28 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8

28 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HAKİMİYETİ MİLLİYE “No. 3816: ON ÜÇÜNCÜ SENE ANTENSİZ: İŞLEYEN OTOMATIK ISKALA İLE MÜCEHHEZ TELEFUNKEN - 340 PAZAR 28 ŞUBAT 1932 iii HER YERDE 5 KURUŞ - UNUNUNZNUNZNZNZNZNUNZNZN NEN İLÂN. | ANKARA BELEDİYESİ SÜTUNU. M.M. V. Sa, AL, Ko. dan: b i OTOMOBİL Tamir ve B8oyahanesi Salahattin Refik Fabrikası Limited Şirketi Ahizesi Radyo Aleminin Bir Mucizesidir 4g TELEFUNKEN Ankaraya Geldi Telgaz Magazalarında Bugün Bugece Kulüp Sinemasında i W. Plan Almanca ve aki sözlü ve şar: Mi ei aşk mace imi” : usluk, M: Brian Aheme be Madeleine Carr: : Fox Ma; nın en mükemmel alım satım merk sım O Avrupa Ve 13 ilâ 3m art 1932de devam edecek olan Viyana Beynelmilei se Ziyaret ediniz. 8 ilâ 12 Mart azi; *sini Yeni Sinemada Canlı Ceset Meşhur Tolştoyun Me ateşin aşk mn iyii ba tan baş müessir bi M: Jhon ileri ve el lae$ Adore. gazin Bogaz içi balıkcıları ve şarkıları, Eeririririri ya Valiliği Bey ca ikale Maa Kalâde ği ır, Tafı tak Kartları ve tenzilâtir biletler almak tayda "NATA,, seyahat acentasma müracaat Telefon Beyoğlu 4914 met silât li sefarethahesinden almabilir. İşti- için umumi mümessilleri Galatasa 3—7827 Pazarlıkla mübayaası ilân mentoya teklif de icra kılınacaktır. Taliplerin o ve saatta Köprü Çanakka! Çanakkale an çandan itib: olunan e edilen fiyat gali görül- | at basi 3—7853 düğünden yeniden Pazarlığı 2-Mart-932 te'minatlarile birlikte komis- li 3—7851 e vilâyetinde say vs yollar rinci ekm yedibuç: | Başı boş bulunup temizlik hanına te i İLLE in | yuğun ee üç güne SÜ" işleri müdüriyetine leri takrilde epi / İ 3—7854 Nafıa Vekâletinden: inşant ir eklif e” müni 4 de kadar nafra vekâl görülen 2x17,5 metre en temizli ike m m g4 a 49zait 700 Kr ini ni | günü saat 1 lüzum | ti müsteşarlığına vermeleri lâzımi dri alipler münakasa evrakını g ek üzere nafıa vekâleti in) u- zarf ii e mi konuk | sum müdürlüğüne, İstanbul, i muştur. nün bedeli keşt mir, Çanakkale başmühendislikle) 25,900 li e rine müracaat edebilirler. Münakaj Münakasa 14 mart 932 M5 sa ERİ (5) lira bedel mukabi-i müsadif pazartesi günü saaton e Nara vekâleti levazım ded Nizamnamei lâde ici heyeti umi GÜNÜ SAAT ran heye , Münakasaya gireceklerin ehli KE fenniye vesikalarını sekiz gün | bi Heyeti Umumiye Daveti Türkiye İş Bankası Meclisi İdaresinden: esasimizin 45 inci maddesine ni ales kları. hisse başmihemdiklerinen Gl oni 3—7804 umiyesi 27 MARTI ON BEŞT mm bankanın merke hiss muayyen ica olunur. mucibince ge rek asaleten, gerek vekâleten s0 mi e malik olan hisseda eti umumiyeye iştirak edebili: Ancak e şahsan ike ve sahibi rey olmalâ rı lâzımdır. işe hamil oldu! €| miktar ve numaralarını mübeyyin bir cetveli ve mezkü il > ” A 2 nizamna! n S0. ddesi hükmüne tebaan hissedarani İ danbirini tevkil suretiyle he olanlar dahi mevzi uubahis ve — Meclisi i rası tin tayini, 5 — 1932 senesi mürakiple rinin intihabı, 6 — 1931 senesi mürakipl: rine verilecek ücretin tayi 3— cet velden başka merkezi il dan bir hafta evvel beer mize tevdi m ? ber veçhi atidir delle 205 kilom. ile münak şeraiti anlama kalemi k e her mine ei. iylân olunur. İzmir Maarif M müdürlüğünden Ve. |'den iytibaren 20 gün müddetle ve la pi 37817 Maraş yilayeti Dain enecumeninden : Vilayet ski. beher kilometresi alı zarflı May vazedilmi: Gündoğdu mevkiinde inşası tahtı ka- e kapa- altmış lira be 'r gün vilayet daimi imi IM BAŞ; DİŞ ve MEVRALI! LİE harci RAN 10 Nnmaralr mağaza | 7ârf usuliyle münakasaya vazolunmuş 37659 'azartesi gününe kadar çıkacak | *“” Tüliplerin proje, ia aim en her Pazartesi ve Perşembe gün- e iç e Mp Pe MEET pe rif Müdürlüğüne ve yevmi ihale olan 9 vi Meri Tike derz çeri saat 15 te Pazarlıkla ihals edilece-| mart 932 vi günü e 11 de | Binden şeraiti anlamak için her gün en-| meni dalmi riyasetine depozito iz za ii İcümeni vilâyet kalemine aaa ve mami birlikte müracaata desi Civarında "Hakimi zilnâ olunur. 3—782) Çan MAĞ Benli Basılmışğığ, yeti umumiyeye iştirak ça mura kipler raporun! — 1931 senesi bilânçosu nun va ve celi idasinie 4 — Temettüün sureti tak simi ve tarihi tevziinin tesbiti — 1932 senesinde meclisi idare azalarına verilecek ücre, e ; 28/ e /932 Salar itibaren bis ruş azami

Bu sayıdan diğer sayfalar: