27 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8

27 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“ Oo HAKİMİYETİ MİLLİYE No. 3815: ON ÜÇÜNCÜ SENE, CUMARTESİ 27 ŞUBAT Salahattin Refik Fabrikası LTD. Ş. Satış Mağazası Güzel, Sağlam ve Ucuz Möble Uzun Vade 3—7790 Telefon: 2792 ANTENSİZ İŞLEYEN OTOMATIK ISKALA İLE MÜCEHHEZ TELEFUNKEN - 340 Ahizesi Radyo Aleminin Bir Mucizesidir & TELEFUNKEN Ankaraya Geldi Telgaz Magazalarında ugün Bugece Yeni Sinemada Canlı Ceset Meşhur Tolştoyun “şaheser filimi Kulüp Sinemasında W. Plan Almanca ve İngilizce sözlü harp filimi heyecanlı sahneler aşk e maceraları, baştan başa müessir bir romandır. Brian eşe$ Madelein M: RE Jilbert ve Renee Adore, İlâveten: Fox em EET iri balıkçı! Ankara talibine se Pazartesi ve'Perşem İmtiyaz Sahibi; Falih RIFKI e NEN Bam ed —— Ne ariyat İdare edeni ve Maarif Ve-İğin ili yereli anlamak için her gün en-| üni a Wi Nomaralı mağaza|cümeni vi ağa kalemine müracaatları 21-3-932 Pazartesi eli kadar çı katl ilnâ olum 3—7821 GRİPE ASPiRİiN Taklitlerden sakınınız Gaz ll Civarında "Hakimi, Yeti Milliye, Matbaa Bakiş 1932 HER YERDE 5 KURUŞ ANKARA İslamı ŞUBE- Sİ RİYASETİNDE pi yeniden senedi resmi istihsal meden deftere dahil edilmiye- öle 2 — Senedi resmiyi hamil şe- hit yetimleri evel emirde nüfusa aları erkeklerin 1 ki miş bulı aları iti- bariyle haklarınm iskat ettirilme: diğine dai, edi ilerine Ş 3 — Senedi ei are sikası bülunmuy; şehit ai illeri şube! ŞE lira cati iyzahat alaci 3—76 A, Detterdarlığından: a Mevkii Sokağı yerim U. a Metrüke No, Muh, k, Mik Ji 47 264 3150 63m. ii e eni arsa ii 393 pazar günü saat 15 te bilmüzayede tılmak üz ray temdit ize vii a alip olanlar Dalis rdarlık- Gö ta müteğekkil komamlayona müri raca Terakkii Servet müs ti türk Ruznamei müzakerat ilanı Şirketimizin 931 si devrei -hesabiyesine ait heyeti Bai içtimar 932 senesi marn si in salı günü zevali saat 14 te 2 des tan fevkinde 3 numaralı şirket ida rehanesinde yeli ktr e makamına ere bir makbuz almaları ilan olun! MEİ MÜZAKERAT, RUZNA : 1 — Meclisi idare, ve murakip raporlarının A 2— m tasdik ve hisseli temettüün tevziine r itas, 3— Müdde tleri ri hitam va la n aza ların e diğerleri in intihabr, 4— M retinin takdiri 3 — 7846 Antalya Ticaret ve zahire borsası riyasetinden: (Ticaret veZahire) borsası bınası münakasası "Antalyada inşa edilecek (ticaret ve zahire) e be nası (17882) liralık pig keş fiyeler mucibince im eli 21 mart 932 tarihine müsadif ei pi sa n beşe kadar kalı Li usuliyle münakasaya ei yer 2— “Bu husustaki şartname ve evrakı sairenin musaddak suretleri Antalya (ticaret ve zahire) borsa riyasetinden is- tihsal olunu! 3 — Müni kalana yukarıda ka ydedilen gün ve saatte Antal- ya ticaret ve zahire borsası m ünakasa komisyonunda yapıl acaktır. 4— nakasaya iştirak için verilecek teklifnameler 661 numaralı İhalât kanununun 10 uncu maddesi tarifatma gö“ re imlâ edilir, 5 — Taliplerin bu i ii yapmı ya Ke ve ve Bi ie- 'duğuna dair vesaiki mezk ür kanunun 7 inci maddesi göre itası muktazi AĞIR teklif ind ii ihinasi mi Tttir, - 6 — Taliplerin yan Ee tica teklif zarfında b şa- e | ne müracaatları ilân olun — 7845 konik EN müracaat ederek kadın ve kızların| BELEDİYE REİSLİĞİNDEN; MEAN L mim dye mma anonim şirketinden li n NES EN

Bu sayıdan diğer sayfalar: