1 Mart 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

1 Mart 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| mmm 5 vd “Tİ HAKIMIYETİ-MİLLİYE 1 MART Hakimiyeti Milliye Müessesesi Gazete ve Matbaası NKARA Çankırı Caddesi No. 1: Telgraf adresi: Ankara: Telefon: Gazete: 1062 - 1063 Matbaa: 1064 Matbaacılığa ait en son sistem iymalât ve neşriyat. rk Ocakları Merkez Heyeti Matbaasının İlavesile 1932 Senesine (Hakimiye ti Milliye) Anadolu- nun Muazzam Matbaası Olarak Girmiştir. Rotatif Maki Ofset Maki- nesinde pesinde MAİ AŞ m. “ Tab'ı adedi. çol 1 Havacılık ve Spor semer Says Çikmiştr. ie olan her ne ba Dd i : alar renkli öiarali ba 4 dai ai ve ek sılır. çekler ve bei ii hdi tertype Ma- > ne Tipo Maki- nelerinde Mei sata inkograf- Mücellit ha- anesinde nesinde TA, si Gayet nefis 1 yaldız kabai we e e tipi İN maroken' i kısmı gece gün: rine al am ve Sildi çe ) Taşradan dipariş kabul olunur. Suallere cevap verilir. Belediyelere ve Cümburiyet Halk Fırkası teşkilatma ait defterler vardır. MÜESSESATI TİCARİYE İÇİN KASA, YEVMİYE, DEFTERİ ve resi İÇİN DEKİ YAZIPAŞIRN BİRKAÇI: — Harbi etimek muv afık değil mi — İngiltere ve silah DAL LLLL on korsan kruv: inema ve BEM Adolf Men ju, Jean Hi — Devletle: erin a kadar tayyar eleri var? Tayyare paı ari e kızlar inotörsüz tayya re — uçabilirler mi? vücud ar? umuza ne yap ki: ? e Kürtdereli ye âit hatrı ralar azörün akib eti laz BEHÇET KE MALİN Ç e i PİYESİ NE DAİR... BİR 7 3 Ehven Fiyatla Satılmaktadır. Cühuriyet inşaat türk anonim şirketinden : Heyeti umumiye içtima! Atiydeki omevaddın müza keze ve karara raptri için I5ma £t 932 tarihine müsadif salı günü saat 16 da şirketin meri ai zi idaresi bulunan Ankarada » yere caddesindeki dai: mahsussada hissedaran hı sinin ale! sne içti mar mukarrerdir. Şirket ii velenarmesinin 24,26 ımcı mad delerine tevfikan heyeti e duhul i için olaki ve i senetlerini evmi ine kadar şirket veznesine tev di ve elm a e va rakaları almaları ilan olunur. RUZNAMEİ MÜZAKER AT: 1 — Meclisi idare ve murfâ kip raporlarının kıraat ve tas- tiki, 2— 1 senel İmad ne ait bilançonun tastiki ve spa arsin e p inti Me iL, A Büyük Tayyare Piyangosu 12. ci Tertip 2.ci Keşide 11 Mart 1932 dedir. yük İkramiye 55, 000 Liradır. Ayrıen bir de 20,000 Liralık Mükâfat. 8 — 7820 Bir Tasarruf Hesabı Açtırınız Çocuklarınıza Bir KUMBARA elele ,teslihat konferan münasebetile devletlerin e silahlarına Öair) imleri BİR TETKİK İNEN NEL LNENENLENŞ l yim ll m Ankara Fa, a ip Vilâyet telefonları için lüzum görülen bin adet çam direğine ta- ırlık yapı değişmemiş tir, mame anlamak her Arzu ” a alar — ber meyi mi yaa hekimliğine pi e racamti m lereşi İYLAN. yl dürlü 14 mart932 ari kdar be her pazartesi pazarlık M,M.V. As, Fa, U, Müs üğünden: re > - sağ mü ini ( ma) mize re erleektr

Bu sayıdan diğer sayfalar: