28 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

28 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— > Gündelik. e İakimiyeti Milliye 1- No, 3816: ON ÜÇÜNCÜ SENE CENEVRE NUTKU. Cenevre, 15.2. 932 ransta on sekizinci enevre, 27 A il i Gibson'un teklifi üzerine önle lardı. Fakat cumartesi içtimamı komisyon bürosuna mümasil bir bü 5 diri pi eN ro teşkil eylemiştir. way murah ilk sözü Tevfik Rüştü BeY| pası Bücro kara teslihatı, Not E alacaktır, diye konferansa tebliğat| tahhasr Colban deniz teslihatı, İspanya ması daha o günden konferans | murahhası Madariga hava teslihatı ta bir alâka uyandırdı. rtekiz murahhasr Casconsellos masa a lana ie a seke rifi | askeriye “komisyonları riyasetine pen ün tayin olunmuşlardır. dolmi uştu. Ba rek imi Tev- > . fi in Dr. Tevfik Rüştü Bey mü- tezahür hava: si A kür- e üzerine nü düzeltti ve söy- eş gündenberi biç bi nu- a 2 R ln 5 © ER 5 w 5 uvvetlerini; it edilen hadde İrca edeci eklerdir.. nin temel taşının kon : i. Türkiye gün ün değil, bu faaliyete ni m $i ilk gündenberi müdafaa ediy Tahdidi & teslihat mesaisi, başlı- ca bir manile karşıkarşıyadır: Em .Niyet. : Akvam ın emniyet m . en Cemiyeti pin il teslihatın nasip olacağını tasrih e r. Fi lak emniyet na- «Zariyesi peşinde öldürülen günleri | zak k'ta iki Cemiyeti kvam azası arasında kanlı hâdi- eler takip etmiştir. Fakat bugü yine silahların kaldırılması. dava- 81, yine bu batağın içine saplatıl- Mak istenmektedir. Sik Uazğı eyi gören Türk :Harici- vesi, bu eşe fikirlerini li evel Bö; emişi lez der i için hakiyki ve ie Cenevre Haberleri. müsaadesiyle m kri, bu- tanbul, İzmir, Mersin TAHDIDI TESLIHATTA M. eme Sovyet projesini mumi komisyonda da müda- İz Ss ğ BESE LL vre, 27 Tahdidi teslihat lem Gear si bir raj lovakya murahhası tanzimine memur mir Umumi ko e tarafından çar: a günü tet- SEE Şe bu muahede Lai erini > ik için teklif edi lecek ai ile mukabil tek- lifleri Ki Tü e ta Uzak Şark'ta, HARP VE IHTILATLAR. Şanghay'da harp vaziyeti de- gişmedi. Japonlar viye ktaatı gönde: metre geri çekilirlerse japonlar da çekileceklermiş. Amerikalıların boykotaj ya- pacakları şayiasına karşı japon lar tedbir almağı düşünüyorlar, aziyetle im edecek bir vi halâ yoki Şanghay A.A. Dün Japonların yaptıkları yein hü- cumlara rağmen akşam üz az şeklini muhafaz: raf ta mevzilerini takviye ediyor. ie pri Tsaitingkai Kiangwana mi ”İhim takviye kıtaatı göndermektedir Yenchiachow bütün gü: man sar- ettiği « gaytetlere rağmen halâ teslim olmıyan Çinlilerin elindedir. Şanghay A.A. Bugün iki Japon fırkasının muvasa- ova, A M. ai teslihat komisyo nun ami içtimamda tam ve kati ve ali bir terki telin tın esası larak kabul edilmesi hakkındaki Sör teklifini müdafaa ederken atideki beya Hatta bulunm > uri — Sovyetlerin esas müddeasr yeni | aha ihzar edilmektedir. Şanghay hare- | Dahili Haberler. TÜRKÇE DERSLER. ihtiyari olduğu hakkında mu- kaddemâ verilmiş olan karar lü zuma binaen ayrıca tekit edil mişti. Yazış tarzından türkçe- nin de ecnebi mekteplerde ecne- bi bi tebaasi a ihtiyari ola- ğı zehabı na geldiği ai ra Türk —— Türkiye Cüm ni bir emirle teyit olunmuştur. Benzin - İspirto Meselesi, olta spe artan m satfiya- tın; li mümkün Şanghay tahribat sahasının tevessü edeceği tah- | min olunmakta bul nan ispirto ile temin veme tor:erde kullanılan be azinlere mu- e bir nispette ispirto karıştı- rk ie e razı o- iyle duyu hudut muhafı e pair ei si VA yak lee laz m Ez :eslihat yemi ii rr sanayii kuvvetli hüküm. koli e iyı üt et- ede biişeeii tar sini müteakip geri çekilecekler- g 5 (Devamı 5 inci sayıfada) * buldaki gü mat e iğ ie pa ehil hali hazırda ber Beagidiyidzd, lması için ziraat vekâletince ya- iy AA, zamandan ziyade mevcut olduğu merke Çin hükümeti Hangşowun evvelce isme a olan tetkii iye e zindedir. Bu kabul ei çi İba bibi O €spit Tiki de a ikesinden ancak harp edilirken bahse m Japon tayyareleri" tarafından topa | ve kanuni ahkâmını tanzim etmek dik see zannı hasıl olur. Bu anda ei; Tokyo hü küm çit (düm di ne | Hizm teşkil. edilen komisyon dün yapılaca! ühim iş azami derecedel.. bent göii 1 at ve hahlis Be- emniyet Gini r. Emniyetin temini) Salahiyettar yin yin <iöeneti altında toplanmıştır. için yegâne vasıta da her türlü sr relerinin Japon nakliye £ gemilerine omisyon ziraat vekâletince tm ve'harp vesaitinin kati ve tam bomba atmağa miz aiğlaim dai hazırlanmış olan rapor üzerinde surette Jağvıdır. Cemiyeti Ak 3-| ortaya bir haber çıkması üzerine ang- ve netiyceyi zası olan ve olmıyan a Duasi. tiz OR z e lerine gezel ektir, Zo >. tedir. misyonun “ niki haftada 274.4. |biteceği ve a sene e spirto öld Çin hükümeti- a nghay civa emr başlanacağı ümit edil- tedir. n memleketlere mevcut olan ve daha Feleği sm imüiya azlı ziyade mevcut erer ebatmı | Mırtakadan yirmi kilometre uza Ri “e İ : mazar itibare alarak hiletma maruz ka:| Kfa bir he geri almağa hazır) | Gümrük İdaresinde. ik > zi dağ -) olduğı ici Nİ ği sn akkını ri endiyşi a ii li ğunu £ verici bir sui rük idaresinin İstanbulda tiği kendisi fazla kor il ie te ispat e mez japonyanın | ki dvir e ukuk mü- tiham Ki ti. Ve o vakit hükümet-| da askerlerini ge ğı şavirliği e ei im ler arasında .bir harp zuhuru imkânsız karşı taahhüt edece, i tekarrür etmiş alâkadar. dolunuyordu. Şimdi ise bazı matbuat| kâmetiyle cemiyeti akv. lara lâzim gelen tebliğat yapılmış. IK, Bu teşkiylat mis temamen Ankaraya naklolun. ve İstan- ük İlerle ait dava- lar buradan idare edilecektir. İrak Sefiri İönbüğidn « İstanbul 27 A.A. İrak hükümeti Türkiye Sefaretine “Akvam Cemiyetinde. Cenevre, 27 A.A. Bazı ae siye heyetlerinin Zeyt dün akşam Anraka vapuruyla İs- kenderiyeden şehri Hâzretleri gazetecilere kardeş Türkiye- imize gelmiştir. Emir icası ü: istan m mura z han Kont dre mart. ül a beyan etmiştir. Sefir Hazretleri İstah- balda birkaç gün kaldıktan sonra An- saki iddialara cevap vererek demi iş iddialar boştur. m Ee AA imi takdirde hiç nin “samiymi Şaş & a8 z ni EE da kabul etmiş olur vam meclisi riyaseline namzetli ii meç razı olmuştur. Ma Hymansin ekseriyet ka- zanacağı zannolunmaktaı C tenjan List Ba Üçüncü kontenjan elei listelerinde İs- ve diğer gümrük ait hisselerin tefriki ikmal edilmiş ve listeleri hazırlanm r Bu listeler güne mıştır. Birkaç alâkadar gümrüklere p müşahitle: rinden müre, e İntikap Encümeni. e intihap encümeni vazi: ve miş ve temyiz mahke- ni mesinden gelen enci azaları dâ cuma günkü trenle avdet etmiş lerdir. ihap kararnameleri âli İnti tasdike arzedilecektir. HER YERDE 5 KURUŞ Harici Mühim Haberler. ALMAN INTIHAAI. Berlin, 27 A.A. leichstag meclisi riyaseti. ticü- nini reise bırakmıştır. aaa Rayiştağ Dağıldı. Berlin 27 A.A. Rayiştağ meclisi gayri muay yen bir müddet için dağılmıştır. Alman Borsaları ve Fırkalar, Berlin, 27 A.A, Komünistlerin e tediyatınım bi karşi il ilga: Netiycede eğ şi <> reyle reddolunmuştur, işer ME Teye kar Hitler partisi müse/ oL Re olan tenkif şe Alman Kabinesine İytimat. Berlin, 27 A.A, ist, Ri nasyonal sosyalist, hal- çı ve komühist partilerinin hükümete karşı £ takririni 264 reye karşı, 289 çi iel: N - Fransız İntihap Kanunu. Paris, 27 A.A. lü intihabatta tadilat meselesini e eden yani intihabatta Mi devri lağvi ındaki mebus san kararını 193 reyle pi reda aim İs, 27 A. > yan meclisi sai devir ins ıslâhala ait projeyi 216 vaşie ka bul etmiştir. "Amerikada Banka İşleri. Bişi York, 27 A.A. Federal nkasınn mükef rer iskonto izi e yüzde üç buçuktağ yüzde üçe indi rilmi; ii ingtoh, 27 A.A; Kon; m tevsii yakkandak kanun Tayiimzdir tasdik etmiştir. İngiliz ül iy rteip a, 27 A Aş Lordlar akli ük kıra ati mü; e edilmek verilen yeni güm zarlesi günü edilecek ve gece ül ren meriyete konacaktır. | Hitler Alman Old Gk tarifesi pas surette kabul dan itiba tir. Bu tayin l > k ride ie Alman tabiiyetini ihra; yer edilecektir, / bir AZ teşkili derpiş edi. mektedir, >” ZEYTİNDAĞI, FA 3 üncü amp devam edi RIFKI

Bu sayıdan diğer sayfalar: