28 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3

28 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

, Fransa'da. Almanya'da, Fransız Başvekilinin Sm ri ın Feshi Talebi. Konuşmala: erlin, 27 Paris, 27 (A.A.) — Başvekil Tardieu ei Mila: Gi anya sefiri Von Hoesch ile ri ademi Siyasi vaziyet ve bilhassa tahdidi çeri sta söranyin > Salt da KOZ hakkında görüşmüştür. M. Tardicu bila- ra Yunan Hariciye Nazırı ile birlikte Fra; e ticari münasebatını tet- ki Le esi İ Peren. ansız Bahriye Büt Paris, 27 (A.A.— yarm Cenevre'ye gideci takrir Şanba günü Paris'e dönec cektir. miştir, İptaline Bein 27 nin mal sosyalistleri daki re i iii isten Balkı M. Tardieu. sinin iptalini , 27 (A.A.) — Mebusan meclisi fe karşı 226 rey ile tasdik iki milyar 237 FL franga baliğ i olan münistler, sosyal d ere ile meşgul partisi muvafık rey ve: r. ekseriyeti müstenkif a. ul mecmi nluk diğer ni için hiç vir Eri surette artır: Sisatı ihtiva etmemektedir. —— Müteferrik Haberler. Versailles Muahedesinin Tadili Hakkında, 2 Sabık vi Kıralınm Bir namesi, Rusya'da Tayyarecilik. 27 — Belçikalı Faşistlerin Bir Nümayişi, Şili'de Santiago, 27 met istifa bir nümayiş Bir tarafından Veliahti. Harp Borçlarına Dair. siri es Eserleri. 6 (A.A.) — Yüz melike çe kıymetli sanat le TM a kabul edilmiştir. Denizden ep Altınlar, Ccerbourg, 2 agaria anstimikinde en naklolunurken kazaen deni: şen mz sağa sizl Baziaed karılmı Cihan eş Sürat Rekoru. Daytonabeach, 24 bugün pe otomobil büs ademi Afyon Halkevinde Bir İçtima. Trabzon Vilayet Bütçesi, Şeker Meselesi. On Dokuz Tüccar Hakkında Verilecek Karar. İstanbul, 27 bir kısmına kararını bugün ecektir. Kahve mii ilama Amerika Sefirinin Kızının Düğünü. (Telefon) — dem. ter) Gazi Hazretleri namına bir büket ve İstanbul Oda Kongresi. (Telefon) — devam Filistin'deki Sergi. İstanbul, 27 (Telefon) nisanda bir surette İşten El Çektirilen Bir Memur. İstanbul, 27 Profesör Malch Gitti, profesör Kaybolan Balıkçılar. Feci Bir Cinayet, ——.—— Mebzul olmuş ve ZEYTİNDAĞI. Falih RIFKI Krösnah. Niçin Enver Paşa'ya alman e Cemal e dostu dendiğini derin derin araştırmayınız. En- Tr Paşa Berlin'de Ataşemiliter ve 5S almalı ncası İtansiniez vve! mal Paşa alma bilmez, — söyle böy an başka bahriye na- zırının 1914 te Pranaa'da ie sarlak bir ww yap- mış olduğunu hatırla: İttihat v e Terakki eislerinin beynelmilel meseleler. ve davalar I i fikirleri, öteki b lı olmamıştır Ee yenilmez yahut: ngili: nilmez. Hepsinde iü kuru hükümler: Aşık kemiğinin ne tara- fı üste geleceğini hiç kimse bilmez; e — e gelen ta- rafa niyet vr olanlara bizde dâhi dı Harp yumi vuruşta Frans ŞE devireceği- bile, x kar Mide Paşa arn'dan sorir: kara kar- > Eg di anime yı takdir eden Cemal P; me rm ere'nin elinden Mısır'ı almak gibi hulyaya hiç li bir müddet inan- Avrupa çalışabilen

Bu sayıdan diğer sayfalar: