28 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7

28 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

23 ŞUBAT. Hakimiyeti Milliye Müessesesi Gazete ve Matbaası ANKARA Çankırı Caddesi No. 11 Telefon: Telgraf adresi : Arikara: M Hakimiyet. Gazete * 1062 - 1053 atbaa: IVb4 Matbaacılığa ait en son sistem iymalât ve neşriyat, Eski Türk Ocakları Merkez Heyeti Matbaasmm İlavesile 1932 Senesine (Hakimiye ti Milliye) Anadolu- nun Muazzam Matbaası Olarak Girmiştir. Rotatif Maki » Ofset Maki- nesinde sin AMAMAMAAA MAR lezz caki “haritalar enkli haritalar Sik sür e) MERE Ga kon dsi ekme bir Pu 4 ketlere de En de ık > ' renkli ve mi 1: EE EM çe intertype Ma- MATBAASI Tipo Maki- kinelerinde nelerinde ler, kis; etti e ya , meci mualar, b ipeme itildi nk her, mev vi lim DIL Yapmıştır. 4 in işleri. d Çinkograf- Mücellit ha- hanesinde nesinde TL HAKİMİYETİ LUMILLIYETİ LİMATBAASI | En sistem kişler erir iz ix e gün- Gayet nefis ciltler yaldız kabartmalı Sümenler, o maroken ve rine al düz ça tn yaldızlı baskılar. ) TA e Taşradan şipariş kabul olunur. Suallere cevap verilir. Belediyelere ve Cümhuriyet Halk Fırkası teşkilatına sit defterler vardır, MÜESSESATI TİCARİYE İÇİN KASA, YE VMİYE, DEFTER İKEBİR Ehven Fiyatla Satılmaktadır. EZ EM EE ZE BE ER a LYA Tayyare Piyangosu 12. ei Tertip 2.ci Keşide 11 Mart 1932 dedir. Büyük İkramiye 55,000 Liradır. Ayrıca bir de 20,000 Liralık Mükâfat, HAKİMİYETİ MİLLİYE SEYRİSEFAİN. İZMİR - PİRE - İSKENDERİYE TASI (Ankara) 1 mart salı 14 de. BZON POSTASI. (Karadeniz) 2 mart çarşamba 18 e. ERSİN POSTASI. Pa 26 şubat cuma 10 da. MA POST ak cumartesi, İşembe 18 de. ; 'ABİGA POSTASI. (Bandırma) cumartesi, çarşamba, 8 de. e. per- YA POSTAS (Ant e ei çarşamba 0,30 da Galata ve illeti rıhtımından kalkar- lar, 3—7615 UNUNU INUNZNINI NIN NİNNİ Ankara ikinci sı nforman müdür- lüğünden: orman müdüriyetine ait alip olanların gartnemeyi öğ! renmek üzere her gün ve 727 Bi ey akçasının hamilen ihale tari 2 i ül saat şekkil komisyona müracatları ilan olunur. 3 —7838 Piyano Aranıyor. Ev için (aylık ve “e ER kira gi bir PİYANO OrUZ nilir: fikrindeyiz. alâka olanlar Ankara Posta er No-54 ad- resine tahriren müracaat € ir Havacılık ve Spor En son çıkan 65 inci sayısı a yazı ve makalelerden birkaçı TAYYARE KURTARANPARAŞÜTLER. Ami havada sir arızaya e vakit tayyareler paraşütle sald nasıl yere indiri a KARA AHMET ve KURTDERELİYE atr HATIRALAR. Fransızların iyonu Loboşeyi demir kolları arasında mağlüp eden NN Ahmet ve Çaya'yı yenen Kurtdereliyi NASIL TANİDİM? ünlü şam; Izmir tramvay ve elektrik türk anonim şirketinden: Heyeti umumiye, içtima irk yesinin 31 mart 1932 tarihi- ne müsadif pazartesi saat 11 deş Şirketin Bahri kâin merkezi idaresinde alelâde olarak içtimaa davet edildiği ilan olunur Lâa kal yirmi hisse senedatına malik olup işbu içtimada ha; azır bu zi dukl: 3 nrişbuilan e Mi rkezi idaresine veya bir a tevdi nmaları ve his: m müddeti nizamiyesi zarfında id eri als bir kı pe hamil bulunma ları lâzımdır. A. Detterdarlığın- dan: Muhammen kıymet âra — Centler markalı otomobil 100 Aylı arkalı otomobil 100 - Bük markalı otomobil (375 00 Pantazotlu sa) 32 0 Açılır kapanır sandalya 45 00 e n sandal 3.00 arda yazılan © ve sözel 2 3 032 salı günü amk AE temdit edilmiştir. Talip olan: ei müzakerat: 1— — Meclisi idare raporu ile tetkiki hesabata memur mürakip ra- porunun kıraati, 2—1931s rar hesabı ile bilançosunun ve safi temet tuatın tevzii tester tasvip ve kabulü ve heyeti idarenin tebriyesi. 3 — Mec sl e aza nasbutayininin tasdiki, meclisi idareye e meclisi idare arel akkı huzurunun tespi enesi kâr ve Zal yeniden aza in! intihal br tı, 4 — 1932 senesi için tetkiki hesabata memur bir mürakip tayini Le e biti. 317836 Emlâk ve Eytam Bankası idare meclisinden: 1930 senesi adiyen inikat eden heyeti umumiye içtimamda ta; -akiplerimiz Ahsen zi Beylerin yerine bu j e 3 — 7320 rn ki ie i iş ke edilmiş ERİ ve Fey: defa 2 1031 eyeti umumiyesinde sabık mali müfettişlerinden Mu ii a iline Bilet ve sabık Ankara mebusu İhsan Beyler 1932 setesi için SA A > i 2S Nafıa Vekâletinden: Mi Ban urakipliğine intihap ve tayin edildiği ticaret kanuni Si dis nun 2 inci maddesi mucibince ilân olunur. ii Antalya vilâyetinde az re yollar umum seke ve cemiyeti umumi dl inşa Perize t köpi pazarlığa iştikâr etmi vee 5. 3. : ie gün üzerimde yaplac Go0610) 57 arline müz Cn merkezinden: o | Nafıa Vekâletinden: lira v. bedeli beton döşeme, şo gü at on dörtte mafia vekâlet iii miyetimiz bime d. rr makamında inikat ede Ee > ” eyi atiyle bir ayak etra-İcek olan e köprüler imüna- münhal âtiplik için müsabaka ile Köprü inşaat müna kasası, mal olunacak anroşman pa- Line sa benle nuna müracaat etme, | bir memur alınacaktır. — pike iz suretile ibale edilecektir. İleri ilân ol yem martesi Şi yapılacak müsab Xi Ante'ya vilâyetinde ket ya gireceklerin gbiiyei fenniye yağ Taliplerin malümat almak üze- 3—7842 ya girmek için ini ve aş | Serik yolu üzerinde bulunan beto- $ekiz gün evel keriğini” bitirmiş olmak şarttır. o İnarme ve çi vasi TAN ii ke |mum müdürlüğüne ve teklif 2. 3 —7805 vilâyetind şifli aksu e muvakkat teminatlarını ŞSıhhatiniz i için en iyi meşrubatl.. Ziraat Vekâletinden: Tapay Boa ani Gökir ymm İri almıcış tl Şi 9 mak keza 5 Ton Göztaşı, âniki Şe Bomonti Birası sat ve (00) sk gü yar ve (asan) Nia bedeli keşifli. İspi| > özim BRE dar main —Ei Bomonti Rakısı mesi mucibince kapalı zarf usuliyle k Ceİ akini 21 el müddetle mün. siniz va si > libe ihale edi mal 5” e Bomonti Gazozu di d. İl il hi ws , Te li Ankarada Ziraat Vekâleti) $ N Bomonti Sodası mübayaat Komisyonuna ve İstanbulda hadi Iâyık görülm mir, Antâlya ve Sinop 5 yık görü eiiinden bU | disliklerine müracaat edebilirler. > Bomonti Buzu birini ziraat müdürlüğüne müracaat Tre) ayrı ayrı talibine ihale edil Her köprüğe ait münskasa z a : evmi ihale olan 14-3-932 Pazartesi gü- meki Üzere kapali zaf usuliyfs ve-| beş Tira bedel mukabilinde nafta Bomonti Fabrikası bilap ini teklifnamelerile — birlakte ” > Ankara — Yenişehir. Telefon: 1942 m en fiatın yüzde 75 nisbetinde) o Münakasa Kes 3 — ye müsadif | ve mezktir ilkler e başemtikidin şeeminatlarını mazkür komisyona miele ye 4 de nafıa veİliklerinden satım alabilirler. © 3-782; kâletinde amed Münakasa-

Bu sayıdan diğer sayfalar: