28 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

28 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HAKİMİYETİ MİLLİYE 28 ŞUBAT. Mev Fevzi Ba delirinlei Tuna oteli namiyle Ham: ban! pehlivandan Pek Yakında Göreceksiniz Artık Hanımlarımız için Modayı Takip Müşkülatı3 Kalmıyacaktır. mühim no nazarı dikkate aldı: Dünya moda sirkeler günü gününe takip r İPEKİ a yüksek mütehas- sne hususi bir tir. sısların yo esi, Bu büronun burada derhal tatbik etmektir. iPEKİŞ Moda Bürosu ünyanın en büyük i ipek fab- en büyük dan Yü Msirbe Tecrübe- on İPEKİŞ Avrupa e > arı derecesinde, aş onlardan daha iyi cins kum. yapmaya muvaf- Olmuştı vsafı at akçesi emi kat: za oda; bahçe bir v— bir kö müntekil ürlük, Zemin katı kamıza iki dükân iki oda bir sofa, Kumbara Sahipleri 1 Mart tarihine kadar tevdiatınız yekünu, Asgari 5 lira tevdiatı olan bütün kumbara sahipleri 2500 lira mükâfatlı 1 Nisan kur'asına iştirak edecektir. | Türkiye iş Bankası | i Cühuriyet inşaat türk anonim şirketinden: Heyeti umumiye içtima Atiydeki omevaddın müza keze ve karara raptı için 15 ma rt 932 tarihine müsadif salı günü saat 16 da şirketin merke zi idaresi bulunan Ankarada ışıklar caddesindeki o dairei Birinci kat: üç oda bir helâ bir sofa Ankara Sıvas demiryolu fabrikaları civarında A; artmanın ikinci katındaki iki oda bir mut mahsussada hissedaran heye ti umumiyesinin alelâde içti yahudi mezarlığında Naimzade Rüknettin Beyden ,26 ıncı mad müntekil sein E7 ta iki oda ve altındaki gazino mahalli, 25 e İşim heyeti umumiyeye duhul için esaleten ve Balıkpazarında Ali İlhami apartmanı namiyle Birinci kat iki oda ve ikinci kat iki oda 80 vekâlet: irmi hisseye malik hissedarların hisse senetlerini age di bah en iii dilan önün eyyeLind kadar şirket veznesine tev 'ebeci miri e civarmda m civarında yönbağı İmali Hakkı Boydan bun; di ve e va maşa almaları ilan olunur, . kamıza müntekil hane. Danişmet erek dişçi Sezai Beyden banka il hanı Etlik Kağlarında pi go Beyi iyan, en bankamıza müntekil hane "Dikmen bağlarında Mustafa bankamıza müntekil hane. tepesinde Tevfik Fehmi Beyden bir hamamlık bir balkon Emlâk ve se dr siren Mevl *29 ei 1932 tarihine müsadi! Talip olanların pey al kçelerini. bankamıza Ankara Valiliğinden: — Bedeli keşfi' ai dar müdde > enli aya koni a Ikinci madde Münakasay: darı fenni ve tarı LE la isbat içeler abul unun, ve Sy dahil 1 olmak isti. keşfin yüzde yedi başağı a ae) mi a yn Dağa İdarei Hi abı- | ila a Ke ale pi enine ve şeraiti ene senedi veya milli Banka na vin Yi ri mali : aitbir vesika göstermeleri icap eder. verilecektir. İhale günü pazartesi yevmi mer müzayedeye iş ri sk edeiimeleri için her a sırasında yazılı -atırmaları v fazla icar şart eemizi İmiza « etmeleri v: 3—7807 | çimi milli esham mukabili ve a ps i Hususiyeden almacak i müikaber ibra raz etme icaret e ve ihale | anUrL cı maddesi mu- 2 poe inzar sea vesaik ve etine teminatlariyle yevmi ihale olan (21.3. 932) tarih ve mer iş sü saat eli de Vilâyet Daim En-| bulunmala- oldnki indeki ehliy ti fi rı icabeder. Beşinci madde — Evrakı keşti- zöstererek müng- ye ve projeyi görmek sal d ya dahil olabileceklerine dair ziyade 1 — Meclisi idare ve mura kip raporlarının kıraat ve tas“ tiki. 2—1931 m ağ ne ait bilançonun tastiki ve meclisi idarenin t 3 — Murakip Siki. 3—7847 ee “aş Tapu Müdürlü Ma; Mahallesi Sokağı o Cinsi Hududu: Şimali hali cenubu slam kurt Aydın Arsa Pi caddesi Şarkı 30 No. 7 mahallesi garbi binbası Cemal Bev. Miktarı: Metre murabbas 72,8125 “Yukarıda yazılı mülk Büyücü oğlu Karlodan hazinesine intikal etmiş olup. bil emi talibi « lead iie © üzum göste, Ki kaydı bulunmıyan bu mülk / > alâkası olanların bir haf zarfında tapu idaresine müra caat etmeleri ve 7-3-932 tarihindeş öğleden sonra e es te ae de yapılacak, tahkikatta hazır bu- lunmaları iylan. Ankara Ankara e Valiliğinden: yet Nefrasına ait eski bir i kil y ye- niden 213. 932 ii günü ihale edilmek üzere müzayedeye 952 a z a mulmuştur, Talip olanların şera-|edilmek üzere müzayede anlamak için her gün encümeni |duğundan şeraiti anlamak için her lerini ayet kalemine müracaatları ilan |gün encümeni vilâyet kalemine alna 4 büz malümat almak istiyenlerin a birehliyeti fenniye vesiykası!p, Mi kara Vilâyeti m a veyahut ellerindeki vesiy-|r. Ki ii mi a m re lm şerh verd rmeleri ik- ZAYİ MÜHÜR. ni Daimi kalemine emri ilan olunur, lan olunur, 'meyi anl münakasaya iştirakleri kait olup MükerremveNimet isimlerinde $ KİRALIK HANE şayanı kabul olmıyaca ke KİRALIK MAĞAZA, bulunan Tatbik müren a e e lifleri kabul edilmez. Atpazarında Çıkrıkçı zade Arif ettik yeniden hâl ettireceğimizden ee-| yokuşunda İlyaş - Hey, Bey k mw ei kaka kiralıktı zarında 37 numarâ- ZN ır, Atpazarında 37 nu icra pe e > r, Atpa: da isle Sakip Bava mina. #e E mimarsie hind. BE mm © aliye;

Bu sayıdan diğer sayfalar: