29 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5

29 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

29 | ŞUBAT. Anadol 'da Köy ve Köy İktısadiyatı. Bundan bir müddet evel Anado- lu'da- uzunca bir çi S1 e! ğe Rezin; hay tetkik seyahati hâraj ap eder."Bündan başka halk, ni e ai bentler ve sa- ire yoki un için de esasen ne ai ne de servetleri müsa- ittir, Köylünün oturduğu meskenler çok lili demiştik. Bu çamur dari evlere girildiği zaman müte- şi olmamak imkânsızdır. Çok e kelam e bdldi HAKİMİYETİ MİLLİYE ZİGANA'DA RESMİSELAM. —Bizim şirkette ei hoş, “sün in görmüş ii Zi efterdar- lıklarda bul van yetiştirme şart cut hayvan ırk in tetkik İn dum. Hayvancılık, bir kö Teketi olan Türkiye iktamadiyatmın| ve eya lu köy iktısadi- yatı mühim “bir Parçanın e için. köylerdeki öylü kanda ikna ararım tetkik tmeğe ve ak ü- Le çi Ve burada eşya namr- söyler Bu da onlardan biridi a bâzan bir kilim bile bulunmaz. ir. İa- n m he bej va em vE li; Olmuş Hikâyelerden. Miller İM vah ki eyvah! bir e Gi Zığana'nın or! alen n arabacı zaman aral Sin ki bir alman ta evel ns vermişti. mıntakalardaki bahseder: “Küçük Hafriyat yaptığı köyler ve köylülerden ken e diyor ki: a'da nok lar kürler Bn ahalisi kü kendi şe an ki sa kalı Gi anlata; -x 2 defterleri ğiiğari zurum defterdarlı bi geçrildim. Şimdiki Se nite in di O man İda ım: olmi re de, bu tetkiklerden niğiiyeleri çıki ela çalışacağı; velen, Türkiye' vie kö; dylü me- selinin ne ka iz r in olduğu- ba ei yi H 2 biliyoruz. ii, KE .|da az müteessir Giri r. Bütün İsti lalara rağmen, bu halk, birçok se- ciyelerini yauhafazi e etmişlerdir. En ehşükür oyılın on etti ki doğruymuş bu e cün na ım ki â dedim, arabacı köyü buldu, MR, getirdi, uğraşıyor- "Elli adım kaldi * kal madı lendim: arabacı! arabacı Mn hay allah senden . razı olsun! eyi ki şu ” İköylüyü buldun. Ara ii be; 5 on adım kaldı. Ne göreyi se: se€s- beni Kn mı?! Se subatında Tırabzon'a . olaştım. ei iyor, vallahi de geliyor billahi de geli- ri eski aletleri ve e tarzları ai de mevcutti i, hat R: ir etlere Hititler İevadekin den daha gerilemiş e şayandır. kısmı olması, çok ugün Anadolu en Kurunuula a yaşıyor ve Bugi An adolunun birçok yer- han ğ lerinde, binlerce 8 sene evel el ıkmaz a koştum, al kiraladım. Br tesi De kuruldum, adi bakalım ara- ağa, ver elini Erzurum! Sen iel acele eden? acele — ei yol a vazifenize . başlayınız si şeş yakl a kırık, yi işiten sızbandut gibi bir ayı sy a İkalkıp sın 1, dağın yabanı ayısı eri tecili eder mizoti h! 5 Aramı; ği ad -n kida kapadım o iyi da yali olmasın, yer var ii a iki. ii ie reden ri geldi bil İmer, ukluğumdan ış, olacak; kalmı ağda ayıya selâm verirsenmiş ayı ol LEE beni | Hikâye bi Fakat işin a GÜNİ DOZ Z Vurulan Polis Memuru erkezinde Meselesi, z Geçen gün polis m z eye arkası a Res p tarafından ce: w vefat e Kamışı denen eri >” a Kr Bu şartları değiş- da rmek için bu İN Görmeli v ve ona gözü açıkça Pİ anmağa ai 5 Gi zününk? ne ei kalmi ağını tırm: mrt! zırırt! dan bakabilmeliyiz. tekmil haberini Verdi” Ok çatla- tlar bitkin, SN ler sandı! Dier al ya da koskocaman e anak yi in ayr. Ben durdum o durdu. Ben göz- olmuş ve raporu verilmiştir. a kö; köylüyü tetkik e, ei onun ihti yaçlarımı düşüneceğiz. k te seci Şubat 1932 vaziyeti Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası Lir. o K.j Lir. yanıyoruz, evvelen bu geniş kütle- - yi göz önünde tutacağız. Mei Kasa: kette d bir medi e inkıla- br mı yapılıyor, bu inkılabı bu ile ede vüle niş halk kütlelerine inmesini temi çıkarı b ne calışac: el Altın m rr 6121 487) 8.609.278,65) u muh akka şeş ii iie 33 24: 46.484,21 © Mel re ai safi 2216 335) 3.099.753,81 a Kö Banknot 9319232, miz müddetçe K Ufaklık 56.473,30) 21.191.222,02) diğ i dedir İnel ağ ar ARK | Daildeki Muhabirler sn mediğimiz müdetçe, bütün inkılap | P““içteki Muhabirler: ii köylüyü Altın mevcudu İlaveten tedavüle) t n her sese, ü i De ee k- taklit edilmiştir, suni bir müesse' ey lar karşılığı) 10509608: sedir. Bu itibar öylü meselsi, > : emleket münevveri için yeni bir) Altndj Hye e e yeni bir “culte, haline |, tahvili) Döviz mevcudu eaiierisin gelineli yi notlar karşılığı 3.810:976,37) — ll laa Börkitet döyizler 162.428,56) 5.630365,82) bir t ye sonra eat Hazine Tahvilleri: bahsedebilirim İlk tetkik sahası Kayseri di ea sini € Ki naktiye karşılığı İ158.748.563,— takası idi. Kayseri'den Uzun Yay- Kanunu! e 8 inci maddelerine tetfikan —EADARA ii 8202 Ja üzerinden Si kadar gittim a w diy a ee Bu seyahat bir hala sürdü ve di: w ma köyleri gezdim, köylerde kal- Cüzdan: dım, köylü il nuştum. Gördü Senedat, güm ımumi vasıfl iş ğı * lâsatan sudur: Orta Anadolu köy- Men zl azim ln kei leri dd i ii e a J ei a e ww ye p İİ dit İmetle). , 24.704.837,50) 24.704:837,50) ME & >> > a dal A Altın üzerine avans 3 : 626,80) ılmış, küçük, iptidai i meskencikler bu köyleri teşkil e- mara DSİ Muhtelif 4211.946,08) Nazım Hesaplar: Kanunun 6 1 mad- st) yi : . erik tev-İ 500.000 Tiirk altınoj 4.625.000,— ın kıymetle: AMİR iğ çekte Depo Hesapları 224680 Sermaye Tedavüldeki Banknotlar: Deruhte edilen evrakı naktiye vaki tediya vazedilen Karşılığı t altına tahvili kabil alara selevliğe VEZİR Vadesiz Tevdiat* Hazine hesabı carisi Diğer mevduat Döviz Mevduar Muhtelif Nazım Hesaplar Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine tevfikan| t Deruhte edilen evrakı naktiye bakıyesi Karşılığı tamamen altın olarak tedavülej 158.748.563, - —1.550.090;— 157.198.563, — 0.666.239,54İ dövizi z sit 5 3.810.07687İ170.675.778,91 71656457) 481006741) 5.526.631,98 43525767 2044611954 4.027.240,80 daha : çabuk in Zee vardığınız dn süphesiz ; g

Bu sayıdan diğer sayfalar: