29 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4

29 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

silimi Ez Püt ister, Sine Başk » yim 4 Pütükisii'i in “Baba s sı Ne Söylemiş? Türk İnkılabı ve Mustafa Kemal ekil si, Memleketinizde Fü- Açık dürismin En “duğu sırada verdiği bir mülakatta, şhem.mensup olduğu meslek, hem .de Türkiye'den aldığı intibalar iti- bariyle dikkate şayan beyanatta iin işler rdır. Bu beyanatı aşağı ya alr TÜRK İNKILABI CANLI BİR MİSAL! — Fü emire da memle- ketinizde henüz çok malüm. Kem irani ni) umumi manasi; aydalı ve dak ude getir. mek için geçmiş ile olan rabıtala- 8 kırılmasından ibarettir. den FÜTÜRİSM... ili a ir Te- e ni sevgiliyi e cek, gönlüne selli, bir sevgi arıyaca Memeni ını sile- te- başka e bir tı FÜTÜRİSM'İN GENİŞLİK SAHALARI. Jisi| hâlice ekli P kle, yeni em Nümunelerid ir! gördünü dı mızkada. bez m in “par CEMİYET or Samasınna FÜTÜRİSM. rism alya 'da doğu. D ism, Almany: resyonism isimlerini aldı. Rusya “| da devlet sistemiyle ia etti, | PE ma Iyada faşism ile pek eyi uyuş- z alı ii. Deli Dumrul adını cemiyet içindel| kırk yiğiti ile nz birdenbi- ve istihsal aleti ola- zrail içeri girmişti. Kapıcılar e telakki eden ifratçı ve gayri ta| ve çavuslar Azraili i iceri girerken b ai gildir. Yalnız | görmemişlerdi. ui ezen, üzen, harap eden eski Deli Dumrul içeri girenin Az- aşk iki — — er ail olduğunu öğrenince derhal ka z. Fak: e ile? Doğrusu he- de e bun alma IŞ” | siya Sİ SAHADA FÜTÜRİSM. Siyasi sahada fütürist sen halis ik İs A ya ençli- ifti ar duyan ağla Mesel iyii m ben, İz iletim olan e: omalı- ie timi se evecek “İ ler birver vardı. Bir kuru çâyın üze iR rın cihangirliklerini al ; değilim. Ge- 1 HAKİMİYETİ MİLLİYE Mili Tarih Tetkiykleri: ESKİ TÜRK EFSANELERİ. x Hüseyin NAMIK Oğuzelinde deli Dumrul der- rine köpfü ye ye 30 akçe “alır geçmiyenden - de döğe döğe vi akçe alırdı. Bunu m böyle e soranlara da benim ba- turluğ! erliğim, yiğitliğim ni lim kılıncını çekmiş, lin üz yürümüştü. Fa- at ia m asal bir gövercin IÇımuşi U ni oği aç Lela avlıyarak geri dön- dü. Dönüşte alkanatlı Aral Deli emin atına gözükmüş, at ürk müş, şaha a ve BE Dumrul ere düşi Bu eli rinetti, amil oldazu| jezl surette ar I öğret mek İsa ve ei iŞ an Eski EA kü KR işlerle e en kuvvet a Türl li bir fütürist ii sahibidir de- Osmanlı İmparat: ile, bu di, a apan ihrikidim EREN üzerine i Dumrul da: or — Öyleise sanane oluyor?. Mademki can veren, can alan Tan rıdır; sen çekil aradan; gelsin o benim .canımı alsın: de Bu sel anrı abite bir yaşa kad: ve bir yastan sonra geni çliğin de kendi pili tına o hâkimiyeti lm ti, yeni mesleğin e- del ral ye ve ei Sanatlar sahala- rında olduğu gibi içtimaiyat ve si- yasette EE mevkii olduğunu iddia etmekte, SANAT SAHASINDA FWrPİeM, M. Mar; yaş vi fütürism'i şöyle tarif edi. — Eskid. En Hiz sanat eseri, me-| sela bir resim levhası, mevzuunü | e ve küçük teferruatına ka- dar, gösterirdi. Halbuki mesel: Saat 19,30 - 20 di Sait e tayyare ile İstanbul'a gelirken ne artma viyolonsel ile kon: m? Şehrin umumi şekli T gün saat 12. o ia a0 a De gö erir, Fazla bir e gös-|ous ta! Böylece ii ei tabit gö|üçmakta oldı rünüşiyle Gieş Gramofon konseri. 10 Courageous'ü — wa Tayyaresi vi RG) Malta, 2 iŞ — Couragek e sine mensup eniz tayyaresi Malta açıklarında lukları sırada tahlilini iyi b irakmış oluruz. Mızıkada ps derisi da fütükiüm kendini göstermiştir. Bilmem veni dır. k denize düşmüştü! iü pilot yani mülâzım Diet #atilâzımi Colins telef” ami Yin e| Ka a köştür: Bir kabahat işle zi m e ni hayet affedildiğini, İtakat e Çin sa sahnei izini li n bir Harp liğe taniredlerini Ri tayya Cephe ei ği faaliyeti, . Çinlileri Gree Halk Fırkası Vilayet Kongresi. — (H.M.) — Aydın e Hik Parka çlyet fevkalâde kon, a gün pıldı. Yeni vi Let Phillippines Adalarının İstiklâli Mesele: ve Washington, 27 (A. A, Mlippines adalarınm isti tiklâli me: esinin tetkiykine memur komi — mi mebus Adnan ve Fuat, mühendis > Adi Z Hafız, Doktor Mukadder, Avukat mi Mai si ee Kadri tüccar- dan Ri e Sedat Nuri önleri seçilmiştir Büyük kongre mümessilliğine çiftçi Ethem Kadri, avukat Neşet ve Söke Halk si Beyler seçilmişti: Gireson Müd Meclisi, e Reisi Hulu. yi etmeği natık olan projeyi kabul et miştir. Sabık Kayserin Sıhhi ld Berlin, 27 (, ET Kay” ser, tamamiyl in Heri iyle gün, tenezzüh icra rep olup” akındı aci hoşuna“ giden meşgalelerine Ri yabilecek, , Bu malümatı veren Gazette de la Croix, bu hususa dair olan, te yalvararak karısı ile vedalaşması- > VE Kg a karısı- in yanı Vakayılanlattı; iki oj luna. eyi akarak 1 rica etti. erdi m, göh. yiğitini. ş lm tanı$ olsun, lsun, Gök kain olsun, ği Tanrı tanığ ol Sn çan senin ee? kurban olsun. zler Yüce Tanrının Koşu YE Ke > (H. ei yi İşe yelek umumi meclisi bugünkü son celse |nakus haberlerinin dağ olmadı gilin isini adışı| sinde eği seyi mutat muhassasat| ğını ve hususi bir maksatla a nı veremiyeceğifi » bu. EK devkind iraatinin terakki-| atılmakta bulunduğunu Mive,eyle annesinden dilemesini söyledi. D. si isin saire ae eren yük: Sitedir i Dumrul annesihin yanına nesi aaşlı raat fen memuru ; tu Vakayı anlattı. Annesi de.her Eyi da. seyini verebileceğini fakat canına| ba tahsisat kabul etmiştir. Roma, 27 (A. Süne kıyamıyacağını söylemişti. Azrail 'ncümen azalıklarına Gireson| ma, Ea PR iğ Deli Dumrulun yanına gelerek cal dan Tekbaşzade Aziz ve Gümüş lesinden — kişiyi yi faşizm aleylihile nını alacaktı. Deli Dumrul Azraile|.zade ora iban n Zaim çi La opağanda yapmış Iduklarından Atıf Beyi nn ele ilmi temennisi lm semeret İ Paristeki ag Bankasını Pa; aris, 2 CR, Buradaki bi âvya bankasına taarruz ede k 150 bin Ürek” Ai müteca- izlerin a levam edili iyi i Bazı lunmuş ve mütearrı lafi b ai — ması için side ii “Her ikisini de affetti. bir alınmıştır. ti ve ki münist REM a“ İmazı ir imi rnalı 3 komünist - ile, ko- na mensup olmakla un 5 amelenin'de mahkeme sini icra etmi: ye un! miz dan yedisini bir ve üç buçuk se: rasında tâha- ve iin hapi? ötekine mahküm B Birmanya'da. oon, 27 (A. A.) Kiyama nya'lı idama, diğer 15 Bir- İmanya'lr'da yi t mefiye mah- kfim edilmisterA

Bu sayıdan diğer sayfalar: