29 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

29 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HAKİMİYETİ MİLLIYA 29 ŞUBAT. Hakimiyeti Milliye Müessesesi Gazete ve Matbaası ANKARA Çankırı Caddesi No. 11 Telefon: Gazete; 1062 - 1063 Telgraf adresi: Ankara; Matbaa: 1064 Hakimiyet. Matbaacılığa ait en son sistem iymalât ve neşriyat. Eski Türk Ocakları Merkez Heyeti Matbaasının İlavesile 1932 Senesine (Hakimiye ti Milliye) Anadolu- nun Muazzam Matbaası Olarak Girmiştir. Rotatif Maki - Ofset Maki- nesinde nesin ». m afi oi Re kez peiğlekimeşi lere hisse netler l ) d ni okla bl Intertype Ma- MATBAASI Tipo Maki- kinelerinde nelerinde Mücellit ha- nesinde Ha V acıl Il k ve S OF Go.mc Sayısı Çıkmıştır. p uanm bu sayısı, ii a konferansı münasebetile devletlerin hava silahlarına dairi M gayet İstifadeli yazı ve resimleri ihtiva etmektedir. İÇİN DEKİ e BİRKAÇI: arbi insanileştirmek muv afık değil mi — A ein ve silahlar: — Devletlerin ne kadar tayyar eleri var? — Amerika ve silahlar — Tayyare parasi — Genç çi Ka tayyare m uçabilirler mi? — Soğuk, vüc uza ne yapar — Bert der diyor ki; — Havada neler kesin — Kara Ahmet rtdereli ye ait hatıralar — Son korsan eyvan akib eti ti (Beşinci Tae — Sinema ve BEK Adolf Men ju, Jean Hi EHÇET KEMALİN m, PİYESİ NE DAİR... yaldız — kal sümenler, Se n ve meşin üzerine al- tn yaldızlı denklr $ İLİDİR İN. Taşradan şipariş kabul eyi giri cevap iel Belediyelere ve e Fırkası teşkilatmı Ve PA me TİCARİYE İÇİN KASA, YE VMİYE, DEFTER İKEBİR Ehven Fiyatla Satılmaktadır. Büyük Tayyare Piyangosu 12. ci Tertip 2.ci Keşide 11 Mart 1932 dedir. Büyük İkramiye 55, 000 Liradır. Ayrıca bir de 20,000 Liralık Mükâfat, Gayet nefis iler 2 bart MAHKEME VE İCRA İLANLARI. BİR TETKİK YAN NNN © Yİ ke kr ilerki) Bu Akşamdan İytibaren. Kulüp Sinemasında Yeni Sinemada 1: M: Mİ İlâveten: Dünya havadisleri -paramunt- ii Büyük Variyete MİLTON Lostracılar Şahı Fransızca sözlü şarkılı kahkahalarla Almanca Sesli sözlü şarkılı operet TAUBER'in en güzel şarkıları M: RİCHARD TAUBER kıymeti mu | SEYRİSEFAİN. İZMİR - pi in iz maz üstünde bırakılan mezkür gayri (Ankara) 1 mart bali Mide j | | | Ankara İcra Dairesi İflas Me| rak bedel farkı ve mahrum kalan yüzde! ZON POSTASI murluğundan: eş faiz ve diğer zararlar hükme hacet mn) 2 mart çarşamba 18 vukat Mehmet Emin beye ezgayri| kalmaksızın alıcıdan tahsil > CAY i dan dolayı Tah- | ri menkul muhammen İN POSTASI < ERS acze alınan Aktepe mevkiinde Şar-| takdirde üç def el kan karakoç garben Mercimek oğlu An-| çok arttıranm üstünde kiriy ve li Çanafarn) 26 şubat cuma 10 da. Iyevm ei teahhüdünden mi ulur. “Arttırma art- SI. ere cumartesi, Salı, per- pembe 18 ca oğlu Andon Efendi bağları ii se iL knk Ri mz 3 — 7320 namesini okut ABİGA POSTASI, malüm: ate almış at iyi oluna- yeri tarihi iylândan iydiharen 90 ta caktır. Fazla alma pu “aiyeler | üm) cumartesi, çarşamba, Ankara ikinci sı- İYLAN. çıkarılmıştır ları yn ol 3-786 MUDANA POSTASI, -j|» Vöğinyal #İaimm ii f ve Müştemilatı. ler (Antalya) pazar, nıl orman müd ur- e İp Milli Müdafaa Vekâl sanı gârp cihetinde Hacı Beki Ankara Beşinci İcra Memur- | Gaalata ve İdare ikm tai .—. .. i p” &n alma komisyonu tarafından Ankara 2ğa tarafından işgal edilen üç odalı ve| luğundan: lar. bime en: . si * İ bodrum katlı 1500 lira kıymeti muham Açık Artırma Suretile Satış 3—7615 erkez Kumandanlığı mizin inde bir bap hane ile krk kada n Ank an müdüriyetine ai rilmiş olan menesinde bir bap me ile kr i S7 değeri ke mem : nahi Ne öy 1929 tarihli 7005 liralık teminat b di VEE li ein > . Terzi Mp min ey İLAN. : zarla n Irketine Orcu a- . v müsadere emvalinden mikt: kati mekt bunun makbuzu zayi A Gİ ei ane aj e Şi e e M.M.V. Sa. AL. Ko. dan: ii hatmi ilâ i yazılı mezat kaimesi mucibince mü tış Şartları > Makinesi 240 lira kiymetinde olup | — Pazarlıkla mübayaası ilân olunan Çi- için muhtar muamele iyfa. kılmacağın- talip kalı bur Feneri temdit edilmiş dığı iylân olunur. al 1 — Arttırmaya nl in kıymeti klif edilen sre gali görül- mulammenenin yüzde önü nbr erir sile tale einen iel lığı 24 Mart 932 ertaym fabrikası vekili Alferd Schwarz Posta kutusu 129 Ankara ihale tarihi 3—7863 W lip mi şartnameyi öğ T gü: si günü saat E Ş Kaderi orman müdüriyetinde müte- Bakkallar Cemiyetin- Pp: 1 ya - Tap ve ferağ ve verği harçları il mi mezkürda satış memurine Mü-)de icra kılmacaktır.. Taliplerin o gön 1 Il 3—7861 ü a kları tapu siciliyle sabit “ol ve saatta te'minatlarile birli — m İmıyan inme alacaklılarla diğer alâ- Ankara Beşinci İcra Memur: ! yona müracaatl: fun * vE irtifak hal ke sahiplerinin | Tuğundan: 5 Atpaza rında ağa zade el şekkil komisyona müracatları ilan İYLÂN, fa dair olan klrn tarihi Ee e in ikametkâhı a - in içinde rakı müsbite-| olan ii olunur. l 2 788 den: © İtibaren 20 gü Ankara Asliye Ceza Mahke- Şeker yapı- mesinden : il icesind leri i iytil leriyle birlik uriy bildir. Efendiy iye. çuval 6-3-932 tarihine müsadif cumarte- i p ed i hakli Naman e olan brandi si günü saat 14 de pazarlık suretiyle sa- toz Mühür fekki maddesinden maznun - ise peş her gü m rin beher okkasının azam! u : şa satılması tekarrür şe Gi luruşma günü olan 15-3-932| miyetimize mensup esnafın bun- dan fazla fiyat enn ve | perşembe 4— Satış. 31-3-032 tarihine müsadif medi takdirde mahcuz Ey günü saat 14 den 17 ge kadarİn makine bulı inenizin Paraya çevrile-, mn edemiyen! iyetimi acaatları rica SE. malz arzu edenlerin muayyen günde M. A ği son defa olarak ilânen te — M. satım alma komisyonuna enik pılacaktır. Satış peşin parayla ve arttır | olunu

Bu sayıdan diğer sayfalar: