4 Mart 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

4 Mart 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MART HAKİMİYETİ MİLLİYE Bulanık ve şüpheli suları içmeyiniz hastalıklardan sıhhatinizi korumak için en temiz ve berrak bir su olan hayat memba suyunu içiniz. Emniyet Sandığı Emlâk Müzavedesi Kat'i karar ilânı Müzayöde Hesap O Merhunatın cinsi ve nevile mevki ve Me bedeli numarası müştemilatı e İsmi nam SY © eri İçmeye leri. ii 2000 5077 Galatada Bereket zade mahallesinde yüksek kaldırım sokağında eski ve yeni 64 numar: m altın: tamamı. (bir ufak dül Gida Viçyan Kirkor Efendi « ve Madam Meryem Gida XDeposu: m Kumaşları — Cihan Oteli: Telefon 1775) nefis iş Bankasının Tesis ettiği Büvük ipek kumaş İİ ĞIYZ Viçyan a . 4zy 7497 Üsküdarda Miami yenen Kin | a b rı k : i sokağında eski 60,62 vw € € ralı altmış üç özen arsa üzerind 3 iki katta üç oda, bir sofa, bir mutbak, bir taşlık > ve seksen arsa üzerinde bir ahır, ve oda k r Il j ; , 4». 4* k 7 ve yüz otuz yedi ai ışın bahçeyi ve bahçede bii Pe V a kın ad px asaya Çı LU or biziz havi tamire muhtaç bir hanenin ta- Naciye H. 1110 5656 Beyoğlunda Kamerhatun irin oda- . . » e sokma eki 1119 ve yeni 78 tama Antalya Ticaret ve zahire ii Detterdarlığın. daniineiz di dan; N katı kârir dahili ve vi katı ahşap olmak b ti d v üzere iki buçuk N tta otuz sekiz oda, bir taş orsası riyase ın en: Muhammen kıymet avhu. bir kuyu v a. bir dükân K. ve yüz ön üç arşın bahçeyi havi mukaddema (Ticaret ve Zahire) borsası bınası zmir zl sinek 0:00 maa dükân bir hane elyevm bir hanın tamamı | Ayi los otomobil 100 Halil İbrahim Bey ünakasası | Bö mara sotnncli. 3785 if 5107 2237 ge kılınç eki 12'A 280 e yeni 18 med- ye yada inşa edilecek (ticaret ve zahire) em bi-| Pantazotlu sandalya 32 00 * ğında esi > Sl e yeni vip yay nası (1788; - yeni evrakı keş fiyeler mer mn A Erem 052 gılır ül sandalya 45 00 tıyüz arsa Il tarihinden 21 m 32 tarihine müsadif pi ek a N EE dj £ yep a yazı ŞE otomobil ve at — beşe kada ipek zarf usuliyle münakasaya ge eşyalar 22 3 932 salı günü Saat 15 te bil mü i u husustaki şartname ve evrakı sairenin musaddak ay edi yede Talip a Same Dimi nis (ticaret ve zahire) borsa riyasetinden İS-!' larm defterdar! ie eşe > tihsal olunur. misyona müracaat! 3 — Münakasa yukarıda “ka ydedilen gün ve saatte Antal- z z : hirsehi N alış l 1 - ticaret ve zahire borsası m ünakasa komisyonunda yapıl! Nirşselir Nala Düş sabir. > a nakasaya iştirak için verilecek teklifnameler 661 mu heodisliğin is şe ei Hanım Leonid Eföndi e eği kanununun 10 uncu maddesi tarifatına gö- den: 400, 6109 Xx ve Gesi — rc imlâ ei z caddesi iplerin bu işi yapmı ai ve e kudretleri ol- Çadır Mübayaası izerimde duzama ini vesaikin ve mezk ü; un ci maddesine ike ei İR İsem üzere İ “e r muktazi li li Ml ls şa- le ri daa iliş bii Giki iki ibi iz ere maa teferruat on adet mah- ki m ke iki imada pi — — Taliplerin defile aa teklif zarfında Me ap Şa-| ruti amele işi ihtiyaç hasıl üşterek kuyu v ze etmiş — 7845 oldu; ime e olanlarm şeraiti ni anlamak kara, İstanbul kân ve elyevm bir hanenin tamamı. ehmet Ke AE w 7 D İ de ıc ç | | Ka nü ; 560 6947 Üsküdarda ie reis mahallesinde © E | e r a r ın ı ! Lİ a n: . iklerine zi a başı sokağında eski 65 ve seneden yeni 87 ve lan ol 3—7878 mahallen yeni 8780 numaralı 87 numaralısı ies Mevkii Sa çe vii Metruke No, b — Mik —— "160 arşı arsa üzerinde üç katta yedi e P üdürlü Be et olmak e a Bir — Yukarıda yazılan arsa 2 2 linea , Ankara Tapu Müdürlü. avlu bir mutbak be mese 2 Di üzere bir ay temdit rr Talip ik Defterdarlık i günden: numaralı beş üzerinde ah- müteşekkil komomisyona mi 3765 | gar Dü ei iki katta çe E oğ is m ei m me ii e erme ln bir mutbak ve 1335 bahçeyi ha- Zee e Zeki a a ak maha ii a | ve yol ile mahdut bir kıta tarlayı mu vi bahçede üç kuyuyu havi iki kısımdan iba- 32 numaralı ve yüz doksan Da imi e ele m Şayir m a ei mil Yeri ret bir hanenin tamamı iki kısma > üzerinde kârgir dört buçuk katta on tiye li a Pi ei Be vi > rılmış ve bu suretle 87,89 numara olarak gi sula Ti y diğeri çini iki antre bir Bimak biyel. an terilmişti Leş i Ni Nihar H. mutfi ş koridor odunluk bir methal Tapu sicilinde kaydi olmayan bu tar 3000, 7213 Üsküdarda sine, halam. mizhellenmie p bir pi ia iki şahnis bir balkon bir la hakkında mahallen takkiykat yapıla- Paşa limanı ir. eski 118 mükerrer 118 b e beş arşm bahçeyi havi bir ha- ,,, | Cağından Başkaca tasarrufiie alakadr miikerrer 118 mükerrer ve yeni 69 169 2 numa N Ömer Avni B.| olnlar varsa 6-3-932 pazar. gün 270 üzerinde ap üç katta on 1604 6225 malı so! A sinan mahallesinde topha Saat üçte mezkür mahalde hazır buluna- . dil öç sofa biç kiler bir koridor dört göz kur neli em ime eski 12 ve yeni 14 numa- cak tahkik memuruna müraca; at etmes BENLE Ez ih : ralı ve il i arşın arsa e ahşap deri ilân olunu! beş si arsa üzerinde bir seker a leri bir sand m üzerinde iki Diüt oda iki mutfak iki ee iki salon iki sofa 1 ür. bal ve altında dükânı ve altı yüz beş yu ve üçyüz rşın bahçeyi havi Ahmet Cevdet yazılış tatbik mühürü- havi bir sahil hanenin tamamiyle Ba mi Footma Zehra HE | geti zayi etiğimden yenisini yazdırdım ağ” mahallinde kâin su hazinesi alanda cins ve e mevl > ve yaa müstakil tarik ile cari iki menkulenin icra kıl aleni müzayede eee hiza- bet Gn i cari iki masu iğ gösterilen bedelle” müşterileri üzerin rrür etmi: v ğ le bir masura mailezizin yüz kırk ise kir mezkür bedeller haddi da semi erik tek- isse e itibariyle onbeş hissesi. on beş gün müddetle ilan edilmelerine karar verilmiş İmtiyaz Sahibi: Falih RIPKI 8 » Adviye viye H, Nazmi Süleyman B, Umumi Neşriyatı İdare eden 2201. 2485 si e camii yan mma ele kilmesi takarrür eylemiş'olduğundan vevmi vik saat on Naşit HAKKI v Ne emeli edecek Yl Ke GN ela dam —

Bu sayıdan diğer sayfalar: