1 Mart 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8

1 Mart 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HAKİMİYETİ MİLLİ YE No. 3818: ON ÜÇÜNCÜ SENE SALI:1 MART 932 HER YERDE $ KURUŞ e e vE 5 m Kumbara Sahipleri vw 3 SM 1 Mart tarihine kadar tevdiatınız yekünu. m > Asgari —) ol lira er re Muhterem Müşterilerim ize... Fabrikamız dahilinde ahiren tesis ettiğimiz ve oenson sistem âletlerle mücehhez hususi atölyemizde Otomobil tamiratı ve Dükove eğ ile tabanca boyaları yapmıya başladığı- mızı ârzed: Salahaddin Refik Fabrikası Limited Şirketi Asgari 5 lira tevdiatı olan bütün kumbara sahipleri 2500 lira mükâtfatlı 1 Nisan kur'asına iştirak . edecektir... i |Türkiye iş Bankası| ürkiye Cümhuriyet Merkez a Bankasından: ürkiye Cümhuriyet Merkez Bankası hisse senetlerinin ikinci nizamnamei esasinin 23 üncü maddesine tevfikan | Şubat 1932 tari Bi itibar aren I Mart 1932 akşamına kadar tediyesi lüzumu ilat İş b İkinci taksit bedellerinin me müddeti bu kere mezkür ei kanuniyenin son Pr ir tevi 1 Haziran 1932 akşamına tecil edilmiş olduğundan keyfiyet ilan dunur. 3—7721 İLÂN. Akhisar tütüncüler "ANTENSİZ İŞLEYEN 5 OTOMATIK ISKALA bankasından: İLE MÜCEHHEZ Heyeti umumiye içtima i TELEFUNKEN - 340 “Akhisar Tütüncüler rm sının alelâde Kögrrerie umus i mi toplanması zirdeki e ile 29 mart 1932 tari iye | i 4hizesi Radyo Aleminin Bir Muğisösidir müsadif salı günü Akl li icra edileceğinden eee b İ Gü vekâleten en aşağı on hisseye malik olan hisseda iii due p i hüliye varakası a imak üzere iç irin gününden bir hafta eve i ğ line kadar hisse senetlerini B ankamıza ibraz ederek duhus, i i liye varakası almaları ilân olu nur. i ? : l MÜZAKERE RUZNAM ESİ. i Ankaraya Geldi 1 — Meclisi idare ve murak ip rapoflarının okunması, 2— Bilânçonun t: tasdiki ve meclisi. idarenin ibrası. : i — Hi T € | Sg a Z M a g d Z d I d r 1 n da : — Mili ileri eri | itemi bal ii idare azalarının ye# — dilleri. miden 0 iailap veya te urakip intihabı ve üç retinin tayini. 3 — 7874 BU GÜN BU GECE Kulüp Sinemasında Yeni Sinemada Gütiliz Mabilye: KİRALIK MAĞAZA, > : . di ikrrk, de Arl! Büyük Variyete ee Yenişehirde Kâzım Paşa Bey karama mağaza e öğe Sri Almanca sesli sözlü operet tauberin ea Lostracılar Şahı ve > a sü araman da mana ri ei al güzel şarkıları Fransızca sözlü şarkılı fevkalâde gi A e ple taktmlariyle gi ya Bn RE DEE e Kğ Mobilyeler (o Viy: Umumi Neşriyatı İdare edeni N aray ii Müzayede 4 mart cu- Naşit HARKI a günü saat 10 dan 3 e kadar ol- Çankırı Caddesi Civarında ”Haklmif g dağa tylan ie 3—7869 yeti Milliye,, Matbaasında Basılmıştığı gülünçlü kahkahalarla dolu, M:; RİCHARD TAUBER M: MİLTON İlâveten Paramünt dünya havadisleri. KET LT. yi gerim ri Yerli idroftil

Bu sayıdan diğer sayfalar: