28 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2

28 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HAKİMİYETİ MİLLİYE NUTKU. (Baş tarafı 1 inci sayfada.) BUHRAN.. Çocuk Haftası. İKTISAT CEPHESİ CEMİYET CEPHESİ. Rus Hariciye Etfal nın Iyzahı yor. evfik noktayı a ii Si iğ Zi etler arasındaki "alah uvvetiyle hayet vermek ve alleri ve bu hususta faaliyeti şayani dünyaya mali vie Türkiye sözlerini alkışlar Naşit HAKKI Yirmi düş kei 1932 verenin tarihi. emer. yine teşrin; Cüm . Yani, bizi in“ > hadisenin tari nin çar“ m tarihimiz oldu, . vE di Kalemlilerin Siciiei tersine acı acı, ki inkılabı ağ sa“ on sene sonra bizim tari- on üçüncü Alfons İstan ri akan göz düzmeğe ne kadar Kırk milyonluk bir milleti kır iniminim. bizi in“ (sa- yazılı çelenk Alfons vapurdan nasıl çıktı? gözüm kıralım kimlere lütferi buyurdu? canımın bumunu kaç yudum su me enik ei > Mukaddes es- kıralın il andan Sonra önden resim, yandan r&- razdan resim, tepeden tas Fener alayı yapmadığınız kal Alfons'un gelişini basittir; son sahifelerimizin yazardık: Cümhuriyet Mürşitler ve münevverler sıfa ettiğimiz bu gafletin belki Fakat. bizden sonraki nesilleğ vere kurtulmak için şimdid- verelim, n, bu gaf Gla iz Dai B. M. M. Divanı Muhasebat Encümeni, 28-2-1932 pazar günü saat 1: Divanı Muhasebat Encümeni top- Yaaa. ei kiramın teşrif leri rica olunu: Büyük Millet Meclisi İktısal eli ş t Encümeni 28:2:932 ps zar günüs vi 15 te toplanacaktır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: