29 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

29 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ai ŞUBAT alli © nek” Lira PAZARTESİ 1932 d © No. 3817: ON ÜÇÜNCÜ SENE HER YERDE 5 KURUŞ Gündelik YUKARI KONŞUMUZ. | SIYASI IHTILATLAR. | TOHUM KONGRESİ. | Ticari Teşriki Mesai. TESLİIHATTA eme cemiyeti on sy Türkiye — aa mitesine Japonyanın verdi. vaba elm edip le düşünürk. raftan, Ri en devani ediyor, üzere Cenevte. 28. A. 4, Terki teslihat konferansı tarafından da, Rusya'yı bir rakibi bilhâssa hafta 1930 - 31 YILLIĞI, Şanghay. 28. A. 4. Sabahleyin saat 5 te yü si e nilliye şeraltindeki birçok yanğın rim, esseselerin mahiyeti hem hem Japon Harekâtın Reisicümhur Hoover Şanghay. 28. A. A. > : Ayni zamanda gelecek bir aya Si her istasiyonun — bütçelerini İngiliz pim elişi hper hazırlayıp getirmelerini Yegin eiyitleeim ğ ra, 28. A.A. bomb: alimi eörlei sr Bü di 1931 seneleri e bü sabahi Japonya'ya m. Bütçe tanziyminde vilayet iytibariyle ri dikkate almak gösterir istatistik beyaz bulunduğumuz şey tur. Teşkiylâtımızda neler cağımızı ve niçin mizi müsavi olarak Bunlardan maada başlıca lde ehemmi > verilebileceğini yazıyorlardı. ite Cİ bay geli lim sz tercih edeceğiz. cetveller de hazırlanmıştır. > e tarafı, taktik olarak yapılar ia sip fedakârlıklarından geri 12 haritadan mürekkep ve İngiltere'de kontluğu muvaffak Devlet Histamin idarelerini: nı temenni ederim. ibaren ab Kongreye Gia veziyfelerin: inhisar idarelerinin mali, Çinin. bir edilecek inhisarların son ele itbalât ve ihracatrna şehrin gar, va sa Bolu, 27. Hususi. arar, Vilâyetimiz olan istatistiğin ecnebi olan kısmı tamamlanmıstır. Ölü göndermiyen hir ve tahlilli netiyceleri top ateşiyle büyük merasımle beril 150 bin nüfuslu zengin i hirdi. Bugün Şanghay'a Halkım, Halkevinın açılma kitaatı imtiyazlı gösterdiği yüksek ya ihraç olunmuşlardır. ve muhtelif ZEY ; İ N DA | Ri 1500, ayiatı iştirak hususunda izhar Çin za bin sivil tahmin samiymi arzu, müstakbel FALİH RIFKI nuyvor, Falih RIFKI (Devamı 3 üncü. sayfada).

Bu sayıdan diğer sayfalar: