1 Mart 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2

1 Mart 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İnsanlar Adetler: WOLFGANG GOETHE. (Baş ta tarafı 1 inci sayfada.) ve il her münevver (Baş ti Mazhat Müfit Tiryaki Takkeleri Dünya Kadınlığı. tevecctih çalışacaklarına eminim. iştirak ve talebenin Halkevleriye N masbatanın içi edilmek © üzere bir sureti merbutan e iytina bazı dairelerin 3 dair kanun lâyihaları Madde: 1 kaf umum müstakil , basının meclise ne zaman tevdi Talebeye iris Halkev ' gini ümümişi imek için. intizam letçe tetkiykatı ikmal nda meclise arzedileceğini a) Yüksek tahsil talebesi Halkevle- | e İrin maaşatının Lise ve orta ilkmektep talebesi ise ne (dair kanun Jâyihası tah- İm müdüriyet o teşkiylât © kanun Meclise arzına ve Ankara umum müdürlüğünün tahsilini bitirdikten tahsili sonuna muvakkat tali | iytibariyle mezkü vekâletince hazırlanacak verebilirler, ve kanu «ndan evvel bunun Müteakiben yn NN mazbatasmın me meselesiyle tefsiri istenilen iktesat tefsire imkân bulunmaması arzetmeleri ıslahı ve Nejat Asım O zaman da bize şunu 11. — Aşağıdaki kat teklif mek a encümeni a olduğunu o kayit ve güle g Tütfen ü ik esnasında takkeniz ANKARA: A. muvafık Aka GÜNDÜZ Wolfgan; sararmı: ii bipandı istemekte idi bi al gibi - Bütü Bey ay Müşaviri laşırsınız. diye eski bir otel orada sık sık yemek ile doğru olmadığını meclisten Onsekiz y'a yaş Ankara: Hayvan yemleri, yazlık Remzi Bey vardı. Gece, uğday, laf Goethe'nin Dn leri ye okunan raporla ür yle muamele yaparlar dihardbi zabıtlar Ziraat Vekâleti bidiğleri #. Ölümünün yüzüncü yık duruyor. halde, bir gazete Eseri, tevhit ve teadi « MARI sebep bir noktayı iyzah se sanayi kanunu erba- ve arete Bu, tadil dev devam ederse o ie münafi olur. Bu taahhüde vatandaşlar milyonlar- sanayiin ŞE km Dü şününüz ki birçok ec; sermayeleri iteşebbisleri- ö mize söylenecekse bu söz mahiyeti il e Encümeni Mk reye ali kabul olunma yiü Sa kıt seg zamaninda mukaves et Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehis Bey bu devirlerde Büyük Millet Gaziantep Fıstık Fidanlığı,

Bu sayıdan diğer sayfalar: