2 Mart 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

2 Mart 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

öl > e Gündeli! “Türkiye'ye karşr e teneffüs edil- ık hava oidi. MART a No, 3819: ON UÇUNCU si SENE. MISTER GREW. a iyi Çin ve Japon hükümetleri Dün gelen “Akşam,, refiki- Hükümet Miller erse ington. 1. A. A. mersin ini Mi EV | ezim ir teklifi üzeri-| mizde ecnebi mekteplerde: tür) evelki günkü — yeti kile rikan büy di OĞEME bab mü“ aramızdan mi rılmaktadır. Ke endi-| ve ku yenile. ida sahasından kçe tedris meselesi hakkı side #maz .. Hiğülidrii ni ie nakli yesim 1919 sene ai ederken, hakiyki Bir kai ve 1 l hüelif Ge İN iz sindenberi inşa edilen büyük Ameril et an e derin tees-| geri vaja EM e kid yi Gere mezkür - denizde ürünü hissen dezisi sie; bir mektup vardı. e ti alâ- bedii etmiştir. Ekserisi mülhak | şo olanacaktır. B: # > Bir Tokyo haberi de Japon: & baml menabiden aksi ettik. | bütçelere ait olan bu lâyihalar) çı, 1 mektep e a yapılan idle ve ve camp yanın .akvam cemiyetinin sulh e şu malümati aldık; şuni vela rika| feklifini kati suretle kabul etti-| 5 Haber asılsızdır evvelâ Maarif Vekâ| o 1. — Darülfünun De ait lâyi vi a bi el ğini bildiri leti memlekette “Mektep mefhumunu | ha, Darülfünunun yeni bi ütgesini in mas-| ter: lar ei başında Di ii arta Jön kiki mektepler, hi ktepler, ekal | raf kısmı 898474 lira, d mez, en bulan: Vaziyfelerini dikis t ve va- tandaşlarına hi skn ti. anlatmı ak- gn vaziyfe edinen kimsel, çok deği ği ildi rler. i evvelâ kendi vvelâ yüksel ir hassa ve e bir kalp sahibi olmak L di süresi le ol'de, öl nü vatandaşları kadar tet sesölrle kal rl genç Tritt'te ve en r Gre e insani tam buldu! lar yi ir ız “bizi memleketlerine öğretmediler: -Bi- — a mii i milletlerinin asil ah- ai er. İşte hakiykat iç amısmızanlar, bugün en ön iri ardır. Amerika ile Türkiye biribi- simi çok zaktadırar yeri bu ğe bir uzaklıktrı ğer met eliz eği yeni Geniyet ği e kadar Me değiğeiren; yetinin en büyükl ir yk gsllerin yapan, Zi aratıcı iradesinin ei misallerini veren bir lllaği vatanıdır. asırlardanber rını kırarak sr bir te- Kirli havasına çıkan v. zaç ve kabiliyet ve m benzil biribirine o Kadar ime aslâ boş kal acak 0: Jan bir muhabbet köşesi - ayırmı- Şızdır. Kendisini hürmetle selam- Jar ve teşyi eriz. Falih RIFKI. me ii kii Cümhuriyet Halk Fırkası Grupunda. Cümhuriyet Halk Fırkası Mec- lis Grupu mütat veçhile öğleden Manisa mebu ik Şevket Beyin ilet hu m bütçelerinin yardımı ile An te- Bunu er e bil-İ ia haline Uzak Şark İhtilafr. 9 ITILAF HABERİ. Hususi İstihbaratımız., TÜRKÇE TEDRİSAT. | Dahili Haberler:;i B. M. MECLİSINDE . 3 aylık HER YERDE 5 KURUŞ 4 Harici Mühim Haberler. Amerika Donanması. al r sevkiyatı hakhekiledi emye tatmin a) erdi. mii büküscd res- men iyi iylân edildi. Maahazâ Şanghay'a sevkiyat devam ediyor. va 29 A. A. kekre lisi bugü at 18 Me ğa mektepleri, ecnebi mektepleri gibi Mi abi aktan çok uzaktır. özler hukuki e vaziyeti ifade et); lira im tahmin olunmuştur. — Seyrisetain bütçesinin masraf aniyen, Türkiye Cümhuriyetinin & im lira olarak tespit olunmuştur. Seyrisefan bütçe lâyihasmın bir mad desine göre şal kadronun aa ktâ kı kamil Gü verebilecik en küşük“Miü hal bile Tükiye mekteplerin proğramları, duğu gibi muayyen nispette tazminat | verilecektir. . phi n sebebi Sy müzakerele verdiği kararlara ve gi bu karar- . vade ei ın tahakkuk ttirecek bir safhaya girmiş me ikiler göre a edilmekeğdik. Maaı çe, çenin ayni olarâk çi “kesişti n seneki büt re-bü- ının da vE komitesi bir saat Sür ekâleti. “mektep, - deyince 4. — Müskirat inhisarının o bütçesi, kerelerden sonra uzak şe Aİ bundan > ir ii me anlamaktadır. | masraf kısmı 2219636 lira. varidat kısmı berlerden dolayı beyani memnuniyet €Y| mesmi olsun, olmasın, bütün mektepler- | da 7080000 lira olarak tespit ii yö eğ m ni & iyeti akl) â. çodris hürriyeti prensipi ile memle-| — Ayni bütçe lâyihasmın bir maddesi-| © #aşist fırkası kâtihi umu am meclisi ağlebi ihtimal iy i i ipini biribiri- | ne göre vaziyfelerinin lağvı pie ibe- M. z e leri © neşretmek ve bu ye.) kota Ümümi nizamr prensipini biribü Staraco Tisca'na eyaleti ami a dep bem a eni “çin teme iki eğan dairesinde mekteplerin tedris | ne olduğu gibi tazminat Verleceküneüi ak Ari Floransaya gelmiştir. * a per ita iyce De e iin mek taraftan memurin iken gi M; Starce, mii lak Jean Zannolunduğuna e iltere harici. ERİME iş A in2 konulan v çiğli aa — ir nutuk söy | ye nazırı ip: sileceği a siyah göm lafına *Akşam,, refikimizde çıkan ih lük Tekli hasr bul iğ © bahsedilen a ole senevi mezuniyet ve hastalık müstesna M. lde. taşi istlerinin mavatlakiyelriden ya A rak edecekleri bir Dame 9 olmak üzere lâakal bir sene hizmet et da açılmasını teklif edecektir. a mekteplerinde, senelerden beri ol- | miş ve en küçük bir ee ve duçar Çeherdi duğu gibi, Türkçe dersleri ile Tarih, ek HiaiŞiZ tevdi olun küs Ea im 'emiyeti akvam Bl” sia ve Yürtbilğisi dersler i di Faşist kurbanı Jean B ye yeke ve Türk-hocaları endir akutal ra'nısıf, sil rubu, ali ve tali tah - Ee İn, giliz iye Nazırı M. Simon son derece metetmiştir. aktadır. sil görenlere Lir Kile, ikiden fazlı çocu) Mumaileyh, faşizmin züeekeli z irk ve ir en 2 şoektepieri epin, te Zu ola e keza bir sn ri mrkda- | yet esasına müsteni nit bir devlet vü ve iki ordu arasındaki arazinin ecnebi askerler tarafından kon- irol edilecek biytaraf bir mınta oi ına muvafakat e bildirmiştir. Bu esas- la > | Umumi i- g lebe vardır ında ikramiye verilir. dev« İtalyan mille Biri cuklar, ya ecnebi tebaası olan yek ridat temin edenlere çok müstesna bir tinin in planımı lie tarihi, Türkiye coğrafiyası ve Yurtbilğ i si RE rini kei ölarak © okurlardı kam ir. İne göre l lar. İçi Gimee 1931 - 32 ted | hizmet iyfa Ria olanlara yapt hiz- kJ fem Mir -i ris senesine kadar lerdeki G:: ey rısı M. Starcs Romaya Türk vatandaşı er Türkçe, Türk | karariyle Vekâlete bildirmek şartile hiz | avdet etmiştir. vekâletin tasvibi- metinin derecesine ve W öre mübayaa ve fabrika idare me- Şoomany Hariciye Nazırı. is bu habere mu: lerdi. Ecnebi tebaası olan çocuklara lık ücrete kadar ikramiye verilecektir. — Dahiliye memurlarının tahdidi Bükreş, is A. A. Romanya hariciye nazırı yarın Cenev Tahdidi teslihat konfet a etkin elen teklif iii aamafih bu konferansın ü m maarif yekileti yi ri 193; müdürleri ve mülkiye “| hasamalın kesilmesine dair bir ililafın husulüne bağlıdır. Bon- cour'un teklifi ie ve — ya murahhasları tarafından Bul edilmiştir. İn geri va Nazırı Si- tehidei amerika hü: m ânına mü zaharet almağa tiz Biziz olduğunu beyana miştir, mezun olduğunu söyle: urahhası k mai Çin ve Japonya arasında mu |“€5 ecnebi mekteplerdeki ecnebi tebaası da türkçe lisan dersleriyle uniumi tarih e de Türk çocukların beraber çe olarak okumalı bu imi şimdiden akar ille, İştir zalarına bakılmaksızın tel e müdürleri için azamisi unıf kı il içi if 5 ve “e üçüncü sını mül sinleri .. muharrer hâtlara vasıl | pre, üde sevkalumbilceklrine dairdir. Na ince mai yalnız Türk lisanı dersleri- | sinlerine dair lâyiha da meclise gelmiş- meclis reisi Boncour uzak şark-| pi Türkçe olarak takibe mecbur tutul: | tir. Valet Ks İyilerin Genelarından Sik | 5900 80E ya da a Vi taki > muhasamüta kati > surette | mu: riç tulıuşlardır. Zira valilerin her au MR nihayet valim ve birgi Maarif vekâleti 1931 - 32 ders sene- yaşa iy t i 7 5 di z > : 5 dilebil 1851 numaralı ka- Gipüişek vermiştir. M. lesko'nur. k rih ve u- |nund © İmumü coğrafya derslerinin de Türkçe | miş olan lâyiha idare rüesasından nahi- UMmessli mu olarak tedrisini eriretmiştir. ve bugün | ye müdürleri kaymakamlar ile polis|,,. çvcut ol teşekkil bir konferansın heme ie olmak ii Adak 50, birinci | mal in E ikinci sınıf kiti ı da Türk tarihi tetkiyk ii ti tarafından telif edilen ve Maarif -ve- kâleti tarafından neşrolunan kitaplardır. Ecnebi mekteplerinde eni ve şim bütün talebeye lie. m kita; ih İ ci smıf 54, üçüncü sınıf 5 » (Devi amı 2 inci e Edirne içiçe Himaye. AA ber, ayrıca bir kolaylık olmak üzere, is- k edenlerin bu kitaplari ecnebi lisanı e mayın ve çalışılm: Med raat li diktirmek için amplklara fini bi etmiş ve miri da büyük devletler rahhasları- nın huzuriyle bir İd açi ll, Japon ikümetinin sına nya hü aslâ muhalif olmadığını söyle-| de tami e miştir. ler maarif vekâletince tetkiyk've tasdik edildiği halde' ecnebi tebaasr çocukları- ışlardır. Herkes dişin) bekliyor. vü adaş serbest mü havaların ii müzak Pe de tekârrür etmiştir. örülüyor ki, o Maarif velilerini az i hareket hattr, imkân; in İl eiekinde, Türkçenin Türk iye- | de tamimi yolundadır. Bunun ir mm FAL (Devamı 2 inci Sayıfada), olan telakkilerin sehve im nu herkesin anlaması zn 'nit olduğu| İNDAĞI. HRIFKI 3 üncü eme devam

Bu sayıdan diğer sayfalar: