3 Mart 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3

3 Mart 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

3 MART ip” Habe Eczalı Pamuklarımız. | Cenevre Haberi. Hariçte Satılmak İçin. 'TAHDIDI TESLIHATTA. İsta bei, 2 (Telefon) —7 Tür-| Kiye ihtiyacından fazla olan ecza-! ir Ce- İ Şanghay, 2 (A. ponlar BALAPR yarasi Japasi lar HAKİMİYETİ MİLLİYE rler. Çin - ime Gi İhtilaf. Hakkımda Gelen Son Haberler. .A) — Çin cephesi Ja ZEYTİNDAĞI. -28- Allaha Ismarladık. Üç tabür, ah üç tabur. Nebi Samoil ineceği d Kudüs ii sim kan döken Türk askerlerine b bu emeli yardım edemi His iğ dövüşmek için yirmi Konferans hakkında b İr pamul li ihraç edebilmek sone haberiyle ee ik için Bulgari a nya, İyra yeti hakkında İzvestia gazelesi- wi İrakta vi odası ve ofisi e z olim Le | nin bir mnkelörini karilerimize zediyoruz. r İsti PR 2 Glee) — İstan bul ithalat müdürü Niymet Bey| İstifa etmiştir. Makam imei nda, Cen .A. 'Tahdidi teslihat lal De | Benes'in tanzim oskova. 2. A. caatların isafma | © İzvestin gazetesi ema yeni r şey yok rim Japonyaya ne be gili eşya ihraç edebile ie makalede diyor nm — Filen işin üz ölan könEe an Gene Kar. yesini umumi komisyena dev- 2 (Telefon) — Şehrimizde | eylemi Bu Talim da b takım — mai; Karm al? m dan dolayı bu m vaj kadar işliyem Rasat ye verdiği malüma- | / makta de ğe ski e a ta göre karayelden fırtına gelmektedir. mi İyonlar töranesi ötüyor. Hiç bir > Halini almasın- | urlar 8,5 den 10a , Da imdi vini bünbüe Kahve in : >. kahve 'icaret ko; - | müfl: meleri ini sı da | nes' re kadar ilerilemişlerdir. Şanghi i yeri Bütün mame altında yazdığı hi halde hiç bir sulh müzakeresi yapılmı- yor omisyonun zi çimi iyi ng aymetsiz dir. iri <“ | hai — Japon Ba: “3 wvetleri geri almdığı nihayet vereceği- ni bildirmişti ay, 2 (A.A) — Havas bildiri- in cephede taarruz eden Japon Gİ. yan < e mecbur kık Üzeri hem Şanghay 2 (A.A.) — Japon karargâ ın bir tebliğine nazaran Japonlar Kiangvanı Bişi mil garbinde kâin Ta- za şehrini mamen işgal eylemişler- Şanghay, 2 (A.A) — esi bildiri- a On dokuzuncu Çin su Çenju- doğru geri ger nizin faza etmiş olan Çin ku cat etmel e dei tmektedir. Şanghay mmtakasmda ba: t piyasada MA ierik, eylemişlerdir. Al memli asi Sefiri müm. ileride im li > e bali 2 2 Erlen) > ine mevre konferansı yeni bir şekil sabotajını fadeten teemeüis er — te buna rlar Komisyonu. İhzarit komisyon tarafından. harizlene di lerini bildim olan Japonlar bu tehdit- lerini mi ile koymuşlardır. Şang- hay ankin hattının kunsan civarında ki kısmı eri rine dün sis Japon erer resi mıştır. Kuşan (kasabası oyla İnhisa İstanbul, ENE n) — İnhiş caliğürlerinden tnüeki kep komisyon her | ten rapor başlıca teslihat gün tütün emme Ke yaparak müzakeresini imkân haricine rojes lamakla ihatın h edi- nevilerinin imis ini Londra, 2 (A.A.) — Bura Japon se- vE gelen er nazaran Şang- tsin ve V bin e lil türk bulmuştu! Bir yığın Anadolu Erme artık kopi pmuş, uzaklaş: mış Mediyme e ıskorpite ve çöle yediriyorduk. Bir sabah andanın odasma girdiğim zaman, göz- lerinin ağlama! e tan yor rulmuş olduğunu gördüm; Kudüs ingilizlerin elinde i Oradaki son veri kahramanca e vuruştusla- n aldığım şifreli telgrafta oğru inenler, türklerin son iklai ak argâhın içinde: “— Kudüs düştü!,, e ölüm haberi gibi yayıldı. Daha şimdiden Berut'a, Şam" lep'e > yaşlarımızı hazırlamak lâzımdı. IZ meye u'yu ve İstanbulu düşünüyor. duk. İmparatorluğu, on onun bütün rüyalarına ve hayalles Sa a ısmarla ik, 3 gs se 'nın çamları arasından, güneşi hiç sönmi- yecek, hiç ve gölgesi görmiyecek gibi batan Lüt çu- kuru, ütün ipe icine ceken 5 mezan. gibi, Hr derinleşiyor. ayinin ve kâğıtlarımı baâvuluma yerleştirıyorum. “Artık 'dan ayrılıyoruz. Cemal Paşa İstanbul'da is- tiyfa edecektir. Tiren giderken iki tarafımızda Suriye ve Lübnan i boşaltıyoruz. Yarın kendimizi * köylerinin arasında, Kudüs'si 'süz, Şamsız, Lübnan'sız, Be- A ve Halep'siz, özcan ve kr kaygısına boğul- i andanım, hi SON MİNE gördük- in çe: — Keşke vöniyieni ”— ral ri olsaydı, di; Keşke vaziyfesi oralarda olsaydı... Keğm öi o atm sağ bu durgun, boş bale de nağı ve enerji f kzip. tenzilini derpiş etmemekte T. kai hükümetlerden biri ne ei Tütün inhisar bir ecnebi grupa| 7 arttırmak ikti devri ei 250 e act nl tsi cağı hi da bazı öl a is eden been kaizen e 2 ğunu beyana A: — projesini reddeden 60 kalmışlar Müteferrik Haberler. nde — ii batın 28 ine kadar 1180 maktul ei bei e Şanghay - > eleceklerdir ki. kapital nı sr di is İngilterede e, Km. “ eri. | bar eş is tir. Bu e milli buğday il mler ii buğ daf iz yene lr Day yürümek | ; | tedir dereli ve Tapoı 'azana balina ii mi mukavemete te- etmemektedirl. 1 (ALA) ? n Şanghay'da cereyan eden Çin pen müzakeratı metiycesinde iye — Eğer kalırsam, diyor; bütün emelim Aaadclu'de Eğer kalirza; eğer e e — kei ve emni; iyetsizlikle esinden sökerek ri mağ, simdi kendimizi ve İstasiyonda bir kadın durmuş, Si geçene: im Ahmet'i gördünüz mü? diyor. Hangi Ahmet'i? Yüz bin Ahmet'in hangisini? Yartık basmasının altından koli unu ç rafa itmişti, diyor, o tarla Aden” 'e mi, Meğiyne 'ye mi, Kanal'a mı, Sa- Ke Bağdat'a mı Ahmedini buz e kurtulmuşsa, Ah e kalmamı | büsün Ahiyinir işçileri için me iyeti haizdir. Alenen ifşa edi la di cinayetkâr siyasetlerine alet i le etmek istedik- ına mensup Salter bu ka! ei Ek Sm ir tarafından tama- sunun iki a tereffü husule | men ve bihakkın anlaşılacaktır. e etle en fakir Mm —— — — rinde pek ie bir tesir cağını Op gesi. ve ie tadilat teklifinde bulun- imei ? mes Bü bildiri- ın münakaşata devam oluna yor; Fransız mel harbiye bütçesi- | nin Mazbata ildiriliyor. Şanghay, 1 (A.A) — kkmağ Tapan lar askerlerinin leyin geri İmesinde ve Vossung, Paoshan İstih mi tahrip edilmesinde rsrar edi yorlar. Şanghay, 1 (A.A) — Bütün gün Ki angvan cephesinde gayet şiddetli muha rebeler olmuştur. Yaponlar 800 metre ilerlediklerini iddia etmekle beraber bü. Atfedi ih i , buslara cevap verirken Jandarma da da- £ Times hil olarak silah altındaki Fi çi york, £ GAYE NCİ umum Fransız gazetesi Ait Hariciye Memeli ta lar, Şapei'de harp devam ediyor. Şanghay, 1 (A.A) — Bugün imtiyaz lı mmtakaya 712 Çin yaralısı gelmiştir. Ha; Fakat din m. gördü ni Muhammede bile anlatama» dığı cehernemi gördü. Simdi Anadol: ya batıdan doğudan, sağdan mai dolu İma ek, şoseye, han ve çeşme başlarına indi çömelmiş, oğlunu arıyor. Vagonlar, arabalar, kamyonlar, hepsi, ondan, Ana- gibi, hi söndür- nı Almadirla soruyor. gezi o. daha dün sağ tunduğunu, se heyünite böğedileö Hi boyama gi gö- | milyar 267 milyonu deniz air kuvvetle re Brimayı Japonya'ya biç bir. bu ği yenin geri kalan aksamı da mah- vetmişi da sulhu muhafaza için eler isi ından sarfolunan gayretler Fran. Gandhinin Oğlu Mahküm Edildi! çe be A) — Gandi'nin oğlu hay. 1 (A.A.) — 14 üncü Tapon ka hamle hi vid y ilmi Fransız — İtalyan Ticaret Paris, 1 (A Ül: Bram İtalya ti- taret VE bugün O imzalan. | hi Macaristanda İktrsadi ei vi Kavbolan Tavvare. 1(A. giz erki A) — alani fırtına ya tutulup kaybolan Avrupa - Cenubt i Pra sinin tayyare Tayya hasını — Em emer eri germ bize dimdik bakan ana gözlerinde okuyoruz. la ne kaz: emi bu anlatabilsek, ana üni gedek bir haber akil Fakat biz Ahmedi kumarda Son. İki hikâye işittim. Masal olmadığı için nakledeyim: mal Paşa artık ordu kumandanı değildir; akındır. Artık, harbe niçin girdiğimiz tebii, artık büyük adamların küçük adamları rifeleri ve emine Hususunda Ne maslahatgüzarı da aim tam Yeri ilem eek. di. Taharriyata devam edilmektedir, bulunmakta eee sordu:

Bu sayıdan diğer sayfalar: