3 Mart 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8

3 Mart 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

© HAKİMİYETİ MİLLİYE amm Nin No. 3820: ON ÜÇÜNCÜ SENE, De Er PERŞEMBE:3: MART 1932 , HER YERDE 5 KURUŞ OTOMOBİL Büyük Tayyare Piyangosu 12. ci Tertip 2.ci Keşide 11 Mart 1932 dedir. Büyük İkramiye 35,000 Liradıı Ayrıca bir de 20,000 Liralık Mükâfat. Tamir ve Boyahanesi Salahattin Refik Fabrikası Limited Şirketi Telefon: 1830 ğ 3—7790 3 — 7320 BLI Bursa dokuma- cılık ve trikotaj türkanonimsir- | ketinden: Beyiti umumiye içtimaı Şirketimizin yel senei eğme müteallik olan ©. ezen e ium miyesi 1932 esi martının yirmi do- ku salı günü saat on bili, irlebtiiğin merkezi o- İk İstanbul'da ik Hanında dairei mahsusada akti içtima , 3 ecektir, v RUZNAMEİ MÜZAKERAT: 3 1—1931 senesine ait meclisi idare ve murakıp rapor- larının kıraat ve tasvi 2 — 1931 senesine mite bilânço ve kârü zarar he- saplarının tasdiki ile meclisi idarenin ve murakiplerin ibrası. 3—1931 senesi zarfında meclisi idareden istifa eden azaların yerine muvakkaten intihap olunanların mii tsadiki. senesi murakiplerinin tayini ANTENSİZ İŞLEYEN 2 — 1932. senci hesabiyesi alelâde heyeti e e OTOMATIK ISKALA eg İLE MÜCEHHEZ ii zari 1932 senesi murakip ücretlerinin tespiti hususlarından a tir. TELEFUNKEN - 340 Ticaret kanun mukavelenamemize tevfi- kan sahibi rey DE bisşedarlarımızn asalet: veya ve- Ahizesi Radyo Aleminin Bir Mucizesidi kâleten içtimada hazır bulunmaları v. e hipeelerimi içtima < > gününden lâakal bir h hafta eveline ka dar Türkiye İş bankası İstanbul şubesine teslim ile mukabilinde rey N puslası almaları lüzumu rica ve iylân olunur. 3 — 7900 Meclisi İdare. Ankaraya Geldi Hava müsteşarlığı Telgaz Mi ilanında | S.A.K. dan GÜN BU GECE n a 1000 adet portatit çadır Kulüp Sinemasında Yeni Sinemada P ya > & akasas Cehennem melekleri Löst yari h b munakasası 4 Milyon dolar sarfı ile ve 3 kişinin ostracılar Şa 1 Kapalı zarf ebe li 1000 adet portatif çadır müna- e ransızca sözlü fevkalâde gülünç Kasaya konmuşt 7 mart 932 tarihine hayatına mal olan fevkalâde heye- lü Miltonun en güzel şarkıları sadif pazar günü saat 14 tedir. Taliplerin nümune ve > canlı tayyare muharebeleri, , Kahkahalarla dolu. Tâiti i görmek üzere her gün, mü ni asaya iştirak i için mu“ İlâveten: paramunt dünya teklif E İlâveten: paramunt Magazin havadisleri, 3 3 knliyoi Telkliğine ek 3—-7913 Satılık Mobilya (Ordu Belediye l D D Y ma l zeme J Haydarpaşa veznelerinde ellişer b e i . : * i imal i 4 : : M. e Vekâleti ami Alma J a 5 d ia li İŞ Yenişehirde Kâzım Paşa cad- riyasetim ! en: omisyoj ânları. o Z s . erde yazılıdır. 5 z - a mari dairesinden: desi No. 8 Emin B. apartıma izl Ordu şehrini Sea olunacak Ank va İstasyonundaki satiş ba İmtiyaz Sahibi: Falih RIFKI bir yatak odası, yemek odasr Ve su projesinin yeni :ar i kilo sade'yağma ir zuhur et-İ yası ii ye ei eme İ iie sk salon komple takımlariyle birlikte | göre tanzimi bel ve ie 7/3/932 Pazartesi günü. s2- | yü ile ki i i Sai tılıktır, Mobil Viyana ve| tali ini sw | müzayede ile Mei seske Naşit EH. satılıktır. Mobilyeler Viyana ve talimatnamesinin at iâde mayi amacın taliple-İ o Müzayede 22/Mart/932 salı gü- ş Saray Er e 4 mart cu-| sine tevfikan en vaz ve Tin muayyen gün müracaat | nü saat 15de idare merkezinde) ( Çankırı Caddesi Civarında “Hakimi-| ma günü saat 10 dan 3 e kadar ak taliplerin on marta kad ları, yu yapılacaktır, 'Tafsilat Ankara ve yeti Milliye, Matbaasında Basılmışta. duğu ivlan ye ispati vücut nel ilân. lb;

Bu sayıdan diğer sayfalar: