti- m RR een e anali meselesi, | it davranması gibi bir netiyce tevlit ede- Berut'un açılmasına kanun yolu ile ee EE sn a e e İM Term KİŞ haline | cek mahiyette telâkki edilmektedir. imkân yok eğil idi Tiki pahalı olacaktı. Azmi Bey bir e eiiğin İ ait ümitlere bir darbe olacağı ka- münistlerle N: Me silindir e i Bundan sonra M. Groener, mms izhar ediyorlar. Sarrebrunek, 26 (A.A.) — Dün bir yol açtı. İzmir valisi ay! İm yi in valisi Muam: rin orduya girmiye e bahşolan ler, takım komünist rk , Fransız mer Bey Son tamim hal giz nda iyzahişt vermiştir. | , 25 (A.A) — İşsizler hududu yi eee Hostebach zel yollar: Fakat tasarruf sel mi Bir taraftan t iş imaileyhi, Hitler'in e içinde'in dün muavenet tlebimde” bu da Nazis'lerin ademi oldukları bir iç sürer bali kitapta. siki sıkı tutarak öbür ta rf tadi hilâl mücadelesine mü işsizler, Ş bak- | timar ii etmeğe la kazmaya k vadinde bulunmuş olduğunu seriye kında icra edilmekte olan tahkiy- miş pa mare Gi ki ei list kanunları çıkarıp tasarruf hakkını tahdit etmek ve Nasyonalist mebusla Von Tri katı protesto etmek Üzere Avam | rek içtimada bulunanları karanlığa dag Lohengovin, hilkümeti tenkle etmiş kamarasına bir heyet İzamına ka-| etmişler ve jandarmaları taşla karşıla- el arsalar meselesini halletmek daha doğru değil mi- tir. Mumaileyh, M. Brüning'in Lausan- rar vermişlerdir. een : ye i nes konferansında artık Almanya'yı tem Saat z a Times sahillerinden! & Jandarmalar takviye kıtaatı istemiş- İma harpte şahıs ve mal emniyeti sıfıra düşürül. sil ümidinde bulunduğunu alaylar hareket etmiş ve Haydi lerdir. Takviye kıtaatı Da ri mi söylemiştir. Mumaileyh, Cenevre'deki Park'ta piribirine eme olmuştur. törlerle mücehhez olan ei da bir müddet için gelmiş olduğum İstanbul'da- Al inin intih gön ir. Bunla ei şahıs emniyet izi ğe ekedeki emniyetsizlikten eket noktasından pek fena olduğunu Fil Hye çe ği Sure-| taş ve tüfekle karşılanmışlar rr. in farkı değildi. a e Paşa'nın, kanun Ve emniyet b iç tam lr e (Yuhat) di- ibi görü asabiyeti- l ti g inen eyi MR e bii etin. nE| patılmıştır. 9 nin sebebini bilirim. ve hü- | olu: gitme- Münmyiyçileei elli 61 ai : e cum eylemiştir. Mumaileyh, Leh - Sov İsine karar v ir. le nm e sn Suriye'de bu iğin en canlı misalleri sür- et ademi tecavüz misakının Fransanm | Saat 20 di 21 a Eni 1000 ka-| öelede sel YE Si günlerde olmuştur. Ermeni tehciri için yapılan kanun i orduda ördü i lanmıştır. Avam Eğri di eLhistan'ın ya karşı olunmuştur. * *, lar iş” Almanya'. a anımı. Avam kamarası Lord serbesti Halen Alia £ olan süvari yo e hi- İyi pk ciimay bir takım göç araba mm imdi şarktan ve - gargisn uzak edilmekte , polisi vu e maruz bulunduğunu beyan 2 2130'da le toplanmış | Pimayesi altında gitmişlerdir. etmiştir. olan halkı dağıtmağa Koh et- e pu ii w miş ise de muva; : ol aa e Pe Sahalar, e ünkü bü suretle Hareket Bilâhare siivari p. /RİŞİ, O Roma, 26 (A.A) — Beynelmilel zi mr. günkü'tiz sün Bi am ve bir saat çalış kn. ASE ei rant ima g mazaran kış buğdayı €- mekle Hindenbourg'a rey vermiş yişçileri muvaffak | kilmiş olan sahalar, geçen seneki rn söylemiştir. olmuştu rdan binlerce hektar fazladır, ık la sizi pi zayıf maileyh. Nazis'leri İm cinayet etmekle muahaza ey lediği zaman yeniden isi bir takım — Londra, m ve Ziraat | manyadadır. Sovyet yada elen a- hadiseler olmustur. Cet tatiline ön M. İ ein razi, 1340000 hektar mecburiyet hasil olmuştur. birine yaz: ii 5 biR i mektupta hiç bir medi ile Amerika, #irant sabala, Cehee tekrr- ör dağı zaman Nazisler sönebinin e limanlarını a MEN | nr 18 mik PAR silme ilerinin vakında ik. sup ve 7 gemilerden hiç biri- di ziraati sahası da ufalmışı evkiine ekili kehanetinde sinde it » yahut ikinci HE bullüğmğiyetiği 12 de bir vaziyfe ile istihdam edilme: ğe mezun olmadığını hatırlatmış- Büobalarii Mevduatlarını ır. bedenler. 26 A Reji hazirda tas ekte olan Berlin ni ve sa iban evdi etmiş olan i2400 alacak, bir akbal oldi in Berlin, sn murahhasnın, dev ii © baliğ ol Sal r yi Sm nin in send â in omar Bi e sözle Londrx Borsasında, Londra, 26 (A. A.) e bigs hakimdir. İngiliz ini halka dinletememişti. se se neti. La mdili M sendikanın teminstn son: a müleşşon Zi wi üzeri ei icaklıların iddeti son derecesini “Mal iel İngiliz “Hrasının | z sanayii, 24 nk ereffüü ile ul “olmaktadir. b e 24.5 DR Sir İçtimada hazır bulunanlar M. R ira bu Hari evam edecek olur ya Hee enin olan oni em ne sie bir takım sözler söylemiş si ema lira kıymetinin düşme | san z nn ii P Yo 64 ni biliniz le le ele meclisi öründe” nüma- ünden temin etmiş oldu; Ek ır. En fazla müteegsir olan sanayi, in- Sakir eişilleşektir. t sanayiidir.. ö yiş ei ti ai bulunmuşlardır. y k teşviki ile aktedilmiş olduğunu ve şim- dar işsiz, parlamento ea top-| kimin âi “ İngiliz Vapurları ve e br İugiliz İdare Mermi Bahai Londra > al 1932 e si idare Rez ait ime tahij» tı memurin aaşatı, Au minat r a e işte diyeler, * tedrisat've sair talidisat şidüzei Bir nümayiş Çi Dirliece 1681 senesindeki mas: more ,5 milyon noları e milyon İigiliz lirasina | , adır. Borsada ! Saat 23,30 da intizam ve slikân iade vo ipek: Bi İzmir" de, ii Orye vapu er gün vi vilayetlerden, mutasarrıflıklar- isilik» “Şu aile muzırdır, münasip bir yere yurulması melyedilmesine müsaa: unur.,, ülü kasal ursa'ya kadar beğendiği yerin ismin ni Sm knirilmilmmei al linde idi. — un e olmadığını K gidenler harp sonunu görmeğe pim çimler. Büyük harpte karadan kışın Er gi- p har; 2 kadar bekliyebilmek biraz güç idi. : ” “ai Fu Ge ye en kızdığı şey işte bu nefiyler © e Bir gün ben “fi serer Ali uat Bey müsveddenin altına “P,, işaretini oyduktan Ri e, islama götürecektim, Kâğıdı okü ve bâna' Onej — iel ille böyle yazıyorsunuz Biçme ben ancak âdet olanı yapabilirdim i a şayanı temaşa mi ve meyanda Müzeyi gezmişti: Bi terkederken ipi ti rim ve fakat çok kıymetli ile u güyet güzel ve temiz bir mize. iel yı azarak altıma ”on üçüncü AL fons,, İmzasını atmıştır. elek leyh ak- tü vapura 15 Vapur Miz hareket etmişi rak! Ge Alman Sany Tevakkuf e vres Berlin, 26 (A. A ye zırda İş- emekte Yi Alman Barr niş- ti 24 45 dir. devlet | — Bakmız, ok bu cevap şöyle de Sünni kuman- dana götürüle Ve bu ii mi & ie tı ve Di Pak çala azınızla yazıp kumanı —Ely dan paşaya veriniz, ii , Dediğin yaptım.Cemal Paşa kıpkırmızı, hiddet kesi — Nasıl böyle ie yazabilirsin? Erkânı Harp Reisinin emri olduğunu m Müs- b altına: “Benim mesuliyetim, altında de 5 p bir ihtar yazdı ve “— Siz bunu kendisine verinizi,, a. Onu da yaptım. O gün “Elşark,, gaeztesi küşat resmine gidecektik. z > Fuat Bey odasında kapalı idi. Cemal P: aşa biraz be edi; işi bildiği i işin —— etmedi ve gittik. Ai Ali ği beni Gezil Benimle a bir istida ri yolladı. ğına göre in iallimmi şu idi; “Size hizm

Bu sayıdan diğer sayfalar: