5 Mart 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7

5 Mart 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Eğ İLAN. Susa dokumacılık ve trikotaj tirk anonim şirketinden: : Lovkedde hey et umumiye ıçtımar. 1932 senesi martının 29 uncu salı günü ve leden sonra ve alelâde heyeti umumiye içt imanı müteal şirketimiz hissedarları heyeti umumiyes i fevkalâde e içtima ede cektir. Mahalli içtima: İstanbulda İş Hanında şirketin iâaresidir. “ RUZNAME! MÜZAKE ART: Şirk ket €sas mukavelenam esinin dördüncü ve yirmi seki- zinci ve kırk siki unc ire delerinin tadilidir. Ticaret s5 mukavelenamemize tevfikan sahibi rey Ni hisasdarla rımı zın a$i veya vekâleten i iç alete, timada hazır bulunmaları ve hisse senetlerin ei den lâakal bir hate eveline kadar Türkiye İş Bi tanbul şubesine teslim ile muk ve rey AE dress er rica ve ilân olunur. Meclisi İdare. Ee DOİEE Zik ve Tri kotaj Türk Anonim Şirketi- nin esas mukavelenamesinin halen mer'i olan dördüncü ve yirmi see ve kırk dokuzu nc ddeleri berveçhi atidir. Madde: 4 — Şirketin merk ei İstanbul olacak vw Tür- kiye'de ve vadisi ecnebi meml eketlerde lüzum gördükçe mec lisi - tarafından şubeler a çılabilecek ve keyfiyet İktısat Vekâleti man ar ve gazeteler le > edilecektir. Madde: Meclisi idare Şir! mur ve muamelatı lü- zum göste: sed e eder sekeri lâakal üç ayda bir defa in . ahhas azanın ve yahut azadan nısfı- al iktiza eder, Meclisi ida © Madde: 49 — Hey rietin merkezi idare- sinde veya merkezi idaresinin bulunduğu şebirin diğer müsa it bir mahallinde içtima eder İşbu maddelerin adli a re tarafından, fevkalâde e ti MANY teklif olunan m uaddel şekilleri berveçhi ati- “Madde: — Şirketin merk ezi idaresi Ankarada ve mer- kezi ni Bursa'da olac aktır. Gerek Türkiye'de ve ge rek ecnebi memleketlerde lüz um görüldükçe meclisi idare tarafından Leke ae k ve keyfiyet İktısat Vekâleti e ihbar ve gazetelerle ilan edilece! m Wi dde: 28 — Meclisi idare, şirket umur ve muamelatı lü- zum enik içtima eder. Ancak İaakal i üç ayda bir defa içtima mec öö Reisin ala murahhas azanın ve A azadan nısfı- Ur. nın eti meclisi idareniniçtima ik eder. Meclisi idare içtimaları SR e a merkezi ilerkindiz veya merk : yet i Um miye, şirketin iii ida- resinde vi ea l atında ve yahut işbu merkez- lerin Bulunduğu şehirlerden 3 irinin diğer müsait “ ki ş der, linde içtima e zarlıkla 7-3. ibi Ta liplerin müracaatı 3—7933 M.M.V.Sa.ALK.dan: M.M Vekâleti Satm Ama > Kak İlânk 2 ; ibobrikal Pazarlığında a Ss opel ETİVODTEKMİME | adet demir karyolanı Aid. Sn, AL K. İnen arlığı salt günü saat ai de yapılacaktır 7 a © HAKİMİYETİ MİLL VE Alın! PHILIPS? En son sistem 930 A tip numaralı radyo makina- sı piyasaya çıkarılmıştır. ecrübe edin! Ahizeye merbut hoparlörile beraber Fiatı: 225 Türk lirasıdır. ve 3 kişinin tayyare filimi, Ziraat ' İVekâtetinden: « |llât ve edevatı fenniye müba - yaası Yüksek ziraat mektebi labo eşi epi için bedeli muham eni 5 lira bulunan alât ve edevatı imniğö pazarlık sure- tiyle mübayaa olunacaktır. ât ve deva em? yenin listesi ve şartnamesi sami übayaa kom ie eği Pazarlığı 13 - dile bedeli yüzde yedi buçuğu ni betinde teminatı era ri ile birlikte yevmi mezkürda Saim mübayaa komisyonu- na müracaat eylemeleri ilan olar 3 —7887 PARİS PANAYIRI. ısa kadar 1932 may dar 3. İlk evvel 1904 senesinde tesis edilen ve 1914 te Paris Ticaret Odasili. ve Be- ark müracaatları 3—7932 dan: İLAN, Şimdiye kadar Ankarada resmi Meclisi t an yeniden faali- Kulüp Sinemasında Cehennsm Melekleri 4 milyon lira sarfiyle vücuda gelen hayatına mal olan İlâveten: Paramunt Magazin BU GECE Yen di İlâvı M: Henry Oar ve Gür Tanbour e Coc: i Sinemada el Boşanalım. a sözlü ede ve gülünçlü eten: pa mek Ukuyınız !- Deniz Aşın. Falih Rıfkı Beyin Cenu Amerikasma seyahatidir. * Ce En eyi basılmış türk kitabı, 2 - Faşist Roma * Kemalist Tiran ve Kaybolmuş Make. Beyin Foşieigi Bu mevzulara vr yazılmı yegâne türkçe esi 3 - Yeni Rusya Falih Rıfkı Beyin komşu ihtilal memleketinin bizi alâ- kadar eden başlıca meseleleri) İni münakaşa eden kitabı. İn- 1 1 kılapçı Rusya içii Ankara pa madde — Bedeli keşfi iss) ira ve (96) kuruştan ibaret olan (Balâ - Kebir ya ni — (Betonarme | köprü eğ ii ibare e gün) za ikmal edilmek sere başi EE ii ile (25. 2. 932). . 3. 932) tarihine ka- dar müddetle münake .saya konul pe 5 kinci ma m Münakasaya iktidarı fenni vi ileri air (isbat edenler kahmi olânr 1 Sem Gİ dahil olmak li İömineter ; — Bedeli keşfin e yedi buçuğu olan“ (126) Giz e i Vilâyet İdarei Husu: he: ii ina Baia a silen dair ımakbuz senedi v li Banka“ ılardan birinin Gine € km İyahut milli eshi bili Mus :aitbir vesika göşteineliri icap C — Yetlerindeki ehliyeti fem niye vesiykalarını yevmi ihaleden en az sekiz'gün evvel slam en imühendisliğine gös erek mi kasaya dahil ol leri yi gâne türkçe eser. Hepsi İstanbul'da Muallim Halit Kütüpanesinde ei unur, Kr fenniye vesi Eyi EE p A 2 in 2 aa g z ege e p a .Ş eN ir verd rmeleri ie tini eder. | Buüç şartı temamen haiz ol: kg nın en il ticaret pazarı tur. Bu panayırda, Fran olmuş- sız iymala tile iştirakleri Satılık ve Kiralık Köşk. ilen mün&kasa M.M.V.Sa. AL. K. dah: EE pi mizi yi atı gali görülen 3/932 tarihinden ıti- — korum , Mart 932 1 a 0 Özünü Saat 14 de tekrar sile neşrettirileceği pazarlığı cida alpler olmak üzere ilân olunur. wi Mk la komisyona müra: 3—7 Me LİMEE Soz 00 kilo sade yağına talip zuhur et- biye de kendi ni mutena nümuneleriyle temsil ölniniiüle di ketlerii e bilimum memle! sanayi erbabın yane ve m büyük bir rağbe me işikali bi suretiyle e in etmi mektedirler, en âlemi tica- Ea >. Ankara iye Ceza Mah 932 Pazartesi kemesin Kızlık bozma ve Gadi suçlarından maznun Anteni Kal'a mahallesinden önü ii a müracaat ei 173/932 “4 — Pazarlıkla alınacaktır. rin e gün. büyüktür ki işbu meşhere yalnız meha- fili ticariye ve smaiye değil, hükümet. ler dahi ehemmiyet vermektedirler. sayede PARİS PANAYIRI pie beraber bi Bu dünyanın | d n: Ekme için bir dahiliye mü ihtiyaç şayanı kabul: olmıyacağından tek” lifleri kabul edilmez. çüncü madde — - Münakasa on raki keştiye ve şeraiti mahusas. : ş İva tevfikan lecektir. icra edil, ans cü madde — Talipler, ünakasa ve ihale maddesi As. Fa. Sa. Al. K.d den a ay günü olan 2: 222-932 yem me zarfla niü-) asası yapıla, zöle teklif) ne sö 5 - 932 azn ide ret ceza mahikem tım merkezi idir. Her — lü tahsili için Böyoğlu'n''a vardır. a (170) lira ücret verilecektir. yi edenlerin vesika, ları ile bera veya ami Si Fiyat ii enin si pasİ iylânen ihitar olunu zistan sokak No. 41 müracaat olunur, racaatları ilân oluğur. 3—7840 liğine ei ik

Bu sayıdan diğer sayfalar: