4 Mart 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7

4 Mart 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HAKİMİYETİ MİLLİYE ——— Hakimiyeti Milliye Müessesesi azete ve ei tbaası ANKA Çanltırı Caddesi No. mp ema Akan Telefon: Gazete: 1062 - 1083 Matbaa: 1064 in ait en son sistem iymalât ve neşriyat. Eski Türk Ocakları Merkez Heyeti Matbaasının İlavesile 1932 Senesine (Hakimive ti Milliye) Anadolu- nun Muazzam Matbsası Olarak Girmiştir. Rotatif sezi : Ofset Maki- nesin nesinde aaa li a m m ap di ş diş ik iler sr yüksek 5 nerenin afişler, krokiler, şir rai in re ; p di ime ene resi: Lia renkli olarak ba-Y ve » İvwwwwwwwu 2g Interiype Ma- kinelerinde Tipo Maki- MATBAASI nelerinde bürün tab işleri, 18 AA RR Çinkograf- Mücellit ha- hanesinde nesind Zw Ts En yeni sistem Gayet nefis ciltler m renkli ola- yaldız kabartmalı rak yapılır. Çinkoğ- adi arm gece gün- düz çalışı meni k ve meşin üzerine al- tm yaldızir baskılar, 3 İLİN. Taşradan şipariş kabul olunur. Suallere cevap verilir. Belediyelere ve Cümhuriyet Halk Fırkası teşkilatma ait defterler vardır. MÜESSESATI TİCARİYE İÇİN SA, YE YE, DEFTER İKEBİR Ehven Fiyatla Satılmaktadır. Mutaf Tezgâhları Satış ilâni Beykoz debagat ve kundura fabrikaları müdürlüğünden: G k ü d pe 80 t. v ” > in atla satılıktır. M: it 5 fahri e. zi a 3—7910 Büyük Tayyare Piyangosu 12. ci Tertip 2.ci Keşide 11 Mart 1932 dedir. Büyük İkramiye 3 5,000 Liradır. Ayrıca bir de 20,000 Liralık Mükâfat, 3 — 7320 Ankara Deftdrliğından: Mahallesi Mevkii sokağı -cinsi Umum Metruke Muhammen No. No. kıymeti Ura K. Boyacı Ali oDellal karaca Hane 7-5476 266 1400 His; mektep m 20-27 312 1120 Hatuniye Tekke caddesi (,, O 60-1565 157 3150 VWattarin Oo Tahtacı » 4-534 137 840 Hacı Eshap Mescit m 2167-27 230 2700 7-8 Zirin dağ ki 236 Coraklı! a hane bağ e ği 5370 M2 840 Danişment 6 dönüm 50 s. 150 Danişment 5 1431 3 52 3 dönüm 345 Ar 130 hane ve bağlar 20-3-9. ar günü saat 15 te ia müzeye salacak. Talip olan imren müteşekkil komi; Yaj RININ Mec ) gayet İstifadeli yazı ve resimi CN ihtiva etmektedir. arbi insanileştirmek muv ie değil mi? — am ve İyi e kadar tayyar eleri var? imorika ve silahlar erin paraşütleri kızlar nebi gi e N — uçabilirler mit Kurtdereli ye ait hatıra! on korsan kruvazörün akib eti (Beşinci tel eri inema ve Spor: Adolf Men ju, Jean Harlow, a Bow en mükemmel alım Sa Ve 13 ilâ i Böm art 1932de devam "edecek olani ML. iyana Beynetmilei sergisini sal lı Tafsilât Avusturya sefarethanesinden alabilir. İşti-İ rak kartları ve tenzilâtir biletler almak için umumi mümessilleri Galatasa zy "NATA,, yiyahat ai acentasıma müracaat 37827 Telefon Beyoğlu 4914 Heyeti umumiye daveti Türkiye iş bankası meclisi idaresinden: mnamei esasimizin 45 inci maddesine tevfikan alel- Niza âde hissedaran heyeti umumi yesi 27 MART 1932 PAZAR G ŞTE ra'da bankanın imerke- Ancak vekillerin de şahsan hissedar ve sahibi rey olmala- rı Jâzımdır. His ie ran hamil oldukları hisse senetlerinin ik numaralarını ü beyyin bir cetveli ve mezkür eni 50 inci maddesi hükmüne tebaan hissedaran uretiyle he yeti umumiyeye iştirak ede- cek olanlar dahi mevzuubahis cetvelden başka merkezi idare dan bir hafta evel şubelerimi z€ re eyliyeceklerdir. akerat ber veçhi atidir: i idare ve mura kipler raporunun okunması, "2—1931 senesi bilânçosu nun tastiki ve meclisi idarenin e özi Temettüün sureti tak simi ve tarihi tevgiinin tesbiti, tin tayini, z 5 — 1932 senesi murakiple rinin ihtihabı, senesi 6 — 1931 senesi murakiple rine verilecek ücretin tayini. 3—7820 Ankara Valiliğinden: Vilâyet telefonları için lüzum görülen bin adet si direğine © Tip çıkmadığından dolayı 14 mart932 tarihine kadar her pazar ve perşembe günleri saat üçte zu hur lacaktır. Eski şartlar değişmemiş tir. Şer: ie encümeni daimi kal enini Müracaatlar sa emeği Havacılık ve Spor ösmcı Sayısı Çıkmıştır. nın bu sayısı, Tahdidi teslihat konferansı münasebetile devletlerin hava silahlarma dair! DEKİ YAZILARDAN BİRKAÇI: BEHÇET KEMALİN ÇOBAN PİYESİNE DAİR... BİR TETKİK NUN NUNYNZR i Ziraat Yok Gilümikü: flât ve edevatı fenniye müba - yaası l iraat mektebi labo ü ic caat eylemeleri ilan 3—7887 SEYRİSEFAİN. Güze) 9 mart çarşam| çi ME POSTASI, (Konya) $ mart cuma 10 dai amaaa a mmm BANDIRMA POSTASI, salı iL RABİGA POSTASI. anl) Cumartesi, çar- v7 inlemesi 4 ma POSTASI. canli Pazar, çarşamba, 30 da İdâre ve Galata ger kalkarlar.

Bu sayıdan diğer sayfalar: