29 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7

29 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

29 ŞUBAT. HAKİMİYETİ MİLLİYE Kö dl ve nazarı dikk aldı: Dünya moda se Ii günü gününe takip mek... i nu maksatla yüksek mütehas- snlapız” idare ettiği hususi bir büro tesis etmiştir. Bu büronun bütü meşgalesi, bin moda cereyanlarını adı takip ve PARİS'te çıkan her Sn sne burada derhal tatbik etmektir iIPEKiŞ Moda Bürosu Dünyanın en büyük rikaları dı Yüzlerce Tecrübe- en Son İPEKİŞ: Avi Diler hattâ onlardan daha i ak lez Pek Yakındad ecek Artık Harımlarımız için Modayı Takip Müşkülat Kala ya “eğri Bu M seley künden Haletti, » kurulurken şi tayı esaslı ipek fab- üyü vrüpa yeten umaş yapmaya muvaf- HER YERDE MÜKEM- MEL BİR RADYO ALICI MAKİNESİ “PHİLİPS, YENİ BİR AHİZE ÇIKARIYOR. Radyo herkesin istifade e- rağme! ım büyük biri ısmı radyoyu eyice dinli- yerek istif: ektenl mahrum kalmaktadır. “PHİ iz ii buj kere “Arbolit,, namı verileni makine| mükemmel a-l ik eriş bir Sese ok Sağ k heri kes bir radyo alı ir. Bu ahizen' rası 930 A. sia eikapii i şimdiden dır. Bumi ii Er PHİL İPS,, 930 e ahize layik olduğu rağbet > edilmiştir. HİLİ | > 930 A. enson PHİLİPS modelidir. Fiâtr: 225 türk lirasıdır. 3—7828 EEE ri SERER iyiki Halk iş idarehangsi. Bula pan Polis rm karşısında ANKA! imes) | | iz | İsticar | b. | Braz efe fl ef Yangın bonosu alım ve satımına tavassut olunur. Bir Tasarruf Hesabı Açtırınız Çocuklarınıza Bir KUMBARA AY namiyle maruf Otel ve in her şeye elverişli bi kemmel epi: | ile sildi gerek mobilyalı ve gerekse mobilyasız yahut! müstakillen Otel ve yahut müstakillen Alınız, Pazarlık yapmak ve şeraitini öğren- mek üzere Akköprü caddesinde Emni- et Şirketine müracaatları 7 elafamı (1833) 3—7831 HALK K DAKTİLO KU KURSU. İİ nine yardım olunur. İstiyenlere Daktilo verilir. resi ve seri yazı yazı İİ lar. Antalya Ticaret ve e zahire borsası riyasetinden: (Ticaret ve şt borsası bınası nakasası talyada inşa edilecek (ticaret ve zahire) vom pr nası e ÇAR liralık evrakı emer mucibince 1 mi ema 21 mart 932 tarihine müsadif pazartesi simi mn beşe kadar kapalı zarf üniliyie aaa çıl veri usustaki şartname ve evrakı sairenin musaddak ii germ (ticaret ve zahire) borsa riyasetinden is- m olunur. — Münakasa yukarıda ka ydedilen gün ve saatte Antal- ya ezim ve zahire borsası m ünakasa komisyonunda yapıl acaktır. Mün: nakasaya iştirak için verilecek teklifhameler 661 pü ihalât kanununun 1 0 uncu maddesi tarifatma gö- mlâ edilir. çiz Taliplerin bu işi yapmı ya mali ve fenni kudretleri ol- duğuna dair vesaikin ve mezk ür kanunun 7 inci maddesine göre itasr muktazi teminatm teklif azrfında bulunması şa- tır, 6 — Taliplerin Antalya tica teklif zarfında re şa- ne ne müracaatları ilân olunur. — 7845 nşaat Şirketlerinin ve Müteahhit Beylerin Nazarı Dikkatine, Firmamız Almanyanın en büyük Sendikal Müm lup, her nevi Demir ve Font su boruları, Gaz ruatı üzerine ehven ike ile müsait ii kabul eder, anda her nevi beton demirleri putre ilumum demir irinli ma esi, -ovil rayları ve va; netleri, temin ve tedarik eyler. ğ A.FİK si i . i i ET İstanbul, iman Liman han il Di graf adresi: KAPSO 3—17775 555) e

Bu sayıdan diğer sayfalar: