28 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5

28 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ŞUBAT. Bursa Mektubu. BURSA SANATLAR MEKTE Bursa, e siden kendisine Aİ damı hakir m birde lk ötü bir zihniyet ti. Şayanı şi end “ in lap 4 sonra başlığa milli ik- tısat devri ba kötü isihniyeti o orta- dan kaldırmış ve milletin gözü ar- tık tamamen sanat ve ticaret ufuk attâ bunların âlâsmı bizim meş hur bıçakçılarımız bile yapabilir- lermiş. Lâkin onların iymalatha- neleri küçük olduğunda! e si- ee yi Maal- sağl mi işleri, sim Til sanat- ie ide alam:vor ve mek- sebebi şöy' iyzah edi — Mektep; ii Miri Mr meşgul ei yeden inhiraf bri alar Su i dilik yetinde olan idrlei alabiliriz, Se afih bükümet bu vaziye- ti lr beğ ve şimdiye kadar Avru n getiri e olan pek 7 bu müessese za verebi nesi £ için ME) nin ceva; tibat il baslamış' ştır. Bu ti batan; Önümüzdeki sene misk tebi Gnüedavil bir ek) verilecek ve mıştır. Hemi e Bursa bi aney şehri olm: mıya başladığı zündenberi a geçmiyor ki fabrikaların birin si me bir aksaklık çıkma- n. Bazan kazan patlıyor, bazan tirilen hassas bir a- Ir sanatlar mek bulamadığından telafisi güç yor. Sanatkâr halk bu mekte bio olu- nazarına ş ol: an bu müessese artik Bur HAKİMİYETİ'MİLLİYE Uzak Şark Haberleri. HARP VE IHTILATLAR. (Baş tarafı 1 inci sayfada.) 5 .B 5 g # > g E yı hükümeti riyasetine sabık “İçin e a getirilme ği arız olması göstermektedir. 02744 merika hariciye Stimsonla im Boraha a mektup Japon gazeteleri tarafından uzun uzadiye te- fsir edil neki Amerikan tezinin vE at L mbai istinat teşki il ri | Sımlarını ihtivâ eden bu iymalat t biz bali paviyon halindedir. Mek r a eza ya sene pek kal aba -İ bilye, etmiştir. in atelyelerini faaliyet- u- belerle demircilik, e tor nacılık, boyacılık, m tenkidata meydan ii tedir. Tokyo 27 A.A. İktisadi boykotajın e muhti te- ii tetkika memur “'bir komisyon eşkil edilmiştir. Şanghay 27 A.A aynı eli iş elbi sesiyle azeri ve intizamın mü- m birer timsali iş baş ında. Atelyelerdeki mü- id kes makinelerin dizel elektri teharrik, Demir Ri e yapmağa mahsus bir makini ra'dan he nüz kre rek vi ii Buranm mhanesi bile herhangi bir Av | rupa E dileikininın dökümhanesin-| 99 den feres sızlış”ve günde bin beş Beğ viii bini eşya ksa Nikel yaltanize © ge ei makaslar, m air indi eşya, ye kadar sizi an satn sm ie e lumum tedris vı ves saiti, uh ileri nakliyatı. için Hüpenieke kı beden sor iangvanı : zaptetdiklerini yorar Söylelerine göre şid- iya zaptetmişler ve Çinlileri. tardeylemiş- ir. 7 ALA aya tae Çin m ie ile rbeler indirmek şku- mandanı tayyarelerden ve harp gemi- lerinde i derecede İarikadee ha- zırlanmaktadır. k Çin nel inn yen kullanı hak- kında Japon sefiri tara! El GYM talebe karşı Hariciye Komiseri vekili Karahan bazı itirazlar dermeyan eyle- küçük ve bü FANTEZİ HİKÂYE. Bir Kuçucuk Hikâye. : Aka GÜNDÜR Yazai Bir romanın içinde terbiye kon- feransı verilmiyeceğini bilealerde” Meri Gen elektrik za İrili ufaklı eşya. (Pres) namında fabrikalara mahsus büyük © mir vidalar. Ma- rangozluk şubesinin mn uk P dan muhtelif cins Kar aneler, gü- bik e masalar, sandal büyük ve küçük gar: dıroplar, ame- liyat ie ve sair modern mo- ei see gan rif ve eşyayı göri nat £ kabili ie tayin için Si vesiledir. M.R. mek suretiyle edil tarılacaj gi zamanlar: göğalm e le Kpazinlere ce- vap verilmiş ER o zaman Mmüessesede tedri: ey y aşka şü- lü ve tekrik bir faaliyet de ba iŞ olacak mii Zir ra İçin artık bu şeki açılması kati bir zaruret he ez Bursa sanatlar keriz — si te iş bula aramak endişesinden kur , pirinci min rün şilt dömifinal son mektebi maran goz hanesinden bir kısım. K. > K. — SANA em ve ugün Alsancak ve Altınordu maçı dört bini mütecaviz bir seyirci küt inde yapıldı. Her iki ta- kım da bekle ia ve arzu edilen oyunu oyunda K.S.K. elde et- di e iğ istifade ederek maçı andı. . bundan sonra İzmir spor-Türk | spor iyi karılşcaktı iranda İhtısas Mahekmesinden iri, anbulda teşkil gi gan lüriyeti binası dahilind gümrük ve inhisar icep edenlere emir erkin erin wu muhakeme münhasiren güm 2 « binası dahilinde vuku seke ceraimi tetkiyk ile meşgul o İhtisas sesk > ipi a İht mahkemeleri ki ei ip ve kâtpiklerine lp olanlar ara- sında perşemi nü müsabaka imtihanı yale Evrakı imti- haniye tetkiyk edilmektedir. Tet- m ye iki güne kadar hitam bula. Maarifte Tayin ve Tebdiller. a : nkara erkek lisesi fransızca mual- ak etmeyin. Sadede geli- yorum. > vi en yeliz sz A anla- babi aş içmedi. m. Ara alt av geçti, erdiler Mehmet Bey de Üsküdar dai kız aldı. Ne ta ava yandı ne pat lıcar Şim Ana ieslize içerliye sor mak hakkınız. eli EL hikâye dediğin bu mu idi bu idi. İspatı meydan: da: 'M ia t Bey Ayşe Hanımı is- tedi. B: si vermedi. Onlar da is EE K evlendiler. en daha küçük hikâye olur mu i ama bunun kaş fay- özer var ve un. vet. Tam ei faydası var işti. Birinci faydası kime imdi! xi iie piraye epin ? Bu dürlüğüne, Manisa Maarif mi Ek- rem Bey Kocaeli Maarif m Bolu Maarif müdürü Hilm iŞ Yine Maarif müdürlüğüne, Kayseri Maarif i Bey Si; ırsat düşerse öyle yapsınlar. Bu ders az t yan ki nci e da gazete sahip- ine naklen tayin edilmişlerdir. Fidan İstiyenler Müracaat ia in, Birl vel-ağaç koruma cemi, iye İnzeğider md miş lerine a Siz iz ie ihiplrn pek o ka- dar bilmeztiniz. O r bir romanı beş ekmek ib veni, ir) * sanır da yer romancıya, telefonla sipariş e ME üç gün sonra parlak bir roman hazin rettip yazı bekliyor. Ban bir küçük hikâye yazıver! — Bana yarına kadar bir tarihi N yormi . külpesen O HIMAYEIETFAL ANKARA MERKEZİ. Himayeletfal Ankara merkezi een himaye a çocuklar Alttaki resim, lise ve orta mektebe devam ettirilen çocuklar. ii a ea vi onlar hesabına n bu e i için bir fayda değilim Dördün: aydan a A ul kadın vardır. O halde ve ein vardır. zülm ağ izum yoktur. Bey e Ayse Hanımın yaptıklarını rem i birer ibaret ibaret dersi olark sırası ile ihtarlarımı hulâsa ed ağ gazete agam ml r daha bizden e cs ser e emrin . İste sere; in curcus a düşersiniz, paranız yan; 2 — Ey şimdiki mancılar! Hiç ia lüzum yok. Üzülmi ve sonraki TO“ yiniz. Manavdan hiyar alır gibi sizden de e ie olursa nim gibi ya pınız. Böyle, dayayınız gözüne ge” r defter dolusu herzeyi! Yy cular! indeyi: mandır momandır diye-eyice emin olmadı ğınız hezi lara hi sabah kuruş ni 15 Ey âşıklar iribirinize varamazsanız baş- bir ile Amr Ankara - Dikmen 931 sonu. sey ğe Siri banlai Azim rini - 25-1-032 ve 3785 ralı azetemizin altıricı. sahifesini cü tişareden Ziraat Mankeni Şi yenler, istedikleri fidan “miktarı nanmazsanız telefonu açınız sürmedi a ini cemiyete bildirmektedirl. imdi |sorunuz. Izharı hak şahitliğinden | vorcundan a e uçuk ay müddet, ye kadar birçok bahçe sahipleri ve çekinmezler. İtanbulda oturur, agıle artırma suretile az Şıkas meraklılar müracaat etmişlerdi: iii telefon çeker; ılan Dur sahibi Cemiyetten aldığımız bir tezkere- Aka! bize çabuk bir roman! arap mahallesinden. Bu Kes de, in geçmemesi - için fidan Nadi Beyin selamı var; hemen gön|im Ef. Zevcesi ve mal Yeki istiyenlerin bir an evel evkaf apar dersin dedi. | bi Beyin ak tepe mevkiindeki beş dönüm tımanındaki ağa: iye- Ya! Öyle si Alimız işte ens.) maahane bağ ilânmi müddet bir bus tine müracaat ve istedikleri fidan | tantane bir ro | suk ay olup sebwen bir a cinsini ve mi bildirmeleri Bu ç bada Mer vansın da| yanlışlığa mahal kali üzere tavzih rica edilmektedir. dee ez

Bu sayıdan diğer sayfalar: