2 Mart 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7

2 Mart 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Modayı Takip k PekY lindüc üm almıyacaktır. 'KİŞ,, kurulurken şu oktayı esaslı surette nazarı dikkate aldı: Düny. oda cereyanlarını günü etmek... i EKİŞ Bu a dare et tesi: cereyanlarını PARİS'te kğ her yeni modayı burada derhal ta: iPEKiŞ Moda Bürosu iğ > Yüzlerce Tecrübe- PEKİŞ © Avrupa derecesinde, hattâ pensi daa ii pm HAKİM $ Bulanık ve şüpheli suları içmeyiniz. hastalıklardan sıhhatinizi korumak için er i temiz ve berrak bir su olan hayat memba suyunu içiniz. A Artık Hanımlarımız için M öskülatıl ökünden | Haletti. ” İPE ALAKAYI ma gününe takip ıksatla yüksek mütehas- tiği hususi bir tbik e: tmektil, k yakım- amman aya muvaf- ur, ceksiniz! şi ? “Deposu: Cihan Oteli: Telefon 1775 — a Metallwaren fabrik, Arthur Krupp A, 6. ının cihanşümul bir şöhreti haiz “AM maraklı çatal kaşık ve bıçakları güzelliği in —. iytibariyle sair bütün markalara müreccah sofranm tidir. skeri ee sata, baar Meme» ve Tükiye 'nin ki. otel ve lokantalarında istimal olunma! ilm zirdeki bela mMuS- ie talep edini Birin derece e. Alpaka ei ara “Un ve Ekmek Türk Anonim eti,, Meclisi i idaresinden: Ticaret kanununun sevi İmei his sedaran heyeti umumiyesi 1 2 tarihine müsadif pazartesi gü nü saat 15 de şirket rk elin a Telde içtimaa besi elçi ee luğundan, nizamnâamenin 60 ıncı mad vi mucibince hissi ik bulundukları hisse senerlatını yev- i içtimadan bir kati evel di iye meydanındaki şirket ete ii tevdi eylemeleri rica Ruzn amei Müzakerat: Ank ve Ankara Mulzemei İnşaiye Türk Anonim Şirketi Meclisi İdaresinden: Ticart kanununı ni amei yes 49 uncu pan ahkâmına kan Şirket bilüedürenl heyeti miyesi 14 3 932 tarihine müsadi! i günü saat 16 da şirket merkezinde ei Tâde içtimaa davet in a ndan nizamnamenin addesi mucibince Da ma lik bulundukları hisse. seneden yevmi içtimadan bir hafta evvel i ANKARA ASLER ŞUBE- si m — Malüller sene resmi mâ- aş e ve devi uayenesi il gösterir raporlarmı ii getir: ceklerdir senedi resmisi ve kâru zarar hesabı ve istimar ve meclisi Kiler ibrası. esi mürakip raporunun istimar ii ücreti nin tayini. are meclisi raporunun — 1931 seni 3 — ei mi 4— murakip taj 5— Münhal ba bulman idare mec isi azalığına tayin Mi Teri za lar yeniden senedi resmi ini cekler. 2 — Senedi resmiyi hamil ş hit yetimleri evel side. nüfuma k kadn ne tevdi eylemeleri rica b . . Ruznamei Müzakerat: —1931 yo e e ait bilanço ve kâru zarar bn ve idare splei istimi: TE Di un istimi — 1932 senesi için rauraki — Münhal bulun sa siye mec > Üst sralığind tayin şam iki 2a- astiki memuriyet 3—78. İLÂN. Akhisar tütüncüler bankasından: Heyeti umumiye içtimat Akhisar emmez ere. — alelâde hissedarlar um mi toplanması zir e 29 mart 1932 tariline üzere içtima eminim bir hafta eve lerini B m ibraz ederek duhu- r hisse Hye yürük almaları ilân olun MÜZAKERE RUZNAM pi 1 — Meclisi erp ve murak ip n okunma: 2 — Bilânçonun tasdiki ve medi idarenin ibrası. 3 — Hissei tante sure ti 4 — Müddetleri hitam bulan sibel idare azalarının ye- niden intihap veya tebdilleri. 5—M rakip intihabı ve üc retinin tayini. 3. — 7875 kocaya varmaları erkeklerin 19 ya ikmal et unmaları i cek ve bu suretle tekemmül ettir- dikleri senedi resmileri ye Le mahsus: edil 0 Mi resmisi hiç bir Bl bulunmıyan şehit aile leri şubeye müracaatla iyzahat alacak lardır. 3—7639 etmeden deftere dahil edilmiye- -JOlukışla-Kayseri hattı inşaat müfettişliğinden: Erzak münakasası iyevm çed bulunan ve 3i mayıs 932 tarihine Kadar a gittiğin de mütebaki erzak ve saireyi ğ — Ka; e itası meşrut olan Ulukışla ya a mi miktarı aşağıda yi er- zak ve sairesinin 10mart ilâ 3l mayıs kadarki ihtiyaç- ları 24 şubat tarihinden itibar en (21) gün müddetle açık mü kasaya iştirak etmek istiyen- ler tahmini bedelin Go 7,5 nisp etindeki (67) liralık muvakkat teminat na dair i malsandığı up! da mi olan komisyon eyes İYLÂN. M.M.V.Sa. Al. Ko.dan: seli? ilan olunur. insi Azami miktarı — Kilo 215 çuval 6-3:932 tarihine müsadif es si de pazarlık suretiyle sa- 'tılacaktır. Görmek istiyenlerin her gün ye iş günde M. Göğü Tuz 100 Pirinç 150 Sabun 125 > Gaz 50, Büber (kırmızı y 14 Odun 55 (ton) 3 — 7874 3—7862 ri KİRALIK MAĞAZA. İle sata Çıkrıkçı zade Arif mağaza ve bodrum | Birak; Atpazarında 37 numara- da m Sakir Beye müra | 3—7850 Ankara Valiliğinden: Vilâyet Ki için. lüzum yem bin Eğ çam direğine ta- sz çıkmı adığındai € perşembe akm Eski şartlar vilâyet encümeni daimi kalemine müracaatları i |

Bu sayıdan diğer sayfalar: