5 Mart 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4

5 Mart 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İki Avruba, “Yazan: Francis Delgisi Türkçeye çeviren: F. ( -79- e “tropikal keme ri nüfus çok nok: andır. Bunların akriben 0.000 0 NN Beyazlara ait tahrik) i in dunundadır, ASYA VE OKYANUSYA'DA TROPİKAL MEMLEKET LERİN NÜFUSU. HAKİMİYETİ MİLLİYE ÇOCUK HAFTASI HAZIRLIKLARI. a Himayei Etfal Umumi tası İçin Faaliyetle Çalışıyorlar. Neler Yapılacak? Çocuk baar ei Başta yetinin Mi Ee 5 MART Türkiye'de Salgın Hayvan Hastalıkları. 5-29 ai 932 Vukuatı, Sığır vebası: Sıvas merkez ka- 1, Çank: rı merkez kazasınm, zasının 1 köyünde tesbit edilmiş! İ a Şar! il Kazasının '1 kö- eze yvana S€-| vünde tesbit edilmiş 453 hayvan yapılmıştır. Bundan aşki ©5-| ölmüştü ür, ki İmei ,civar oköylerden 8, e 1245 hayvana da ihtiyaten se- öm yn Uyu: er Keli kazasr' m kez E ke a Bir iz ummayi külai: İstanbul Kar- m er ri ik Yaza X aşım: Poninda çşii, Bi tal kazasının 2, Beykoz kazasının Lİ 1 denbire afalladım. Türkçe kont Si sının ir meri asının İ, di is dedim. Ki di , Mersii kez aa €1-| köyünde tesbit edilmiş 136 hayvan yea ece ” *İkez kazanın 1, Ordu Fatsa kazası-| .. wi Se . Ben gülesi bırakalı Mİ Adada) O m2 ! ölmüş 1021 hasta hayvan tahtı te- mı. yirmi sene oldu.. Haki e Kocaeli merkez kazasının 1, Bey. | daviye almıştır. 1 rm yandınız beni azaba ırdınız? e ea hatırlikkak | bile ii edilmiş e hasta hayvan tedavi al : Urfa merkez Ti 1, köyü: inde ii edil- ür, tına alınmış 1911 hayvan da aşılan| miş 60 Ma ie sefer de Reisi haneler enis mıştır. e ye e2 ali — Çiçek: Denizli merkez kazasiy- üğekme dk öilmiştir Bu kö- e Yenen ne, eki kim? uldan kazasının 1, Çal kazası-| pekler 7 kişi ısırmıştır. A Celâl dediler. eni YÜ:| in 2; Eskişehir Sivrihisar kazası- A AH ben de cocuk sayılrsm. | 2 1 Niğde Bor kazasının 1, Kay) ECNERİ MEMLEKETLERDE, seri meri kazasının 1 esu Ni I Bir ei haft Yapmak de, kazasının 1, Gümüşane * Bayburt Ein e VUKUATI. * senin gibi tecrübeli bir cocuğun| pazasınn 1, Şiran kazasının i, Af-| ALM ei bize azyardımı dokunsun diye| <22a$ının. , & çi 4062 mende humm. kulai, yon Sandıklı kazasının 1, Dinar Pb E İzmir Torbalı 161 nahiyenin 189 m. evkiinde o- “kar be im zaten anlayış Kabi-| vr a kazasının 1,, Antal muz HankiiziniZ 46 a 46 Hiyetim bazen Be ie şile ia nm 1, Sıva; Ni Sarlr mevkiinde Şarbon, nahiyenin : > ni im | la kazası 2, Artvi: 2 z kaza| 15 mevkiinde kuduz, a in a si 5 r e sının 1, Borçika kazasınm 1, Ada- in mevkiinde tav: a bo ler: aaamdan dal Br ma meter" azan ais) AVUSTURYA: Aa apiyesin gün Yeni Gazetenin Abdulla e a ıs Kürekli hummayi kulai, Zühtüsü, Tercümanı Hakiykatin kez kazasının 2, Küta şak mevkiinde Hüsevin Kâzımr, Leblebici Horho mi ç 1, Aydın Nazilli kaazsı- teridi, 11 nahiyenin 13 mevkiinde , ru oynıyan. Be nlivan ve o oyunda i aTT meri mı ne ise o güzel sesli kız, konu-| X suyorduk. Kızın sesi cidden güzel e Kastamonu kaza merke- YE si emiş 389 hayvan te — olmi sta hayvan di. Ben galiba bir zarafet taslıya- in İ Mi di ha htı eviye ele 13990 EZ li e sokakta anıran biz merlin pr bile işittikçe ha e bende o ka- nımı hatırlarım İda tesir esi tır, Üç ağızd: bir kah kop- tu. ene pürhiddet peri gitti. Ben hâlâ bu gülüş ve ve m van lanmıştır. Şan on Balıkesir Maşa Bur- hafiiyı 1 köyü'ile İstan: bül layerinin in Kınalıada” de esti yvan ölmi 114 edilmiş dört an Ket mer- kez kazasının 1, efenni kazasınm 1, Afyon Emirdağ kaza ahiyenin 30 mevkiinde ta' e m Bundan başka do- muz hast ARİ ei) 77 şarbon, me 68 tavuk elem 1410 vakası, Bundan başka kuduz.! STAN: 2 nahiye-; de çiçek, 81 nahiyede şarbon baki teridi, 52 nahiyede Ruam, 181 na- hiyede kuduz, 141 nahiyede tüber- küloz, 137 nahiyede tavuk kolera” sı, DANİMARKA: 83 şarbon ve teridi, 1277 hummayi kulai vakası mamıştım. eğer hakai şim. Aradan yirmi sene eceli ah icin ö zaman ei ei dığımı| Bu sanat sönüyormuş. Kıyıda, bu- yenin 1418 mevkiinde ummayi il şimdi hatır lry Ne ise, vi o via Ee cini toplan- masına beni de çağırdılar. Edebi- ia birkaç pehlivan kalmış. On- lar da çekilirselermiş artık pehli- yn ii IŞ, demekse, EE Va i Yekün Milyon hesabiyle o Beyazlar Ni Seylan 4 .000 , Boğazlar dJ,0 8.400 Malezya devletleri 2,6 4.700 or! 42 Filipin adal 11,6 6.000, Felemenk adaları 516 210.000 Okyanusya 1, 7 238.100 Okyanusya adalariyle Formoz da ve muhtelif Asya memleketle- e e ait tahriri nüfus mevcut değildir. Bunların adedi en fazla değildir. name VE YARI GÖÇEBE MEMLEKETLE : RİN NÜFUSU, Sovyet İtti hadı hariç) Bin kişi hesabiyle o Avrupalı Afrika Fransız Fası 4.230 93.000 e e ol Fasr 750 siz 6.065 ' 872.000 2.160 173.000 Sibirya 800 | Mısır 14.169 170.000 Sudan 64 Sahra 400' Habeşistan 10.000 Asya: Asya Türkiyesi 12.650 Suriye sie 022 Filisti; 855 Şarki Edin 240 Tal 3.175 Arabistan 10.000 © İyran 9.000 5.000 Afganistan 12.000 i Müteferrik 0,890 —— m... pa 96.801 1.313.000 İ SOVYET İTTİHADINDAKİ MÜSLÜMANLAR VE İ YARI GÖ ÇEBELER. in Yekün Beyazlar i Kazak m 4131,7 2.276.000 1 ia t cümhuriyet 285, i Uzal k Şari 1664,8 Kafkas 5421 Azerbaycan e: 2006,8 'Ermehist mi 921, zürcistan w 2492.8 ürkmer » 914,6 bek 4803,3 1.000.000 (1) 22.641,0 3.276.000 Avrupa Rusyasındakiler 8.435,8 'Sibiryadakiler 450,0 31.526,8 Müslü ö i ül 1 dağılmıştır: | Avrupalılar o Yerliler oYekün Afrika ve Asya (Sovyet İttiha- 1.313000 © 95.488.000 (96.801.000 dı hariç) » Sovyet İttihadı 3.276.000 o 28.250.000 31.526.000 i 4.589.000 123.738.000 128.327.000 ASYADAKİ “> MEM LEKETLERİN NÜFUSU. Hindistan ve Hindiçini mani veya budi) se e ei 1 tamamiyle ayrı a tâbi i- bırak IŞtIK. e e pa- Uların cihazını kabule, hem de av- yatı namma divanece Mz ni bi- lısan Behçet Kemal İREN “pi ik: Tüm iskemlenin kenarına ilişiver- miş. Caketini iliklemiş, ün, bükmün a uş gi bi bizim yumurtladığımız cevher-|'1. lerdi zapı Jışıy: Aka, kanepenin ve k sa vazr'lariyle, heel beli allâm. ön e e nil ra cev. erleri! hiti karli ii gazikâne Giy li kamçıl İT yor. Akan, a bugün galiba sinir leri lin Neyse, epey laf ettik, Bütün laflarımızın hulasası, şu çocul ukları nasıl gülendreceğ iz? İşin zor tarafını Münir Hayri a. 231 nisan günü. . Halkevinde cocnk masalları sövlenecek, cocuk|.” Alim | Di elime, "şipşak, bir yaptım. Beğendiler. gazeteye de yaz da lde e unlar dediler. İşte ben ını yazıyorum. Siz a or. dinise pehlivan a ağalarım koşun | « > iş na cü günü her ka-; zada a e aşaltı, büyük ve küçük” Ürt e 1 yap ça za- nın Lİ Vi eri e > rda bu dört türlü güreş is mi gelenler, nisanın 29 un- u.cuma e vi mi merkezinde toplanmcktır. B eşte kaza- an o vilayetin niye olacak, öğsüne bir gesi ak. anlar mi- atına yüz çevirmeğe meli Yalı Bu — nüfus şu suret $arı ve a) ve din Er le dağılmı; Milyon Sidi Avrupalılar Hindistan: ni vilayetleri, 246,9 230.000 Sğ vletleri 719 5.6 Sivan i 09 yradicini 207 24.500 Cin 4590 118.400 .Kore 207 z ğ Tanonva 603 8.058 Müteferrik x 53 > 889,3 380,9: (Devamı ar) mma leme m lll ii s2 8 cümhuriyetin umumunda mevcut avtupalıların tahmini a- Kiya| fet resmi geçidinin.ne biçim iş ol duğunu bilmiyorum. Hoş (kıyafet) indenedemek olduğunu bilmiyo rum ama, belki Hüseyin Namık ir maka ıle yazar. en enfes ehli die gidip gelisler e ili prutopilaz- başl kazanın amlarini ra ve iyip İÇ- ni 9 nahi ydi ii eN bü a uyuz, 16 na- Ri çiçek; 358-nahiyede * hum- kulai.: Bundan a kuduz ve 1 Bazkalıklaş © FİLİSTİN:33 mevkidi ai kulai, ridi, Tufeyli hastalıklar, İNGİLTER dalak, uyuz, domuz hastalıkları. “İTALYA: ye hummayi kulai, 5 nahi- n 50 mevkiinde ruam, 9 nahi- Yön 20 mevkiinde kuduz, 7 nahi- yenin-11 mevkiinde şarbon bakteri di. 'RAK: 4 mevkide uyuz, 2 mev kide e kolerası, 3 mevkide ku MACARİSTAN: 21 kazanm 33 mevkiinde hummayi i e imi çocukların. canlı tablosu| imi in esil, bizden talihli. Neler görüyor, Me görecekler; beşe MM ppi yeyin gitmiş olan a umu yorum da öyle miyon a topl Maki herkes bir yapa cak i in ald Aka galiba Müşahede lee diye bir palavra savu- acak, Behçet Kemal'de Jalurdı ei di ivan Etfal şubeleri ver Dn ülde yapılacak ürkiye b: aş enli müsaba- li işte bu vilayetlerin samnpi- arı si ii ve kazanan baş olac: Ankara SR Sampiyonuna ii pehli ala in var. Küpeleri ö karın ve idmana “ban ai aentilden Vm, > ar nm edecek. Bana da pehlivancılık düset » RUSYA: 7) busumavi kula ve hu ,POLONY 6 nahiyenin 9 mev kiinde akk kulai, 12 nahiye- nin 14 mevkiinde şi şarbon bekteriHi, 116 nahiyenin 138 gaz ind ku- dv. Bundan baska (e eş KafkarY i li, *usarbon kuduz, ruam ve domuz hastalıkıa- , 5 mevkide bez ee gö E: Hummayi kulai, is 155 hahiyenin 28 1

Bu sayıdan diğer sayfalar: