27 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4

27 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HAKİMİYETİ MİLLİYE Tahdidi Teslihat Konferansında Iki Avruba. ? Ea i İKİ HULÂSA. Yazan: Francis Delaisi Türkçeye çeviren: F. €. -13- nü ni Bir Küçücuk Yazan: IV hiç ai İttifak Edilen Noktaların Hulâsası. , tekliflerin o ve iie ederek rahhasları teklifleri 100 milyon av mülkiyetini heyetinin Rus murahhas heyetinin efendi memurunu, tarafındaki birçok kadın pılan a bir kat ehemmiyet kespeden ia Bü duraklamanmn sebebi vardir: Birincisi, Çin - onu da an- | | maddi manevi hasletlerden mahrum olduğum için teka- | ederi Fat üdümü ei Harbiye “Raisinin o günlerde çer ıstıra- bı bilirim, eri sm erme rad . hiç medi. Doğrudan doğruya kumandanla eder - Bunun Cemal Paşa üstünde bir düsiri kaldığını zanne- diyorum. Lübnan'dan ia istenen bir ailenin lk SI ii ves v7 olarak Lübnan'a gitmiştik. Kuman- da an: Lübna: n'da veririz, diyordu. ai yanında e oradaki evrakını yala olan saa Bu aile bir köyde otururmuş; mutasarrıf o kumandan: ruz kuvvet ortadan havale ie ki am kaymı ğe: kaymakam ke kaldırılmak i müdürüne, erli bir Smdabitızi çavuşuna hav: e et- ta miş. amm Have ne dedi ise havale üstüne Havale, kumandana kadar o cevap gelmiş. Cemal Paşa mutasar- rıfa: — sie Ea dedi. Ben Suriye ve Garbi Arabistan Umum Kumandanı, bir aile hayat ve mematı hakkında bm Hüma iilafiğa çavuşunun arzusu ile karar vere- e? kat bu havalelerin içine “karışan garezler, kin- ler, hınçlar ve hiddetlerin yüzlerce azl Anadolu içle MA rinde senelerdenberi Gürüyüp durmakta i - :Kanurisuzluktan bahsettiğim zaman, demokrasi şa- irlerini kendim: hakkında ümide düşürmüş olmıyayım: Ben şark kanunsuzluğunu müradediyoörüm. Şark kanun- emi şahsi keyfin hüküm sürmesi meni Yoksa Avrupa'da bugün bile gördüğüm diktatörler, nsuz- Tük devirleri ai değil, muayyen fikir sisti mi ve bu sistemlere göre kurulâcak nizamların esaslı tas- fiye ve teessüs mücadelesi demektir. Faşizmi ve Mos- il ei şimdi: başka bir isimle anıyorlar: İde- Sie nt & Terakki'nin ne başı boş, ne de başı bağlı virlerinde, Ni demokrasiyi * haklı, ne de mesela faşiz vakit er yen bir fikir öe m iazm Ss isteminin mütecanis bükün anlatmadıl Bn ihtilaf nalhtalasınr da Aiğer “(Devamı var” ; km ek yakala e ra

Bu sayıdan diğer sayfalar: