6 Mart 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5

6 Mart 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

< 6 MART HAKİMİYETİ MİLLİYE Milk Tarih Tetkikleri. iki iki saprast Sizgiden nil I Müteferrik Haberler. Ger diği ri Dni: FACIA ETRAFINDA. (Baştarafı 1 inci Sahifada) Mahkemelerde. sma m eper nehrini temsil ediyo! iz Bun Almanya'da Bir Komünist “m: - ay Milli Türk Arması. Vem Gm meş| Ni Takibi. Feci Bir Doğum Hâdisesi pelarmşe Bu:sırada sol eliy'e üseyin NAMIK hur koşucu köp nin resmi var esulleri. erdiven parmaklığını tutinağa senmi Mei Vekâlet-. dış ki bu köpekler hakkında Mar a çalışan konsolos merdiveni çıka- nin kurcalaması üzerine milli rlar arasında şu darbı mesel kul- hele MAŞ RR e Keskinin Köprü köy karyesin mamış Ve tekrar katil tarafından arması hakkında bazı yazılar ia e: “izim köpeklerini mannın teşrit masuniyeti kaldırılmıştır. | den Hiçtınmaz oğullarından n Meh-/üzerine üç dei ateş edilmiştir. şar etmişti. Sonra bu TI topl £ e e geriyor, — Kendisi vatana ihanet cürmünden di met oğlu Süleyman ile eu ira-'Bu son kı Serve: emal arak Vekâlet de ayrıca bir broşür yı muhakeme altına alınmıştır. deri Halil v. ei Ali ve Beyin ba: me sağ siiri ve kal- mi u cereyanın faydalı Köpek Kumanlar arasında mü gene bu Ayşe isminde ve bine isabet etti aileyh u bir rol oynamaktad umanlar -İmerdi Brezilya'da. riyle bir kö un ORio—de imi gibi e diye yemin eder- Nazırı Mellofanı armasının ne olduğu İtrd ok kısa iyzahattan çıkabi- (A.A)— Hariciye aarif Nazırı ampas Nazırları istifa etmiş olan Da) fakat köyden | kadın Süleymanın zevcesi Ayş nin ölümüne sebebiyet vermekle ” Rk tar maznundurlar. Hâdise şudu ii Ul ının ZEVCesi KE m bie nl Yenin kapanış e a kendine de ii ia do oğum esnasında çocuğun sıkmıştır. “Bu kurşunlardan ile iri altında teneffüs iven Ar fmi ii e — Srs 2 Osmi A si şan evvelâ neydana mi tı, Gin n ta e netiyce armaların bir totem idaresini deruhte edeceklerdir. mn ii ee e kullanıldığıdır. a bugün dahi türk Yugöslavya'da Bir Gazete ni ilem kle Damgalar var” “Şmehinesine Konan Bomhai al: haki lerin diğer birçok sanatlarla da uğ ar de ebe diye geçinen Ayşe çocuğu boru: alamıyacağını söylemiş, bunun ü- or! ii zerine keçileri ve koyunları şeb fat ei için adliyeye Tüzum kal Mariliye Belediye Reisi M. ği Ribot şehir namrha ve kendi namı ilna Konsoloshaneye giderek beyanı Kiş bili inaenalev! h nin k aları hakkında kı- abah saat dörtte gayet şiddetli, parçasiyle çocuğu dışa cek-| tazivet etmiştir, ir de ile sa (bir tetkiki istisna edilirse bu bir iştial vuku bulmuştur. İştinl pen miş, fakat bu esnada kadmın rah-| | Server Cemal Be i onu bir alâmet a yağ e göster. iri mini de parçalamış. yeli IZ izi rl Bilali bien ile e e vz ni âdiseden sonra zavallı kadın Türkiyeye nakledilmek üzere tah- & e şi tdi isi dei rolunmamıştır diye biliriz. patlama pda Meşk eml ei kurtuldum diye seviniyor fakat 20/nit ol ktır. Müteveftarın aile Halbuki arma diye kalanakile RADY G ii Başka bir zarar | saat sonra da vefat ediyor. si in e la harek yoktur. Simdi bunlar vaptıkları işin he a Katilin ö üzerine” R - sabını vermektedirler. Aysenin esele kapa: e A tah 6:3:1932 pazar Amerika Ayân Encümeninin | vci olan az oğlu Süleyman“ en o : k ğı a pe bu te Tahkiykat Talebi. aalmarak m istifa nkara: e a — 18,30 orkestra i Fantaisie La Boheme la Gemi kişili sil en Valse Le Cotür se başının bir totem ik üzere vi Tiğebi rakların başına koi vi tuğunu biliyo-' Saat 18,30 — 19 hüseyni faslı ruz. Binaenaleyh bunun bugün de Saat 19 — 19,30 orkestra vE SIR bir alâmet olmali kAbul ia Pal DK amet elm He; Verdun Potpourri il te Sur Washigton, 5 (A.A.)— si banka işleri encümeni umumi itibariüle “borsa * muamelat - hakkını “bir edilmesi cidden çok deği bir bis) mettir. Halbuki se Young Plânı Hakkında. i Pağilla Serana: e vaanl ttr Dans ei Saat 19,30 — 20 Yonu faslı bali Saat 20 — 20,3 ici min ür, kurt yar ; ve vE Berlin, 5 (A.A.)— Vorwarts AZE av Ss! ela Me Ce ve saire gibi) birer, İstanbul: ha sonra . Attila'nın... Sant e de Gramof: 30'da dir. Bedayli bine s5 Di bayrakli da bir kuş olduğunu bi Tvoruz. Bütün bı anl maada Ayan Mecli 23 tahkikat açılmasını « kararlaştırılmış gazetesi lemokdatlara hitaben Hinden e lehine bir makale meşreylemiştir. Alman bili milyar kazandırdığı söylenmekte mahkemede hiç bir şey söylemi- kiykat Payıliiıyaşakılı yor ve: Çay Kebitrnğei: — Efendim ben bilmiyorum na- sıl e işin, za sitem, Se , Coci ölü gi dim Vekiller Heyetinin bir zeyil bana al götür çocı eğ mili kararnamesiyle'şübat ve :mart ay- Ertesi gün de anası helallaş arak | larında (memleketimize ii ithaline ayını öldü. Ece| Mseaade edilmis ei. idi. Ki geld, .. bazı sebepler Giyinin son ere kadar âlâkadar gümrükles “ŞAKİR BEYİN DAVASI, — (re se ei edilememişti. Sabık İktisat Vekili Şakir Be- yin Son Posta ve Yarın Gazeteleri İekkmida ve İnhisarlar Vekâle w Heye Vekilce kabul sma esin- mahkemi tiyacatmı bildiren ve vi eden de Kiye gülmek gli yaz- El tebliğ etmi Hey: imi aba edilen çay bali İstan! 50 bin kilo, diğer gümrüklere de vekili “dün müatzasnı y iie eki se Gazetelerin görüşlerini ilmi bir özi ğ © si AN de A türkler rar > ,30 da mk Tardien'nun Söylediği, tarzda ve edibâne bir üslüpta efkâ-| 42 bin kilo tefrik edilmi: ola vak ilen üdığ mi, bal ek çapı de Parla, 5 (AA iekikiye “Edi ri umumiyeye serdetmişlerdir de- Üçüncü kontenjan Hstesindiği Fiy unda sele — yeni mili va 3 eylül 93 030 5 iin vd Sad & peihaziran Sy vi nde Son Pos- 5 a diyen Seller izm M7 - 18 Almanya ve Avus- ak; meselesinin Fransa tarafın| tanm ölealğ Şakir Be- e va > a ez zik onlan nda Ja turyanın iktisadi vaziyeti hakki dan ancak Böynelmilel bir 'ordunun| yin 5,67 eylül tarihli Milliyet il d Seir kart ak görmekteyiz. Bu mev- dak zn 19,35 rm keman teşkilinden sonra tetkiyk olunacağını | Zet€sinde cevap verdiğini ve bu su a tetkiykat yapılmaktas, Ağa oğlu Mehmet Ee ve sel konseri: F. Smeta söylemiştir. eri Süre sp — e ye ariyetini dır. vin LR 4 olduğ ğunu” ve emmi G- Moli. 20,15 şar pa ii bie bi a e i li sı| (o YeniK. diğer türk dibe elerindeki ormalar- nlar an Wertherş La B. v İşsizler İçin. imek a si ii im i ontenjan Cetvelleri. dan Hep pi yeme eşinin ie 1 (Leinen ası İrland) ismin! yas, sçaa) yi tahkir için yazılmış olmadı- Bm iytibaren üç aylık inci İindre yete a in e temsil, 23 15 dans eN gir ğını, ve yazıların bir silsilei maka- edilen üçüncü kontenjan RE encümeni işsizlere ait tahsisatr 200| lât seklinde intişar etmesi Şeker Histelerindeki ithalat miktarlarını aşını ci milyon frank çıkarmıştır. ia i igmemmindni iktısadi-| muhtevi cetveller yal lâka- yatını silkidar eden e üklere tebliğ edilecekti a! Tu luz ebeni lar gumı ere ec: Kw yetinden ileri geldiğini e i —Cumani. ii Tex, l 385 ZE AS askeri zika, Norveç Başvekili. yani Xile rnlekiiilalm Süraeli Ba ustaki ha; 8 8€ 19,30 muhtelif mazi 104s sen' $ (A.A)— Norveç Başvekilij istemiştir. ei 1 en artık bu Mi vi ve umümileş fonik — orkestra opera Kolat pe sev” ik, ve naza- komik. Karar ayın dokuzuncu günü tebliğ edilecektir. lar vekâleti tarafından ikmal edile miştir, ran kil Bela hükümet arması me La Toska. 0,24 dans havaları, 0,45! ey Bütçesi, . : yanıma Kumanlar. armasını İn opera. Orkestra; Tannhauser (Wa) Belgrad — Mebusan Mecli »! Nafıa Vekâletinden: ” > gner). si birinci e Bütçeyi kabul eyle kaydettiği vechile şu*şekilde idi: .. se Ok .. k Mavi bir zemin üzerinde. #ert ve gp L. iştir kopru inşaat münakasası hücuma müheyya bir aslan, üstün- Dühre: B © de bir vıldız. altındamhedtitem ha-! Edi z .— musiki. 10. ( Japonya'da ZenginBir Çanakkmle milyenee Sey |Ev Di ir linda hir 2w hulunuv ki vadiğİ, M s icinin Katli. Çanak yolunu çandan iti itibaren ve teklif iel ktuplarını münakasa eler a; isler. san Marco) anayicini, it 700 kilometresinde kin günü saat.14 de kadar nafra vekâle Kiral ikinci Matyaş'ın İSÖĞ de P. orka ii a temsili, AAA büyük İbi mi müsteşarlığına “vermeleri lâzım > kü in ii Rl eli ii "üstün. Belgrad: e me R a | görülen ve im di a kapal Tali münakasa evrakını gö de dahi pa ir. Bu arma 429/698 - 18 a 21,30 banca ile öldürülmüştür. Katil derdest Elm nafra o. yollar u- uzum” Zal r Kuranlar arasında ga Madai Butterfley. olumuştur. Bazı mahfeller Takumayı —. İN üre saya mum müdürlüğüne, * İstanbul, İz kullanılmıştı. perası. 23,45 zi musikisi altın ihracı mörmnuiyeti “ devresinde mil | DU Köprü: bedeli iş mir, ale m si Mİ Hattâ 1746 senesi martının İ9 | ein sararğa olarak bi Seçili 25 800. iradı. rine müracaat edebilirler. Münaka unda Maria Terezia Kumanlara, Roma: plamış lke RR ç İl Münakasa 14 mart 932 tarihine|sa evrakı (5) lira bedel mukabi- ile tevdi etmis ve bu| 41/680 - 18 Studyodan andan Cinâyetin * intikam ii Sapa müsadif pazartesi günü yani ci inde Nafra vekâleti levazım me rinde de ykanların e 21,45 Roma şiyar nak arması hakkolunmn ştu. Ayni ai dığı zannolunuyo! 22, a bugün dahi Macaris Sandalı ma aklen: konser. 22-45-k0ni © vin m imanları ei kul- Budape, Sovyet — Çin Münasebatr, anılmaktadır. nnics knmanların diğer bir) söl/s4 5-20, 45 ei obhlu | “Mnekovar.& A)— Gazeteler Nan ei bahsetmektedir. Me- e konseri. 22,15 eski saz- kin. hükümeti Bi komisyonunun az göstermeden zikrolunan bu ar Jarla çalınacak eski kavalar, 23,15 easy Çin arasında” siyasi miinase a Macaristan'da el küçük çigan orkestrası konser. atın iadesine karar verildiği Çin adimi şamil yerdeki erkek İ Var. rici zareti tarafından resmen bil t irleri a- yasmdaki arazide gturan Kumanla' 1411/212 - 17,55 gramofun. 18,45. “irildiğini yazıyorlar, Konmintang Mee ırmizr.bir zemin ü- er, 20 muhtelif e halk m Disi dem sebatın iadesini müttefikan arması ons: seride bir kal re gikiz icinde- Seri, 25 dans havaları r vemiştir, i » münakasa i Me r. Münakasaya giretpi eşle Ka iğ ür vilâyetler başmühendisliklerinden satın olına vi fenniye vesikalarmı seki bilir. 3—7806 . D.D. Y. Malzeme Dal, ai za el iy lr şi Z bin mik'abı balastın ihra- resinden: ciğiini n rfli sası 23 Mart Balast ihracıy aydarpaşa-Ankara hattı üze- rine! Doyan ça ay istasyonu civi m nri İilamatr,

Bu sayıdan diğer sayfalar: